Skadestånd – Hantverkare

Det kan vara tröttsamt när hantverkare gör fel som resulterar i kostnader för dig. I vissa fall kan den skada hantverkaren har orsakat ge rätt till skadestånd. I denna artikel går vi igenom hur det fungerar med skadestånd och vad som ger rätt till ersättning.

, Skadestånd – Hantverkare

Reglerna om skadestånd som hantverkare orsakar mot konsument finns i 31 – 34 §§ konsumenttjänstlagen. Du räknas som konsument om du anlitat en hantverkare som privatperson och inte för ditt företag eller förening.

Om hantverkaren har orsakat ett fel i sin tjänst ska hantverkaren i första hand avhjälpa skadan. Om felet inte går att avhjälpa eller det har uppstått ekonomiska kostnader på grund av felet kan näringsidkaren (hantverkaren) bli skadeståndsskyldig. Näringsidkaren kan också bli skadeståndsskyldiga på grund av kostnader som uppstår när näringsidkaren är i dröjsmål. Ett exempel på en sådan situation är förlorad arbetsinkomst på grund av att ni måste ta ledigt från jobbet.

Näringsidkaren kan emellertid gå fri från skadeståndsskyldigheten om han/hon bevisar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför näringsidkaren kontroll samt att näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det vid avtalets ingående och vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.

Ibland kan emellertid hantverkaren ha orsakat ytterligare skador. Ett exempel då en hantverkare kan bli skadeståndsskyldig är om han/hon har fått i uppdrag att måla en vägg men råkar krossa ett fönster. Det krossade fönstret hade inget med målandet av väggen att göra och hantverkaren kan därför inte åberopa sin rätt att få reparera skadan. Istället blir han/hon som huvudregel skadeståndsskyldig för den uppstådda skadan. (En annan sak är såklart om ni hellre vill att hantverkaren reparerar skadan, då kan ni komma överens om det.)

Du kan endast få ersättning för fel eller dröjsmål om du har orsakats en ekonomisk förlust. Som huvudregel ersätts inte ideella skador, tillexempel psykiska skador som uppstått på grund av att det varit en påfrestande situation. Skyldigheten att betala skadestånd omfattar även skador som orsakats på någon i hushållet.

Skadeståndet kan dock sättas ner. Det handlar i sådant fall om att skadan är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. I såfall kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. I en bedömning om jämkning föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter på den skadelidandes sida, den skadeståndsskyldiges möjligheter att förutse och hindra skadan samt andra särskilda omständigheter. Det innebär att du som konsument måste försöka begränsa den uppstådda skadan.

Vasa advokatbyrå hjälper med skadestånd, hantverkare

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom skadeståndsjuridik -och entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett avtal.
 • Få en bedömning om din situation kan ge rätt till skadestånd.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Få hjälp att medla.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i en tvist.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt