Tvistemål: Kostnad och förlikning

Tvistemål handlar om tvister mellan enskilda parter, som avgörs av allmän domstol. Det kan till exempel gälla om tvister inom familjen eller tvister om pengar som de båda parterna inte har lyckats lösa själva. Kärande kallas den av parterna som väcker talan mot den andra parten, som då kallas för svarande. Ett tvistemål består av en förberedande del och en huvudförhandling där de båda parterna och eventuella vittnen kallas till tingsrätten. Tvistemål kan ge upphov till en del kostnader, vilket du kan läsa mer om i denna artikel. Vi kommer också kort att beskriva hur en förlikning och en stämningsansökan går till.

, Tvistemål: Kostnad och förlikningKostnader

Ett tvistemål kan ge upphov till en hel del kostnader, men hur mycket du måste betala beror på om det är du som vinner eller förlorar rättegången. Dessutom finns det oftast möjlighet att få hjälp med rättegångskostnaderna via rättskyddet som ingår i de flesta hemförsäkringar. Ersättningen man har rätt till täcker generellt 80 % av rättegångskostnader mellan 75 000 och 250 000 kr. Du som inte har någon hemförsäkring kan i vissa fall även få rättshjälp från staten. Då gäller bland annat att du inte får ha en årlig inkomst på mer än 260 000 kr.

Generellt gäller att du som förlorar ett tvistemål måste betala även vinnarens rättegångskostnader. Däremot finns det något som kallas för småmål, och till denna kategori hör de mål som rör krav på mindre än ett prisbasbelopp, dvs. 23 250 kr. Då kan man inte få lika mycket i ersättning som vid vanliga tvistemål. I annat fall måste rättegångskostnaderna bland annat täcka arvoden till ombud och förberedandet av rättegången. Om tvistemålet handlar om en konflikt inom familjen får däremot varje part betala sina rättegångskostnader separat.

Förlikning i tvistemål

I en del tvistemål är det tillåtet med förlikning, vilket innebär att de båda parterna kommer överens om en lösning på tvisten. Förlikning kan ske vid så kallade dispositiva mål, som till exempel kan gälla tvister mellan en köpare eller säljare. Vid indispositiva mål är det däremot inte tillåtet med förlikning. Det gäller bland annat vid tvister som rör äktenskap eller vårdnad av barn.

En förlikning kan ske både med eller utan domstolens hjälp. Om förlikningen sker med hjälp av domstolen görs den i samband med en muntlig förberedelse, och då stadfäster domaren förlikningen direkt genom en dom, utan att ärendet behöver gå vidare till huvudförhandling. Om förlikningen sker utanför domstolen är det alltid bra att båda parterna undertecknar ett så kallad förlikningsavtal. Där anges villkoren för den lösning man kommit överens om, samt vad tvisten har handlat om. Genom att komma överens om en förlikning kan man undvika dyra rättegångskostnader och dessutom spara tid i stället för att behöva vänta på tingsrättens dom.

, Tvistemål: Kostnad och förlikningStämningsansökan vid tvistemål

Du som hamnat i en tvist och vill att den ska avgöras i domstol måste själv skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Detta gör du genom att fylla i en blankett vid namn ”Ansökan om stämning”. Vill du inte göra detta själv kan du ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå, så kan vi hjälpa dig igenom hela processen. Ansökan skickas till tingsrätten där motparten är folkbokförd. Om du däremot har en tvist med ett företag eller en juridisk person skickar du ansökan till tingsrätten på orten där företagets styrelse sitter. För att domstolen ska behandla din stämningsansökan behöver du betala 900 kr om målet gäller ett krav på upp till ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr), respektive 2 800 kr om kravet gäller en högre summa.

Om du hamnat i en tvist med en privatperson eller ett företag behöver du alltså lämna in en stämningsansökan. I vissa fall kan de båda parterna komma överens om förlikning, och då behöver domstolen inte döma i ärendet. Förlikningen fungerar som en överenskommelse om en lösning på tvisten, och kan både spara tid och pengar för dig och motparten. Tänk på att du i de flesta fall måste betala motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Har du en hemförsäkring kan den många gånger täcka upp till 80 % av kostnaderna, och i enstaka fall kan du ibland få tillgång till rättshjälp från staten.

Rådfråga gärna en advokat eller jurist om du känner dig osäker på rättegångsprocessen eller någonting annat som rör tvisten. Vi kan hjälpa dig med tips på hur du kan öka dina chanser att vinna målet, och fungera som ett stöd genom hela processen. Rättsskyddet kan även ersätta en del av dina advokatkostnader.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt