Entreprenadjuridik – Avtal med konsulter

När du ska anlita en konsult till en entreprenad är det vanligt att använda standardkontraktet ABK 09. Avtalet innehåller allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Entreprenadjuridik - Avtal med konsulter
ABK 09 är ett standardavtal som används vid konsultverksamhet för entreprenader. Det är ett vanligt avtal att använda vid anlitandet av arkitekter eller ingenjörer. Det är viktigt både från upphandlarens och konsultens perspektiv att ett avtal skrivs. Avtalet liknar AB 04 och ABT 09 men är anpassad för konsult-situationer. Det reglerar bland annat genomförande, betalning och ansvar.

Avtalet kan användas i de flesta former av konsultuppdrag. Även sådant som gäller för projektledning, besiktning, byggledning m.m. Avtalet måste som huvudregel uttryckligen åberopas för att det ska gälla. Det gäller därför inte ”automatiskt” utom i vissa undantagsfall om avtalet kan anses vara etablerad handelsrätt mellan parterna, gälla trots att det inte åberopats.

Felreglerna i ABK 09

Om en konsult har lagt fram felaktiga handlingar är de enligt avtalet skyldiga att själva avhjälpa felet. Ansvaret gäller under uppdragstiden som enligt avtal är från det att konsulten började arbetet och ytterligare tio år.

Att avhjälpa fel innebär alltså att konsulten ska göra om det arbete som blivit felaktigt. Det kan handla om att korrigera ritningar, göra om konstruktioner m.m. Det är dock vanligt att det är för sent för avhjälpande därför att handlingen redan tagits i bruk. Då kan istället skadeståndsreglerna bli aktuella.

I 1§ 5 kap anges att konsulten ansvarar för skada som den orsakat genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. Det innebär att konsulten kan bli skadeståndsskyldig för skador som konsulten orsakar. Emellertid är den sammanlagda skadeståndsskyldigheten begränsad till 120 prisbasbelopp, om inte annat avtalas. Men där inräknas inte vite eller skadestånd som hänförs till försening, det regleras enskilt i avtalet.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Om du hamnar i tvist med en konsult kan frågan avgöras i allmän domstol. Den omständighet att man hamnar i en tvist ger inte konsulten rätt att avbryta uppdraget. Det finns också en möjlighet enligt avtalet att besluta om sk förenklad tvistelösning. Förenklad tvistelösning är ett alternativ om parterna inte vill gå i domstol. Parterna enas då om en skiljeperson som ska döma i frågan.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan hjälpa dig om du skulle behöva hjälp att utforma ett avtal eller om du behöver annan rådgivning gällande entreprenadrätt.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.