Del 2. Om kvittningsrätt

Vid en konkurs finns normalt mer skulder än tillgångar som ska fördelas till borgenärerna. Det innebär nästan alltid att någon av borgenärerna inte kommer att få betalt. Rangordningen av fordringarna som bestämmer vem som först ska få betalt är därför en grundläggande förutsättning för ett fungerande kreditväsende. I denna artikelserie förklarar vi översiktligt vilka som har företräde framför andra vid konkurs och egendomen som ska fördelas inte räcker till för att alla ska få betalt. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistlösning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kvittningsrätt har näst högst prioritet vid konkurs

Kvittning innebär att den borgenär som har en skuld till konkursgäldenären men också en fordran mot densamma kan som säkerhetsåtgärd kvitta sin skuld. Borgenärens skuld är en tillgång hos konkursgäldenären. Det innebär att borgenären genom kvittning får sin fordran ”betald” före alla andra borgenärer genom att tillgången kvittas bort mot borgenärens motfordran.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Vid konkurs har kvittningsrätt näst högst prioritet efter separationsrätt. De förutsättningar som krävs för att kvittning ska få göras under konkurs är något generösare mot borgenären jämfört med kvittning när gäldenären inte är i konkurs.

Förutsättningar för kvittning i konkurs

För att få kvitta vid konkurs måste först nästan alla av de generella förutsättningarna för kvittning vara uppfyllda. Dessa är att

 • Borgenärens fordran ska vara gällande och inte t.ex. preskriberad
 • Borgenärens fordran och huvudfordran ska vara mätbara, oftast att de båda ska vara pengar
 • Fordringarna får inte omfattas av förbud mot kvittning enligt lag.
 • Båda parterna ska vara både borgenär och gäldenär

För kvittning vid konkurs måste därutöver dessa förutsättningar vara uppfyllda

 • Respektive parts fordringar mot varandra ska ha funnits före konkursbeslut av domstol
 • Borgenärens fordran får inte ha förvärvats genom köp, byte eller gåva senare än tre månader före dagen då konkursansökan kom in i tingsrätten, om inte förvärvet bedöms som ordinärt. Denna bestämmelse tar sikte på att motverka missbruk från borgenärens sida genom att till underpris köpa fordringar mot gäldenären som kan användas till kvittning och därigenom gå före andra borgenärer.
 • Borgenärens fordran får inte heller ha uppkommit genom sådana omständigheter att det är att jämställa med annat än sedvanliga betalningsmedel och som kan bli föremål för återvinning. Detta tar sikte på situationer när en borgenär före konkursbeslutet skuldsätter sig hos gäldenären genom att köpa upp dennes varor och sedan hävdar kvittningsrätt för skulden för varorna. Varorna kan i detta fall ses som en ”betalning” med annat än pengar.

Det ställs dock inget krav på att borgenärens fordran ska vara förfallen till betalning, som annars är ett krav för kvittning.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara din rätt om en leverantör, kund eller annan går i konkurs
 • Ha koll på vad som gäller vid konkurs

Tvistlösning

 • Vi biträder sig genom hela processen
 • Vi hjälper dig med talan om återvinning
 • Vi hjälper dig att förhandla

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal