Hantverkare – inte klar i tid?

Hantverkare - inte klar i tid?

Du som renoverat din bostad genom en hantverkare har troligen tyvärr behövt uppleva irritationen som uppstår när renoveringen inte är klar i tid. Irritationen förvärras även drastiskt om näringsidkaren dessutom skull meddela att renoveringens inte ens är nästan klart? Vad kan du som konsument göra för att hävda din rätt?

Regleringen

Om du köper en tjänst, t.ex. renovering av ditt hem, kan du falla under definitionen för att utgöra en konsument och därmed skyddas av konsumenttjänstlagen (1985:716). Som konsument avses nämligen en fysisk person som handlar utanför sin näringsverksamhet. Man anses således inte vara konsument om man t.ex. beställer en renoveringstjänst i en bostad eller annan lägenhet som man önskar hyra ut. För att få skydd av konsumenttjänstlagen måste man även inhandlat tjänsten av en näringsidkare; en fysisk eller juridisk person som handlar i samband med sin näringsverksamhet. Konsumenttjänstlagen kan således även bli tillämplig om du anlitar en kompis som inte har ett företag men som ändå har renoveringar som huvudsaklig syssla.

Dröjsmål

När näringsidkaren utför sin tjänst detta ske i enlighet med avtalet. Näringsidkaren har även en skyldighet att iaktta fackmannamässighet, på ett säkert sätt i enlighet med lagen samt avråda konsumenten från onödiga åtgärder. Detta innebär att näringsidkaren kortfattat ska utföra tjänsten till det pris som avtalats, felfritt samt enligt den tidsram som avtalats. Om inte näringsidkaren är färdig med tjänsten i tid, och det inte är konsumentens fel, är denne i dröjsmål. Situationer när dröjsmål uppstår som anses bero på konsumenten är när entreprenören/hantverkaren varit tvungen att vidta tilläggsarbeten vilka som huvudregel godkänt av konsumenten. Konsumenten borde även i detta fall vara medveten om att tjänsten kommer ta något längre tid än väntat.

Om inte någon tid avtalats om så ska entreprenören/hantverkaren utföra tjänsten inom ”skälig tid”. Vad som avses med ”skälig tid” i det konkreta fallet avgörs främst på grund av hur lång tid en tjänst av liknande art och omfattning skulle tagit. Självklart finns det alltid vissa faktorer som är unika vid varje tjänsts utförande men bedömningen förutsätter inte identitet. Man kan således använda sig av andra utförda tjänster som liknar ens egen som måttstock. Man måste dock alltid kompensera för de konkreta omständigheterna i varje fall.

Hur länge ska man vänta på hantverkare?

När det kommer till att vänta på hantverkare så finns det inget specifikt tidsram som fastställs i lagen. Detta innebär att det är upp till parterna att avgöra vad som är rimligt väntetid för att avtalade arbeten ska utföras.

I allmänhet bör hantverkaren hålla sig till avtalade tidsramar och informera kunden om eventuella förseningar i god tid. Om hantverkaren inte kan utföra arbetet inom en rimlig tidsram kan kunden häva avtalet och kräva tillbaka eventuella förskottsbetalningar.

Vid tvister om väntetider och förseningar kan en lösning vara att försöka nå en överenskommelse med hantverkaren genom förhandlingar eller medling. Om detta inte fungerar kan parterna vända sig till domstolen för att avgöra tvisten.

Det är alltså viktigt att kunden och hantverkaren har en tydlig överenskommelse om tidsramar och att hantverkaren håller sig till dessa. Om det uppstår förseningar är det viktigt att kommunikationen mellan parterna är öppen och att eventuella förseningar informeras om i god tid.

Sanktioner

Sanktionerna som inträder när en näringsidkare är i dröjsmål enligt konsumenttjänstlagen är (i) rätt att hålla inne betalningen, (ii) antingen krävs fullgörelse eller häva avtalet samt (iii) ev. skadestånd.

Gällande konsumentens rätt att hålla inne betalningen stadgas att konsumenten har rätt att hålla inne så stor del av betalningen som ger denne en säkerhet avseende dennes krav mot näringsidkaren. Detta kan variera från att vara hela betalningen eller delar beroende på tjänstens omfattning och dröjsmålets längd. Gällande arbete som inte utförts, och betalning ska ske dessförinnan, har konsumenten alltid rätt att hålla inne hela beloppet. Denna rätt upphör i takt med att arbetet utförs.

Utöver denna rätt har konsumenten två val. Antingen kan konsumenten välja att krävs fullgörelse eller hävs tjänsten. Om konsumenten väljer att kräva fullgörelse innebär detta att näringsidkare ska prestera återstoden av avtalet. Näringsidkaren har dock inte en sådan skyldighet om dennes utförande av tjänsten skulle innebära oproportionerligt mycket större olägenheter/förluster än konsumentens intresse av att få tjänsten utförd. Frågan är dock vilket intresse konsumenten har av att tvinga näringsidkaren att fortsätta med tjänsten när denna även är i dröjsmål? Rätten till fullgörelse förfaller om man som konsument framställer detta krav inom rimlig tid, det rekommenderas dock att man gör detta snarast.

Gällande hävning föreligger denna rätt om dröjsmålet är av väsentlig betydelse i vilket syftet med konsumentens köp av tjänsten måste vägas in. Konsumenten har dock endast rätt att häva avtalet gällande det arbete som hittills inte utförts om en betydande del av tjänsten redan utförts. Vart denna gräns går kan dock variera. Den sistnämnda regeln gäller inte om hela syftet med tjänsten förfelas om den inte utförs. Ett exempel på när syftet med tjänsten troligen inte anses fördelas är om arbetet inkluderar byggnationen av ett antal trappor varav endast ett par blir klara. Tjänsten kan då troligen endast hävas resterande de som inte byggts. Skulle dock tjänsten avse renovering av ett badrum varav endast hälften är klart så måste man kolla på vad som redan färdigställts. Avsaknaden av toalett, dusch, kakel eller vattenrör torde oftast innebära att syftet med tjänsten förfelats.

Sist kan konsumenten ha rätt till skadestånd. Den rätt till skadestånd som stadgas i konsumenttjänstlagen avseende dröjsmål är begränsad till att omfatta endast ekonomisk skada som konsumenten lidit p.g.a. dröjsmålet. Ett exempel på ekonomisk skada kan vara att en ev. hotellvistelse/temporär bostad måste förlängas p.g.a. av att entreprenören inte är klart i enlighet med avtalet. Skadestånden borde även kunna omfatta extrakostnader/prisskillnaden om man måste hämta in en ny entreprenör och dylikt. Hur långt skadeståndsrätten sträcker sig måste dock avgöras i varje konkret fall.

Således saknas en allmän rätt avseende både prisavdrag och allmänt skadestånd med grund i näringsidkarens dröjsmål. Det finns alltså ingen rätt till ekonomisk kompensation i fall där man inte lidit ekonomisk skada. Här föreligger alltså en skillnad gentemot vad som gäller om tjänsten skulle vara felaktig/bristfällig.

Tvist?

Om man som konsument önskar göra gällande någon sanktion bör man kontakta näringsidkaren och förklara varför man önskar göra gällande en sanktion och vilken det är. I bästa fall kan detta ge upphov till en diskussion där båda parterna gemensamt uppnår en lösning.
I vissa fall är detta dock inte möjligt i vilket en tvist uppstår. Du som konsument har då en möjlighet att anmäla detta till ARN mot en viss kostnad. Kolla Allmänna Reklamationsnämndens hemsida för mer information. Tänk dock på att ARN:s beslut/domar inte är bindande.

Om du önskar gå vidare med en process kan det vara bra att överväga om det är värt det? En tvist kan bli rätt dyr och ta en lång tid. Utöver detta täcker rättsskyddet endast tvister som handlar om ett halvt prisbasbelopp eller mer.

Vasa Advokatbyrå har handlagt konsumenttvister ett stort antal gånger gällande tjänster av olika slag, särskilt bygg och entreprenadfrågor. Vasa Advokatbyrå har en gedigen erfarenhet av de problem som uppstår i sådana tvister och vi vet vikten av att alltid värna om just dina intressen. Tveka inte att kontakta oss!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hantverkare – inte klar i tid?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.