Bilskada– tvist med försäkringsbolaget

Bilskada– tvist med försäkringsbolaget

Att råka ut för en bilskada är aldrig kul oavsett hur grov den är. Även om man bör vara tacksam om ingen person skadades så är det alltid irriterande att få sin bil fixad. En sådan reparation innebär en enorm huvudvärk avseende tiden utan bil men även den stora kostnad som kan uppstå. Även en liten parkeringsskada kan i vissa fall innebära en skada för upp emot 40 000 kr! Som tur är har de flesta försäkring.

Det är dock inte alltid som försäkringsbolagen vill betala ut försäkringen p.g.a. anledningar som man ibland inte förstår. Detta kan röra allt från huruvida du hade vittnen som så när skadan hände, påstått självförvållande, ägarskap och mycket mer. För att ge en liten klarare blick i hur försäkringsavtal fungerar och hur du kan göra i en ev. tvist erbjuder Vasa Advokatbyrå denna artikel.

Vasa Advokatbyrå arbetar dagligen med bl.a. försäkringsfrågor varav en stor del avser just bilförsäkringar. I har processat mot försäkringsbolagen fler gånger än vi kan räkna till i vilket vi har en lång och gedigen erfarenhet och förståelse för klientens intressen.

Vad menas med självförvållad skada på bil?

Självförvållad skada på bil syftar på en skada som en bilägare själv orsakat på sin egen bil. Det kan exempelvis vara skador som uppstått på grund av oaktsamhet, vårdslöshet eller felaktig användning av bilen.

När det gäller försäkring av bilen täcker inte alla försäkringar självförvållade skador. Det är viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller för den specifika försäkringen. Om försäkringen inte täcker självförvållade skador kan det vara en god idé att teckna en tilläggsförsäkring för att undvika att behöva stå för kostnaderna själv.

Om en självförvållad skada inträffar på bilen är det viktigt att dokumentera skadan så noggrant som möjligt och kontakta försäkringsbolaget för att anmäla skadan. Försäkringsbolaget kommer då att utreda skadan och avgöra om den är täckt av försäkringen.

Det är också viktigt att vara medveten om att om en självförvållad skada på bilen orsakas medvetet eller genom grov vårdslöshet kan det innebära att försäkringen inte täcker skadan. Det är därför viktigt att alltid köra bilen på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att undvika olyckor och självförvållade skador.

Försäkringsrätt

Försäkringsrätten styrs till stor del av det försäkringsavtal du har tecknat med ditt försäkringsbolag. Detta avtal kompletteras även av en lag som heter försäkringsavtalslagen (2005:104). Lagen innehåller en del tvingande regler vilken gäller till förmån för försäkringstagare om inget annat stadgas. Dessa regler är av spridd omfattning som försäkringsbegränsningar, nedsättning av ersättning, rätt att teckna försäkring och m.m.

En hel del av försäkringsrätten utgår dock från branschpraxis där marknadens aktörer bestämmer mycket av villkoren. Som balans finns dock även organisationer som försäkringsnämnderna (SRN) och allmänna reklamationsnämnden (ARN) vilka påverkar försäkringsrätten.

Försäkringstvisten

Om du som försäkringstagare lider en skada, vilken du anser faller under försäkringen, bör du anmäla detta till ditt försäkringsbolag direkt. Det är dock inte säkert att försäkringsbolaget delar din bedömning i vilket du antingen kan få reducerad ersättning eller ingen alls. Man kan då säga att en tvist föreligger.

Bevisbörda

Gällande vem som har bevisbördan avseende att ett försäkringsfall föreligger faller detta på försäkringstagaren. Det innebär att det är försäkringstagaren som ska bevisa t.ex. att bilens skada är en parkeringsskada, att skadan uppkommit på visst sätt m.m. Att försäkringstagaren har bevisbördan följer av vad som kallas ”allmänna processrättsliga principer” där huvudregeln stadgar att den som kommer med ett påstående har bevisbördan för detta. Av samma resonemang följer att försäkringsbolaget har bevisbördan avseende ev. påståenden om att försäkringsbegränsning eller ersättningsreducering gäller.

Det som är viktigt att i åtanke gällande bevisbördan är att beviskravet, gällande försäkringsfall, oftast är mycket mildare än i andra tvistemål. Gällande begreppen bevisbörda och beviskrav så måste dessa alltid läsas tillsammans. Bevisbördan reglerar vilken part som ska bevisa något medan beviskravet reglerar hur stark bevisningen måste vara. Man kan säga att beviskravet (nivån på bevisningen) måste uppfyllas för att fullgöra sin bevisbörda (vem som ska bevisa något). Detta gäller för både försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Rätten brukar i försäkringsmål tillämpa beviskraven ”klar mer antagligt” eller de ännu mildare ”mer antagligt”.

Beviskrav

Mer antagligt innebär i grund och botten att försäkringstagaren ska lyckas göra gällande att det är mer antagligt att ett försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Rent praktiskt sett brukar en sammanhängande beskrivning av händelseförloppet, kvitto som visar värdet samt bilder på skadan räcka för att uppfylla beviskravet. Om det är grövre skador kan bevisningen kompletteras med en ev. kopia av en polisanmälan eller dylikt. Föreligger det således konkurrerande skadeorsaker så räcker det att försäkringstagaren visar att den ena orsaken är mer antaglig än den andra. Anledningen till att detta väldigt låga beviskrav tillämpas är att det inte är ovanligt att försäkringstagaren var på plats när skadan inträffade. Om rätten eller försäkringsbolagen då skulle tillämpa högre beviskrav som ”styrkt” så skulle försäkringen många gånger vara praktiskt sett värdelös. Som exempel kan nämnas parkeringsskador där det är vanligt att ägaren/föraren av bilen inte är närvarande vid skadetillfället. I övrigt är detta beviskrav vanligt gällande skador som stöld, inbrott, viss skadegörelse m.m.

Klart mer antagligt är ett något högre ställt krav på styrkan av bevisningen, dock fortfarande ganska mycket lägre krav än ”styrkt” (jfr. ovan). Klart mera antagligt innebär som begreppet låter; att det nu ska vara klart mera antagligt att ett försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Beviskravet brukar användas vid fall där den skadelidande själv varit närvarande vilket framförallt förekommer vid personskador, rån, bilkollisioner och dylikt. Man resonerar alltså som att bevissituationen för försäkringstagaren är bättre för fall där personen varit närvarande. Det som dock måste hållas i åtanke är att även om ”klart mer antagligt” är ett högre beviskrav än ”mer antagligt” så är det fortfarande relativt lågt ställt. Det innebär alltså att den version av händelseförloppet, som innebär försäkringsfall, inte i sig måste kunna bevisas fullt ut; det räcket att den är klart mera sannolikt att händelseförloppet inträffade än att så inte är fallet.

För att demonstrera beviskravet ”klart mera sannolikt” kan NJA 2006 s. 721 nämnas. I rättsfallet hade en polis kört runt sen eftermiddag/tidig kväll på en väldigt lätt trafikerad väg i sin privata bil. När en annan bil skulle passera råkade denna svira in i polisens bil och skadade backspegeln. Polisen körde efter den skadevållande bilen men tappade denna ur sikte. Polisens uppgav sin version detaljrikt med konkreta tider. Ingen annan bevisning presenterades bortsett från bilder på själva skadan samt en skade- och polisrapport. I detta fall ansågs inte bevisningen räcka då polisen ej uppfyllt kravet ”klart mera sannolikt”. Vad hon istället hade kunnat göra är dock oklart. Självklart kan man se en del problem i rättsfallet då, även om försäkringstagaren är på plats, bevisläget ofta inte ser bättre ut. Bara för att man såg händelsen innebär det inte att du kan få tag på den som vållade skadan, vittnen eller kamerabilder då många skador antingen sker utan åskådare eller helt enkelt går obemärkta.
Vissa försäkringsvillkor

De allra flesta försäkringsbolagens villkor brukar vara giltiga enligt försäkringsavtalslagen men avvikelser kan fortfarande ske. Denna artikel kommer dessvärre inte kunna utföra en komplett analys av samtliga avtalsvillkor för samtliga försäkringar. Vi kommer därför fokusera på vad du som försäkringstagare bör tänka på vid ingåendet av försäkringsavtalet.

 • Lämna korrekta uppgifter till försäkringsbolaget vid tecknandet av försäkringen. När man som försäkringstagare tecknar en försäkring, oavsett typ eller om man är näringsidkare/konsument, så måste man lämna viss information till försäkringsbolaget. Anledningen till detta är för att försäkringsbolaget ska kunna bilda sig en uppfattning om hur försäkringsförhållandet kommer se ut, t.ex. vilka skador som är aktuella, och kompensera bl.a. premien därefter. Detta är en anledning till att t.ex. bilförsäkringar som huvudregel är dyrare för ungdomar och de som varit i en eller flera olyckor.
 • Om du inte lämnar korrekta uppgifter till försäkringsbolaget kan det hända att försäkringsbolaget, enligt försäkringsavtalet, har rätt att sätta ned en ev. utbetalning av försäkringsersättningen. En sådan klausul är även tillåten enligt försäkringsavtalslagen. Om man dessutom förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, t.ex. att man uppsåtligen lurat försäkringsbolaget, kan hela försäkringsavtalet förklaras ogiltigt. För att försäkringsbolaget ska få sätta ned ersättningen krävs det att försäkringstagaren förfarit med uppsåt eller oaktsamhet. Vart gränsen för oaktsamhet går måste avgöras i varje fall beaktat bl.a. vem försäkringstagaren är, typ av försäkring och försäkringsobjekt. Om det rör sig om ett konsumentförhållande kan detta kompenseras för något.
 • Försäkringsbolaget får dock inte sätta ned ersättningen om de varit medvetna om att uppgifterna är bristfälliga. Som ett överdrivet exempel kan bilförsäkringar nämnas. Om en 20-åring, som haft körkort sedan denne fyllt 18, uppger att denna har haft körkort i Sverige i 10 år, för att få lägre premie, måste man kunna anse att försäkringsbolaget varit medveten om bristen. Skulle då försäkringsfall uppkomma har försäkringsbolaget troligen ingen rätt att sätta ned beloppet. I detta exempel borde samma sak gälla om 20-åringen uppgav fyra år istället för 10. Detta då man i Sverige måste ha fyllt 18 för att få ta körkort vilket försäkringsbolaget måste vara medvetna om.
 • Försäkringstagaren har en räddningsplikt avseende skadan. Räddningsplikten innebär att försäkringstagaren har en skyldighet att begränsa skadan i den mån som går vilket inkluderar att identifiera ev. tredje man som orsakat/vållat skadan. Det som är mycket viktigt att veta är för det första att räddningsplikten aldrig innebär att du ska utsätta dig för någon form av fara. Om huset brinner ska du alltid ringa brandkåren, inte försöka rädda den försäkrade soffan. Om du får inbrott ska du inte försvara den försäkrade släktklenoden utan ringa polisen och sätta dig i säkerhet. För det andra kan försäkringsersättningen endast sättas ned om försäkringstagaren uppsåtligen åsidosatt räddningsplikten. Man straffas således inte för okunskap om situationens allvar.
 • Var noggrann med att kolla vad di försäkring innebär. Försäkringsavtalslagen stadgar inga regler om hur en omfattande försäkrings måste vara. Av detta följer att även om försäkringen heter ”skadeförsäkring för bil”, ”bilförsäkring – stora paketet” eller liknande bör du alltid läsa avtalet vad som omfattas. T.ex. kan vissa typer av skador undantas eller så kan vissa beloppsgränser finnas. Visserligen finns en begränsad möjlighet att jämka ett avtal genom avtalslagen (1915:218). Det krävs dock i så fall att försäkringsbolaget agerat svikligt, grovt vårdslöst eller dylikt alternativt att avtalet p.g.a. andra omständigheter är oskäligt. Vad som avses med dessa tre krav är att de är väldigt högt ställda. Försäkringstagaren förutsätts ha läst och förstått avtalet som huvudregel.
 • Anmäl skadan direkt. Om man inte anmäler skadan direkt kan i värsta fall ersättningen sättas ned, vilket är vanligt i försäkringsavtal. Regeln i försäkringsavtalslagen stadgar att sådana klausuler tillåts om de avser fall där försäkringstagaren försummar att anmäla skadan eller inte bidrar till utredningen. Ersättningen tillåts då sättas ned efter skälighet beaktat hela situationen.

Dessa punkter är några av de viktigare punkter som konsumenten, men även andra, bör ha lite extra koll på. Försäkringsavtalslagen och de avtal som förekommer på försäkringsmarknaden innehåller dock mycket mer som också är viktigt att hålla koll på. Detta avser allt från rätt till teckning av försäkring och förnyelse, premie och riskökning till utbetalning av ersättning i vissa fall och medvållandefrågor. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång och gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor gällande både konsumenter och näringsidkare. Vi har hanterat frågor avseende nästan alla typer vilket bl.a. inkluderar stöld, bedrägeri, sakskada, personskada och självklart bilförsäkringar. Ni är varmt välkomna att kontakta oss! För kontaktinformation går ni till länken ”kontakt” på hemsidan.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om bilskada– tvist med försäkringsbolaget

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.