Ultimata guiden om dispositionsrätt

Dispositionsrätt, eller förfoganderätt, innebär en rätt för dig att förfoga över någonting trots att du inte rent faktiskt är ägare. Det kan till exempel röra sig om en rätt för dig att förfoga över en närståendes bankkonto, din rätt att förfoga över ditt minderåriga barns bankkonto eller din rätt att nyttja någon annans fastighet vid hyra eller arrende. I den här artikel ska vi ge dig övergripande information om dispositionsrätt.

Dispositionsrätt bankkonto

Om en närstående inte längre kan sköta sina penningärenden kan denne ge dig dispositionsrätt till kontot. Att sköta en annan persons penningärenden medför både ansvar och skyldigheter. På så vis kan du då ta ut pengar och betala räkningar åt din närstående. Du kan också ändra fakturor så att de blir e-fakturor vilket även underlättar skötseln. Du kan dock inte ändra kontots bruksgränser eller andra inställningar.

Ultimata guiden om dispositionsrätt
Det är endast kontohavaren eller en person som har fått tillräckligt omfattande dispositionsrätt som får använda ett bankkonto eller de koder som anslutits till kontot, till exempel bank-ID. Utan att ha fått den här befogade dispositionsrätten får man alltså aldrig använda en närstående, eller någon annans, kontokoder. Nättjänstkoden är ett personligt verktyg för betalning och identifiering. Med hjälp av den kan även upprätta juridiskt bindande ärenden och ingå olika avtal.

Dispositionsrätt bankkonto barn

Den som är under 18 år är omyndig och får enligt lag inte råda över sina tillgångar eller åta sig olika förpliktelser, till exempel ingå avtal. Från denna huvudregel finns dock några undantag som vi ska gå igenom nedan.

En omyndig får efter det att han eller hon har fyllt 16 år själv bestämma över pengar som han eller hon har skaffat sig genom eget arbete. Den omyndige kan även öppna ett eget konto i bank för att sätta in sina pengar. En omyndig får (oavsett ålder) också råda över medel som den omyndige har fått i gåva med villkor om så kallad fri dispositionsrätt. Det innebär att föräldrar inte får ta ut och använda pengar som står på den omyndiges bankkonto. En omyndig som disponerar över sina egna pengar kan dock fråntas den här rätten av sina föräldrar. Är den omyndige 16+ måste dock överförmyndaren ge sitt tillstånd till detta.

Fram till dess att barnet fyller 18 år råder föräldrarna i egenskap av förmyndare över barnets ekonomiska angelägenheter. Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras.

Dispositionsrätt fastighet

Dispositionsrätten för fastigheter kallas istället för nyttjanderätt. Det innebär i stort sett samma sak, det vill säga nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten att nyttja någon annans fastighet kan avse en del eller hela fastigheten och är begränsad i tiden. En nyttjanderätt skapas genom att du tecknar ett avtal med fastighetens ägare, hur avtalet ska ingås och vilka villkor som gäller för avtalet finns reglerat i jordabalkens 7-15 kap.

Arrende och hyra är en särskild form av nyttjanderättsavtal. Det finns olika typer av arrende: bostadsarrende, anläggningsarrende, jordbruksarrende och lägenhetsarrende. Vi ska inte gå in mer på detaljer men kommer att lägga in en länk under “läsvärt” om du är intresserad av att läsa mer om arrende.

Dispositionsrätt bostadsrätt

När man har köpt en bostadsrätt är det många som tror att de också är ägare till den. Detta stämmer inte utan det är bostadsrättsföreningen som äger den fysiska lägenheten. Du äger enbart dispositionsrätten. Det innebär en rätt för dig att förfoga över lägenheten inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger.

Du som boende i en bostadsrättslägenhet är ansvarig för innanmätet i din lägenhet- Det innebär att du ska se till att till exempel köket och badrummet är i bra skick. Bostadsrättsföreningen ansvarar för resten av byggnaden men har även vissa skyldigheter inne i din lägenhet. För att veta exakt vad din bostadsrättsförening ska ansvara för bör du vända till dem.

Att tänka på

Det som du främst bör tänka på är att dispositionsrätt inte innebär att du äger någonting. Det är viktigt att du upprättar avtal eller någon annan form av överenskommelse om du till exempel ska ha dispositionsrätt över någon annans bankkonto eller nyttja annans fastighet. Har du några funderingar om upprättande av avtal eller hamnat i en tvist är rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har jurister som är specialiserade på bland annat fastighetsrätt och avtalsrätt. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/arrende/allmant-om-arrende/om-nyttjanderatt-och-arrende/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.