Rättegångsfullmakt

När du vill att ett ombud ska föra din talan i domstol måste ditt ombud ha en rättegångsfullmakt. Sådan fullmakt används vid tvistemål, vilket enkelt uttryckt är ett mål mellan två enskilda parter som är oense om något. Bestämmelser om rättegångsfullmakt finner du i 12 kapitlet rättegångsbalken. Vad en rättegångsfullmakt måste innehålla och vad den har för verkan kommer förklaras närmare i den här artikeln.

Formkrav

En rättegångsfullmakt behöver inte vara skriftlig utan det räcker med att den lämnas muntligen. Skillnaden är att om du lämnar en muntlig rättegångsfullmakt är den bara giltig i det enskilda målet. En skriftlig rättegångsfullmakt kan däremot gälla för alla rättegångar framöver som du är huvudman i, tills dess att du återkallar fullmakten. Skriftlig fullmakt är det som vanligtvis används i praktiken och därför kommer endast skriftlig fullmakt att behandlas vidare i artikeln.

Hur en rättegångsfullmakt ska ingås och vad den ska innehålla

Om du väljer att ingå fullmakten skriftligen måste du som fullmaktsgivare skriva under avtalet. I rättegångsfullmakten måste du ange vad ditt ombud heter. Av fullmakten ska du också ange att fullmakten avser en rätt för ditt ombud att föra din talan. Står det exempelvis att ditt ombud i och med fullmakten får driva in en fordran, är den inte giltig som rättegångsfullmakt.

Uppvisning av fullmakt

Det är originalet av fullmakten som ska visas upp. Det godtas inte att ditt ombud på något annat sätt än genom rättegångsfullmakt visar att denne är behörig att företräda dig i domstol, varför det är viktigt att fullmakten inte slarvas bort. Den skriftliga fullmakten ska visas upp vid det tillfället då ditt ombud för din talan för första gången i målet. Om ditt ombud senare skulle överklaga en dom som du får, behöver ombudet inte visa upp fullmakten i hovrätten eller Högsta domstolen, vilka är de övre instanserna efter tingsrätten. Undantaget från det är om du lämnat en rättegångsfullmakt med begränsning att endast gälla målet i tingsrätten. Då behöver du lämna ombudet en ny rättegångsfullmakt inför att denne ska föra din talan i den högre instansen.

Hur långt behörighet sträcker sig

Som nämnt kan man antingen upprätta en fullmakt för ett visst mål eller en fullmakt som ska gälla i allmänhet. Fullmakt som ska gälla i allmänhet kommer vara giltig i alla fall som du som upprättat fullmakten är part i. Ett annat namn för en fullmakt som gäller i allmänhet är blankofullmakt. Blankofullmakten gäller dock inte i de mål där parterna i målet inte har juridisk möjlighet att få förlikas. Förlikning innebär att parterna kommer överens om det som de är oense om utanför domstol med hjälp av domare. Exempel på mål där förlikning inte är möjlig är i brottmål.

Ombudet får i och med rättegångsfullmakten exempelvis erkänna fakta, ingå förlikning, använda rättsmedel mm. Så i och med rättegångsfullmakten ger du alltså ditt juridiska ombud fria händer att agera för din räkning i ditt mål.

Återkallande av rättegångsfullmakt

Möjligheten att återkalla din fullmakt kvarstår till och med under processens gång. Men ditt ombuds behörighet påverkas inte förrän din motpart och domstolen får reda på att du återkallat fullmakten. Kraven som ställs på att tillåtas återkalla en rättegångsfullmakt är strikta. Som nämnt behöver ett ombud endast visa upp fullmakten första gången denne för din talan. Av den anledningen räcker det inte med att bara återkalla fullmakten eller att ge en rättegångsfullmakt till ett annat ombud. Om du ger ett annat ombud en fullmakt i samma mål kan det få domstolen att uppfatta det som att ditt första ombud bara fått tillfälligt förhinder och att denne senare kommer återgå till att vara ditt ombud, alternativt att du helt enkelt valt att ha fler ombud i ditt mål.

Att tänka på

Det kan vara klokt att ge ett ombud en rättegångsfullmakt så du själv slipper driva din tvist. Det kan vara svårt att vinna framgång i en tvist om du inte har en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att driva tvister. Vi hjälper gärna dig med din tvist.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Upprätta en rättegångsfullmakt med ett ombud så du får hjälp med din tvist.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Se till att du får bästa möjliga chans att vinna din tvist.

* Slipp att själv argumentera med din motpart och dennes eventuella ombud.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.