Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra

Det är inte ovanligt att du som försäkringstagare har en annan uppfattning av hur ett ärende borde handläggas än ditt försäkringsbolag. I första hand ska du i ett sådant fall kommunicera med försäkringsbolaget och framföra dina klagomål. Men ibland räcker inte det och då kan det vara nödvändigt att gå vidare med ärendet för omprövning. I denna artikel reder vi ut hur du kan gå till väga när du vill klaga i ett försäkringsärende.

Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra

Omprövning av ärendet – överklaga försäkringsbeslutet

I första hand bör du försöka kommunicera med din handläggare. Ibland kan det ha skett ett missförstånd om omständigheterna i ditt fall. En handläggare har i uppgift att tolka försäkringsvillkoren och det är i huvidregel försäkringsvillkoren som är utgångspunkten för den juridiska bedömningen. Om du anser att handläggaren tolkar villkoren på ett felaktigt sätt kan du begära omprövning hos försäkringsbolaget. I ett sådant fall kan handläggarens chef titta på bedömningen, alternativt kan ärendet gå vidare till försäkringsbolagets egen prövonämnd eller klagomålsansvarige.

Handläggaren har också en skyldighet enligt försäkringsavtalslagen att ge dig upplysning om hur du externt kan klaga på ärendet.

Nämnder som kan pröva försäkringsärenden:

 1. allmänna reklamationsnämnden
 2. Personförsäkringsnämnden (för personförsäkringar tex sjuk och olycksfallsförsäkringar)
 3. Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (personskada på skadeståndsrättslig grund)
 4. Trafikskadenämnden (för trafikolyckor)
 5. Nämnden för rättsskyddsfrågor
 6. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnden (tvister mellan konsument och advokat)
Uttalanden för nämnderna är i huvudregel inte bindande. De ger endast rekommendationer för företag. Även om rekommendationerna ofta följs har inte försäkringsbolaget en skyldighet att följa rekommendationen. För att få igenom en prövning som försäkringsbolaget är tvungen att följa måste saken prövas av domstol. Konsumenttvistnämndens uttalanden är bindande för advokat men inte för konsument.

Överklaga ett försäkringsbeslut- så här ska du göra

Tidsfrister om du överklagar försäkringsbeslutet

Tänk på att ovanstående nämnder ofta har en tidsfrist på hur länge man kan vänta med att pröva ett ärende. Det är alltså ofta viktigt att du prövar ärendet så snabbt som möjligt för att inte förlora dina rättigheter. ARN har exempelvis en ettårsregel enligt vilken en anmälan måste ha inkommit inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till försäkringsbolaget. Dessutom anger ARN:s ettårsregel att, även om det gått längre tid än ett år så har konsumenten alltid möjlighet att anmäla inom två månader från slutligt beslut från en kundombudsman, försäkringsnämnd eller liknande. Mer om vilka tidsfrister och krav för prövning som gäller för respektive nämnd finner du på nämndernas hemsidor (se länkarna i listan ovan).

Generellt gäller en 10 årig preskriptionstid för tvister som inträffat efter 1 januari 2015 och en 3 årig preskriptionstid för ärenden som påbörjades dess för innan. Det innebär att du måste anmäla innan denna tid annars förlorar du rätten att göra dina krav gällande. Trots detta ska du, inte minst ur bevishänseende, kommunicera dina krav så snart de uppstår.

När prövningen går vidare till domstol

Flera fall kan inte prövas av nämnderna, tillexempel prövar inte allmänna reklamationsnämnden frågor som kräver muntlig bevisning. Går frågan då inte att pröva i en annan nämnd och om det inte heller går att komma till en förlikning med försäkringsbolaget kan det vara nödvändigt att gå till domstol. Då är det ofta nödvändigt att få hjälp av en advokat. Ofta är det då möjligt att få rättsskydd genom din hemförsäkring (detta kan vara aktuellt även om din tvist är mot ditt försäkringsbolag). Det kan därför vara en bra idé att fråga ditt försäkringsbolag om dina villkor för rättsskydd.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera försäkringsärenden och kan hjälpa dig om du hamnar i tvist med ditt försäkringsbolag och behöver gå i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om du kan ha rätt till ersättning av försäkringsbolaget.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera dina chanser att få rätt till skadestånd.
 • Bevaka dina rättigheter.
 • Få stöd och ombud i en domstolsprocess.
 • Slipp att lägga energi och kraft på att förhandla med försäkringsbolaget.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna försäkringsjurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.