Köpekontrakt för husköp

Vid köp av hus med tillhörande fastighet är det vanligaste att avtalet ingås med två överlåtelsehandlingar. Den ena av dessa överlåtelsehandlingar är köpebrevet, vilket brukar hållas relativt kort. Andra överlåtelsehandlingen kallas för köpekontrakt och brukar vara betydligt mer utförligt. I den här artikeln kommer vi fokusera på köpekontraktet.

Krav på skriftlighet

Det har länge historiskt sett varit ett krav att köp av fastighet ska ingås skriftligen mellan säljaren och köparen. Ett krav på att ett avtal ska vara skriftligt brukar benämnas som formkrav. Av 4 kapitlet 1 § jordabalken framgår det att formkravet skriftlighet gäller än idag vid avtal om fastighetsköp. Konsekvensen av att sådant avtal ingås muntligen, är att avtalet kan förklaras ogiltigt. Lagstiftaren har bland annat tänkt sig att ett krav på skriftlighet kan förhindra en allt för hastig överlåtelse av fastigheter.

Köpeskilling

Enligt 4 kapitlet 1 § jordabalken finns det vissa uppgifter som behöver framgå av köpekontraktet för att det ska anses vara giltigt. Till att börja med behöver det av köpekontraktet tydligt framgå vad köpeskillingen är för fastighetsköpet. Med köpeskilling avses enkelt uttryckt vad köparen ska betala för fastigheten.

Köpekontrakt

Överlåtelseförklaring

En annan uppgift som behöver uppges i köpekontraktet är en överlåtelseförklaring från säljaren av fastigheten. Överlåtelseförklaring kan vara så enkel som att säljaren anger att ”härmed försäljes”. Notera att formuleringen betyder att fastigheten ska säljas i nutid. Det är viktigt att säljaren formulerar överlåtelseförklaringen på det sättet, eftersom det som huvudregel inte är giltigt med en förklaring om att fastigheten ska säljas i framtiden. Säljaren kan normalt sett alltså inte med bindande verkan ange att försäljningen av sin fastighet ska ske inom en period om fyra år.

Objektsangivelse

I köpekontraktet är de också viktigt att det framgår vilken fastighet som köpet rör, varför den fastigheten behöver anges i köpekontraktet, i form av en objektangivelse. Då fastighet definieras rättsligen i form av en registerbeteckning och inte i form av gatuadress, är det alltså själva registerbeteckningen som behöver anges i köpekontraktet, inte gatuadressen.

Underskrift

Eftersom formkravet är skriftlighet behöver såväl köparens som säljarens namnunderskrift finnas med på köpekontraktet. Att parter lovar varandra att ingå avtal med varandra kan i andra fall bli bindande, vilket följer av löftesprincipen. Eftersom det regelmässigt inte är giltigt med muntlig överenskommelse om köp av fastighet, gäller i stället kontraktsprincipen. Vad som följer av kontraktsprincipen är att avtalet blir bindande då parterna har accepterat avtalet, vilket i det här fallet sker genom undertecknande av köpekontraktet.

Sidoavtal

Skulle säljare och köpare ange en köpeskilling i köpekontraktet och sedan ingå ett sidoavtal där en annan köpeskilling anges, kommer sidoavtalet i regel att anses som ogiltigt. Det blir alltså den köpeskillingen som framgår av köpekontraktet som ska gälla. Varför vissa ingår sidoavtal kan vara för att säljaren ska få betala en lägre skatt, och därför anges en lägre köpeskilling i köpekontraktet än i sidoavtalet. Mellanskillnaden mellan köpeskillingen som anges i köpekontraktet och köpeskillingen som anges i sidoavtalet, får köparen betala i svarta pengar. Men då blir alltså säljaren som huvudregel bunden av den lägre summan som anges i köpekontraktet.

Att tänka på:

Är du köpare eller säljare vid ett fastighetsköp och du är oense med din avtalspart, kan det vara bra att du kontaktar en jurist som hjälper dig. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av fastighetsrätt. Du är välkommen att kontakta oss.

Läsvärt

FORMKRAVET VID FASTIGHETSKÖP. NÅGRA ANTECKNINGAR I ANLEDNING AV EN NYUTKOMMEN AVHANDLING. | SvJT

Lagfartsguide – Köpehandling | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Vad gör en jurist inom allmän fastighetsrätt? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Servitut för brygga eller annat fastighetstillbehör – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Besiktiga hus och anlita besiktningsman – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.