Ultimata guiden om generalfullmakt

En fullmakt ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. Det är vanligt förekommande att äldre personer ger fullmakt till en närstående för att till exempel ha hand om apotek- och bankärenden. Likaså är det vanligt att företag ger fullmakt till till exempel advokater eller andra som är involverade i företagets förvaltning. Det finns flera olika former av fullmakter (2 kap. avtalslagen) och i den här artikeln kommer vi att fokusera på den så kallade generalfullmakten.

Vad är en generalfullmakt?

Så vad är egentligen en generalfullmakt? Generalfullmakten ger fullmaktshavaren en generell och bred behörighet. Det innebär att fullmaktshavaren har behörighet att agera i fullmaktsgivarens namn i alla de angelägenheter som fullmaktsgivaren själv har kapacitet att agera i. Ifall fullmaktsgivaren skulle förlora sin rättskapacitet, exempelvis om denne får demens eller annan psykisk störning, kan generalfullmakten förlora sin verkan. Generalfullmakten kan gälla tillsvidare eller under en begränsad tid och du som fullmaktsgivare kan välja att begränsa den till att enbart gälla i vissa frågor.

Ultimata guiden om generalfullmakt
Två viktiga begrepp som används inom fullmaktsrätten är behörighet och befogenhet. Behörigheten följer av själva fullmakten, det vill säga det som anges där. Befogenheten är vad fullmaktsgivaren verkligen får lov att göra enligt de instruktioner som lämnats av huvudmannen. Det innebär alltså att även fast fullmaktshavaren är behörig att vidta en viss åtgärd enligt själva fullmaktens ordalydelse, är det inte säkert att denne har befogenhet att genomföra den. Även viktigt att ha i åtanke är att du som huvudman blir bunden om fullmaktshavare har överskridit sin befogenhet om säljaren var i god tro, det vill säga om säljaren trodde att fullmaktshavaren hade rätt att ingå det ifrågavarande avtalet. Däremot blir inte du som huvudman bunden om fullmaktshavaren har överskridit både sin befogenhet och sin behörighet.

Hur får man generalfullmakt?

En fullmakt får man genom att någon till exempel vill ha hjälp med att uträtta vissa ärenden. Generalfullmakten är vanligt förekommande hos äldre personer som ger den till en anhörig som på så vis kan sköta till exempel apotek och bankärenden åt denne.

En generalfullmakt kan som huvudregel se ut hur som helst, det finns alltså inga formkrav. Om däremot fullmakten ska gälla för köp, byte eller gåva av fast egendom ska den vara skriftlig (2 kap. 27 § avtalslagen). Av säkerhetsskäl så rekommenderas ändå att fullmakten alltid är skriftlig. Dessutom kan banker, apotek med flera ställa högre krav på utformningen av fullmakten. Det kan därför vara nödvändigt att det i fullmakten tydligt framgår vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktshavare. Det kan även vara nödvändigt att det framgår att fullmaktshavaren ges obegränsad behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Om du vill kan du även lägga in vissa begränsningar här, till exempel om du inte vill att fullmaktshavaren ska sköta dina bankärenden.

Vem kan bevittna en generalfullmakt?

Nästan vem som helst kan bevittna fullmakten och ger således dig en viss trygghet vid utformandet av fullmakten. De som bevittnar ska skriva under fullmakten för att intyga att man sett parterna skriva under fullmakten. Det finns dock ett antal personer som du inte kan ha som vittne, dessa är följande:

  • fullmaktsgivaren eller fullmaktshavaren själv
  • personer under 15 år
  • personer som på grund av psykisk störning saknar insikt om vad denne skriver på

När upphör en generalfullmakt?

En generalfullmakt är obegränsad och innebär att den är giltig fram tills att man återkallar den eller fram till dess att fullmaktsgivaren inte längre har rättskapacitet. Detta framgår av det faktum att generalfullmakten gäller i alla de ärenden som du som fullmaktsgivare själv har kapacitet att agera i. Det innebär att om du som fullmaktsgivare skulle förlora din kapacitet, till exempel genom demens eller annan sjukdom, förlorar fullmakten alltså sin verkan. Du kan även skriva in i fullmakten att den ska sluta gälla om du avlider eller att den ska gälla viss tid.

Att tänka på

En generalfullmakt gäller som sagt endast så länge din beslutsförmåga är intakt. Det kan därför vara bra att även skriva en framtidsfullmakt för det fall att du skulle förlora din förmåga på något sätt. Fullmakterna kompletterar varandra bra och det uppstår inget glapp där du inte får den hjälp som du behöver. Om du behöver hjälp med upprättandet av fullmakterna är du välkommen att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå som har erfarna jurister som kan hjälpa till. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.