Om det ingår rättsskydd i den bilförsäkring som du har kan du ha rätt att få ersättning från ditt försäkringsbolag, om du hamnar i en rättslig tvist som har med din bil att göra. I den här artikeln ska vi bland annat gå igenom hur rättsskydd för bil fungerar och vad som krävs för att du ska kunna få ersättning för dina juridiska kostnader.

Krav på uppkommen tvist

Normalt sett krävs det för att få rättskydd att det har uppkommit en tvist. Med tvist menas förenklat att någon kräver att en annan ska uppfylla en prestation, men personen som får kravet riktat mot sig, menar att denne inte är skyldig att uppfylla prestationen. Det kan vara att någon ska betala en faktura, men att den som får kravet att betala, inte anser sig betalningsskyldig.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Rättsskydd i bilförsäkring

Har det uppkommit en tvist mellan dig och någon annan som gäller din bil, kan kravet på uppkommen tvist vara uppfyllt. Utöver att du hamnat i en tvist brukar det även krävas att tvisten kan prövas i en allmän domstol. Med allmän domstol menas tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. En tvist i exempelvis förvaltningsdomstol, ger i regel alltså inte rätt till rättsskydd. Att en tvist kan prövas i en allmän domstol, innebär inte att just din tvist måste gå hela vägen till domstol. Det innebär bara att din tvist behöver röra en fråga som en allmän domstol i normala fall behandlar. Undantag från att det behöver röra tvist som kan prövas av allmän domstol, är om det rör sådan miljöskada som regleras om i 32 kapitlet miljöbalken.

Undantagna tvister från rättsskyddet

Även vissa tvister som kan prövas av allmän domstol, kan vara tvister som du i regel inte får ersättning för av ditt försäkringsbolag. En sådan typ av tvist är om det gäller ett så kallat småmål. Med det menas en tvist som rör ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp. För år 2021 ligger ett halvt prisbasbelopp på 23 800 kronor. Vad som behöver överstiga det beloppet är alltså det belopp som du och den andra parten tvistar om, annars har du vanligtvis inte rätt till rättsskydd.

Annan tvist som normalt sett inte ger rätt till rättsskydd är om du blir skyldig att betala skadestånd för att du begått ett brott som du misstänks ha begått uppsåtligen. Förenklat menas med uppsåtligen att du medvetet begått det brottet.

Kostnader du kan få ersättning för

De kostnader du kan få ersättning för genom rättsskyddet är kostnaderna som din jurist tar för att driva din tvist. Bland de kostnader som ersätts är då din jurist behöver ta fram bevisning och för allmän utredning av ditt mål. Dock har försäkringsbolagen ofta ett tak för hur många timmar av juristens arbete som du kan få ersättning för. Dessutom kommer du även behöva betala en självrisk, och hur många procent självrisken är varierar mellan olika försäkringsbolag.

Att tänka på:

Alla bilförsäkringar ger dig inte rätt till rättsskydd, men det kan du alltid fråga ditt försäkringsbolag om du rättskydd är inkluderat i din bilförsäkring. Har du hamnat i en tvist som gäller din bil kan du med fördel kontakta en jurist som hjälper dig. Om du har rätt till rättsskydd rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av en jurist med att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med din tvist. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt

Vem är vem – Sveriges Domstolar

Advokaten: ”Vanligt med förlikning” | SVT Nyheter

Bilskada– tvist med försäkringsbolaget – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Jurist trafikolycka – Vad du kan få ersättning för – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – sak, person och förmögenhet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal