Servitut kan delas in i kategorierna officialservitut och avtalsservitut. Officialservitut brukar vara ett servitut som en myndighet beslutat om. Ett avtalsservitut är ett servitut som beslutats om mellan två fastighetsägare genom ett avtal. I den här artikeln kommer vi fokusera på olika sätt som ett avtalsservitut kan upphävas på, men först kommer vi kort förklara vad ett servitut är.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
avtalsservitut

Begreppet servitut och dess innebörd

Med servitut menas ett tillbehör som finns på en fastighet, men som får användas av en annan fastighet. Den fastigheten som tillbehöret finns på benämns den tjänande fastigheten och den fastigheten som får använda tillbehöret kallas för den härskande fastigheten. Exempel på ett servitut kan vara en brunn som den härskande fastigheten behöver använda för att få dricksvatten. Det kan också vara så att en väg tillhör den tjänande fastigheten och att det inte går att köra till den härskande fastigheten utan att köra på den vägen. Då kan fastighetsägarna avtala om att den vägen ska vara ett servitut. Eftersom nämnda servitut uppkommer genom avtal, är de alltså avtalsservitut.

Obetalt vederlag för servitutet

En situation då det kan finnas möjlighet att upphäva ett avtalsservitut, regleras i 14 kapitlet 9 § jordabalken. Upphävningen kan vara möjlig att göra gällande om vederlag ska betalas för servitutet och att den betalningen inte är genomförd inom en månad från förfallodatum. Då är huvudregeln att den som är fastighetsägare till den tjänande fastigheten har möjlighet att häva servitutet och därtill även få ersättning för eventuell skada. Försummelsen får dock inte anses vara av ringa betydelse.

Ett krav som normalt sätt gäller, ställs upp enligt 14 kapitlet 10 § jordabalken. Kravet som framgår av paragrafen är att fastighetsägaren av den tjänande fastigheten, behöver inom skälig tid meddela fastighetsägaren av den härskande fastigheten, om att denne vill upphäva servitutet. Vanligtvis brukar möjligheten att upphäva servitutet upphöra om vederlaget betalas eller att annan rättelse sker.

Sammanläggning av fastigheter

För det fall att den tjänande fastigheten och den härskande fastigheten skulle sammanläggas, är huvudregeln att servitutet upphävs. Det räcker dock inte med att båda fastigheterna skulle ägas av samma ägare, utan det krävs normalt sätt en sammanläggning. Skulle marken som tillhör den härskande fastigheten övergå till tjänande fastigheten, blir effekten normalt sätt precis som när det sker en sammanläggning av fastigheterna.

Att tänka på:

Ha i åtanke att det som anges i den här artikeln endast är översiktligt och att det kan finnas fler giltiga grunder för upphävande av avtalsservitut. Dessutom kan det även finnas undantag från vad som anges i den här artikeln, varför det oftast är bäst att ta kontakt med en jurist som hjälper dig med ditt ärende. Är du fastighetsägare av en tjänande fastighet eller av en härskande fastighet, och du har hamnat i en tvist om ett avtalsservitut, är du välkommen att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå AB. Vi hjälper gärna dig med att driva din tvist.

Läsvärt

Servitut | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Microsoft Word – 2018-03-28 T 1857-17, Dom, skiljaktig mening (domstol.se)

Utsiktsservitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vad betyder servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Köpa gammalt hus – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt