Namnet Bolundare har en koppling till bostadsminister Per Bolund, efter det att han föreslog att komplementbostäder skulle tillåtas att byggas med en utökad byggnadsarea från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Detta större attefallshus är från 1 mars 2020 tillåtet att bygga. I den här artikeln får du reda på lite mer om vad som gäller för en så kallad Bolundare.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Bolundare – tillåtelse att bygga ett större attefallshus

Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad

En komplementbyggnad är en från huvudbyggnaden fristående byggnad. Det kan bland annat röra sig om ett garage, förråd eller växthus. Till skillnad från komplementbostad är det inte tillåtet att ha komplementbyggnaden som boende. Däremot brukar det inte göra någonting om komplementbyggnaden är en gäststuga, där någon sover över några gånger per år. Att ha kök och badrum i en komplementbyggnad, brukar inte heller det innebära några problem.

Reglering av Bolundare

Vad som gäller juridiskt för Bolundare finner vi i 9 kapitlet 4a § plan- och bygglagen. Innan nya lagändringen, gällde enligt nämnda bestämmelse att en sådan komplementbostad som attefallshus är, inte krävdes bygglov för att bygga. Förutsättningen var att byggnadsarean inte översteg 25 kvadratmeter. I förarbete från 2019 lämnade regeringen ett förslag om att byggnadsarean för komplementbostadshus, skulle tillåtas vara 30 kvadratmeter i stället för 25 kvadratmeter. Däremot angavs i förslaget att högsta tillåtna byggarean för komplementbyggnader, fortsatt skulle vara 25 kvadratmeter. Dock så kom civilutskottet med ett förslag om att det även för komplementbyggnader skulle vara tillåtet med 30 kvadratmeter, och det förslaget godtog riksdagen. Därför gäller alltså i regel 30 kvadratmeter för både komplementbyggnader och komplementbostäder.

Civilutskottets kritik

Innan förslaget gick igenom och infördes som lag uttalade sig alltså Civilutskottet om förslaget. Civilutskottet menade att lagändringen kunde leda till att individer skulle uppge i anmälan till byggnadsnämnden, att det var en komplementbostad som personen ska bygga, medan det i realiteten egentligen gäller att bygga en komplementbostad. En följd av det kan bli att byggnadsnämnden kan behöva göra en prövning om den som ansökt om byggnationen har för avsikt att bygga komplementbostad, eller om det faktiskt rör sig om komplementbyggnad. Förslaget var från Civilutskottets sida att det ska gälla samma byggnadsarea ska tillåtas för både komplementbostad och komplementbyggnad. Av den anledningen ändrade sig riksdagen som nämnt ovan, till att 30 kvadratmeter är tillåtet både för komplementbostäder och komplementbyggnader.

Syftet med att öka byggarean

Förslaget lades fram med anledning av förhoppningen att byggandet av komplementbostadshus skulle öka. Ett annat syfte var att boendekvalitén skulle bli högre. Genom det blir det även mer flexibelt med planlösningen och möjligheterna vid möblering ökar. Får många kan så lite som fem kvadratmeter ändå innebära en avgörande skillnad.

Att tänka på

Vad som framgår av artikeln är endast översiktligt. Det är möjligt att det kan finnas undantag från vad som framkommer i den här artikeln. Därför är det alltid bäst att vända sig till en jurist om du har problem med en ansökan om byggnation eller fått ett beslut om bygglov som du är missnöjd med. Vasa Advokatbyrå AB har länge arbetat med tvister om bygglov och närliggande områden. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

med anledning av prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus Motion 2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) – Riksdagen

Bygglov föreslås bli krav för Attefallshus (di.se)

Plan och bygglagen- Överklaga bygglov – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bygglov och byggfrågor. Fråga juristen. – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Plan- och bygglagen – tvist med kommunen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt