Konflikt med VVS-firman

Vad betyder förkortningen VVS?

VVS är en förkortning för ”Vatten, Värme och Sanitet”. Det en person eller ett företag gör som arbetar med VVS är att de installerar allt från vattenrör, värmeelement, ledningar etc. VVS-företagen är således en viktig och integrerad del av varje byggnation och större renovering i vilket deras misstag kan få stora konsekvenser. Att bli av med vatten, värme eller dylikt är aldrig kul.

Det är dock sällan som du, konsumenten, har direkt kontakt med VVS-firman. På samma sätt som med el-firman eller gräv-teamet agerar de ofta underleverantörer till den entreprenör som du anlitat. Det händer således att du som konsument inte ens vet vilken VVS-firma som utfört arbetet. Var inte orolig! Det går fortfarande att lösa.

Konflikt med VVS-firman

Det vanligaste VVS-problemet och dess juridiska perspektiv

Ett av de vanligaste VVS-problemen är läckande rör. Det kan vara irriterande och innebära potentiella skador på fastighetens struktur och inredning. Läckande rör kan uppstå av olika anledningar, såsom slitage över tid, felaktig installation eller skador orsakade av yttre påfrestningar. Det är viktigt att snabbt åtgärda läckor för att undvika vattenskador och mögelbildning, vilket kan leda till kostsamma reparationer och hälsorisker.

Ur ett juridiskt perspektiv är det viktigt att förstå vilka ansvarsområden som gäller vid läckande rör. I de flesta fall är fastighetsägaren ansvarig för underhåll och reparation av VVS-systemet. Det innebär att om ett läckage uppstår på grund av försummelse eller bristande underhåll från fastighetsägarens sida, kan denne hållas ansvarig för eventuella skador som uppstått till följd av läckan.

För att undvika potentiella juridiska problem är det viktigt att fastighetsägare agerar snabbt vid upptäckt av läckande rör. Att anlita en auktoriserad VVS-installatör för att inspektera och åtgärda problemet är ett klokt val. Genom att vidta åtgärder i tid och bevisa att man har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra skador kan fastighetsägaren minska risken för eventuell ansvarsfördelning.

Konsument?

För det fall du köper en tjänst som en konsument är du skyddad av konsumenttjänstlagen (1985:716). Du är konsument enligt lagens definition så länge du köper tjänsten som privatperson. För att inte vara konsument krävs det därför att du köper tjänsten för ditt företags räkning. Detta innebär att när du köper en tjänst för att installera en pool på tomten till din bostad har du troligtvis skydd enligt konsumenttjänstlagen.

Kontakt med VVS-firman

Även om det vanligaste är att du som konsument inte har någon direkt relation till VVS-firman så händer det att man själv anlitar en VVS-firma. Det är då viktigt att ha i åtanke att en VVS-firma räknas som vilken annan tjänstetillhandahållare som helst.

Du som konsument har enligt konsumenttjänstlagen ett relativt långtgående skydd. Skyddets huvuddelar kan demonstreras som följande;

 1. Konsultation. Lagstiftaren är väl medveten att snittpersonen har väldigt begränsade kunskaper inom specialområden som t.ex. VVS. Näringsidkaren har således en skyldighet att rådgöra varje planerad åtgärd med dig som konsument. Denna rådgivning omfattar även en skyldighet att avråda dig från vissa åtgärder som näringsidkaren vet är onödiga redan vid planeringsstadiet. Det kan såklart hända att det senare visar sig att åtgärd var onödig vilket inte omfattas av näringsidkarens skyldighet att avråda dig. Näringsidkaren förväntas således inte ha en tidsmaskin.
 2. Fel i tjänst. Gällande tjänster finns det ingen reglering som gäller mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare. Skulle så vara fallet kommer det avtal som föreligger mellan parterna att få nästan all betydelse. Om avtalet inte reglerar situationen gör man s.k. analoga tolkningar av köplagen. Man använder sig även av allmänna avtalsrättsliga principer. Du som konsument kan dock vända dig direkt till konsumenttjänstlagen felbestämmelser vilka påminner en del om konsumentköplagen.
 3. Lång reklamation. En frekvent diskuterad fråga mellan två privatpersoner eller två näringsidkare är om reklamationen skett i rätt tid? Gällande reklamationen om du inte är konsument är denna väldigt kort. Det rör sig ofta om ett par dagar för det fall det inte föreligger ett dolt fel. Detta kan dock vara svårt att bevisa. Du som konsument har i varje fall minst två månader på dig att reklamera en tjänst och även en möjlighet till förlängd frist.
 4. Problem med utförandet? Det händer ibland att allt inte går som planerat. Det kan hända att näringsidkaren upptäcker att alla åtgärder inte kan utföras, att priset kommer bli högre eller t.o.m. att det uppkommer skador under utförandet. Enligt konsumenttjänstlagen gäller det pris som avtalats om. Har man endast fått en estimaten får differensen högst vara 15 procent.

Det finns däremot en rätt för näringsidkaren att fakturera för vissa tilläggsarbeten. Skulle en VVS-firma således upptäcka att ytterligare åtgärder skulle behöva vidtas utanför tjänsten har VVS-firman även rätt att fakturera för detta. Dock ska VVS-firman informera dig som konsument om tilläggsarbetet innan i vilket du har en möjlighet att tacka nej. Om det dock är akut och om näringsidkaren inte hinner kontakta dig innan skada uppkommer får näringsidkaren dock utföra arbetet och fakturera för detta ändå.

Ingen kontakt med VVS-firman

Så vad händer om det inte är du som anlitat VVS-firman men att de fortfarande gör fel? Oroa dig inte för detta. Som konsument bär den näringsidkare som du anlitat ansvaret. Det innebär att om byggentreprenören i sin tur anlitat en VVS-firma som gör fel bär även byggentreprenören som huvudregel för det ansvaret. Du som konsument kan då välja vem du ska vända dig till. Vissa undantag kan förekomma.

Om du inte är konsument?

För det fall man tvistar med VVS-firman, el-firman eller annan tjänstetillhandahållare i egenskap av näringsidkare blir det genast mycket krångligare. Detta då det som sagt saknas ett regelverk för tjänster. Det är således väldigt viktigt att parterna reglerar vad som gäller på ett djupgående sätt. Följande bör finnas med i varje avtal;

 • Priset. Trots att priset verkar som en ganska grundläggande del av avtalet är det många gånger man inte avtalat om ett fast pris. Detta då det i flera fall är svårt att komma med bedömning redan från början. Kan man inte avtala om ett fast pris är det i vart fall nödvändigt att avtala om ett maximibelopp. T.ex. att priset inte får överstiga en viss summa utan köparens godkännande. Om man inte avtalar om priset riskerar en ev. prövning av saken i domstol att baseras helt på skälighetsbedömningar. En skälighetsbedömning innebär ofta en enorm osäkerhet.
 • Tjänsten. Självklart avtalar man nästan alltid om vad som ska utföras. Problemet ligger dock inte sällan i att tjänsten inte är särskilt konkret utformad. Alltså att man lämnar en stor del öppen för tolkning. Ett råd är således att vara så konkret som möjligt i utformningen av avtalet för att undvika oönskade överraskningar. Det kan även vara bra att reglera ansvaret om någonting går fel. Ska VVS-firman t.ex. utföra tilläggstjänster om det behövs liknande konsumenttjänstlagen?
 • Tidsramen. Tid är pengar! Avtala alltid om en tidsram. Även om den inte är bestämd till en viss dag är det fortfarande viktigt att reglera. Om inte en tidsram stadgas i avtalet kan det innebära en fördröjning vilken är svår att förhindra. Genom att reglera tidsramen kan man således få en måttstock när ena parten ska anses vara i dröjsmål.
 • Ansvarsfördelning. Att reglera ansvarsfördelningen har många skäl. Ett skäl kan vara att helt enkelt reglera vad som ska anses vara fel. Självklart kan man genom analog tillämpning av köplagen och allmänna avtalsrättsliga principer göra gällande fel i tjänst men ett avtal gör allting mycket enklare. Ett annat skäl kan avse situationen om du som näringsidkare anlitar en VVS-firma som underentreprenör. Om VVS-firman skulle göra fel kan du som huvudentreprenör bli ansvarig gentemot konsumenten eller kunden. Ni bör därför reglera vem som bär ansvaret vid sådana situationer. Utforma paragraferna så ingående och detaljerat som möjligt.
 • Sanktioner. Även om man kan göra gällande prisavdrag, fullgörelse, hävning och/-eller skadestånd vid fel eller dröjsmål kan det ibland bli diskussion om vilken av sanktionerna som ska aktualiseras eller hur mycket prisavdrag/skadestånd som ska aktualiseras. Genom att reglera detta i avtalet kan man avhjälpa en stor del av de osäkerheter som annars uppkommer.

Självklart kan man inte alltid reglera varenda liten aspekt i avtalet. Men genom att försöka vara så noggrann som möjligt kan man i vart fall minimera riskerna för osäkerhet vilket är en seger i sig. Att ha ett djupgående avtal hjälper även dig som konsument.

Vad gör VVS speciellt?

Som framgår av ovan appliceras samma principer och regler på tjänsten oavsett vad tjänsten egentligen handlar om (till den del det inte är specialreglerat). Du bör tänka på följande när du köper just en VVS-tjänst.

 • Ett av de två V som finns i namnet står för ”vatten”. Vanliga tjänster som involverar vatten är rörläggning, rördragning och avlopp. Det händer ibland att en utförda tjänsten är bristfällig men att felet inte syns direkt. Det kan handla om fel material, för tunn svetsning, för tunna rör etc. Detta kan resultera i läckage som upptäcks i vissa fall flera månader eller år efter tjänstens utförande. Det är således viktigt att vara på sin vakt även efter slutbesiktningen skett då det kan föreligga dolda fel. Är man konsument är man ofta skyddad då reklamationstiden är längre. Oavsett bör man dock alltid undersöka saken närmare om man ens har en misstanke om läckage eller annat fel. Man bör även reklamera felet till VVS-firma även om man inte än vet om det exakta felet.
 • Var noggrann i besiktningen då felet inte alltid är uppenbart. Om det är så att ett läckage upptäcks direkt vid besiktningen är det få personer som inte skulle påpeka detta direkt och även reklamera felet. Ett fel kan dock även föreligga på en mer subtil nivå. T.ex. så kan ett bristfälligt material använts vilket påverkar vattenkvalitén.
 • Det andra av de två V som finns i namnet är ”ventilation”. Ventilationen är viktig oavsett om man fått tjänsten utförd i sitt hem eller i sin verksamhet. Ventilationen är även specialreglerad i vissa verksamheter som skola eller sjukhus. Bristande ventilation på arbetsplatser kan även innebära brott mot arbetsmiljölagen. Att upptäcka en brist i ventilationen kan vara mycket svårt vid slutbesiktningen då en optisk undersökning (genom att endast titta på den utförda tjänsten) ofta inte ger särskilt mycket. Det är därför mycket viktigt att vara uppmärksam om luften ”verkar dålig” eller om man känner att det är kvavt. Misstänker du att det kan föreligga en fel i ventilationen bör du därför kontakta VVS-firman direkt och meddela detta även om ”felet” inte är särskilt stort just då.
 • Gällande bokstaven ”S” i VVS står denna för ”sanitet”. Sanitet kan innebära många saker som t.ex. avlopp. Att ha ett fungerande avlopp är väldigt viktigt eftersom ett bristande avloppssystem snabbt skapar grova sanitära problem. Problemen kan innebära allt från dålig lukt till bakteriesamlingar eller totalt stopp. Oavsett vilket problem som än föreligger är det, som även gäller för vatten och ventilation, att man reklamerar felet om man ens misstänker brist samt är noggrann vid slutbesiktningen. Ett väldigt enkelt tips är att testa att spola toaletten eller skölja vasken vid slutbesiktningen.
 • Oavsett om det gäller vatten, ventilation eller sanitet är det viktigt att ha i åtanke att allt inte alltid fungerar vid hög belastning. Ett exempel kan demonstrera problemet. A köper en VVS-tjänst av VVS AB. A äger en skola där VVS-AB ska installera allt från avlopp och vattenrör till ventilationen. VVS-AB utför tjänsterna och A slutbesiktningar arbetet. A är mycket nöjd då varje toalett kan spolar, alla kranar fungerar och ventilationen verkar fullgod. När skolan öppnar på måndagen kommer dock 500 elever. Under lunchen vill alla 500 elever dricka vatten men endast hälften av kranarna fungerar då. Eleverna börjar även bli trötta då luften blir sämre. Även toaletterna strejkar. A är förvånad då A personligen inspekterade allt. Det A råkade glömma är att en enskild enhet kanske fungerar, men detta innebär inte att den totala kapaciteten är fullgod. Det bästa A kan göra nu är att reklamera problemen till VVS-AB och eventuellt kontakta en advokat eller en jurist.

Varför Vasa?

En konflikt med VVS-firman kan således vara komplex, krånglig och tidskrävande. Därför bör du som inte är nöjd med den utförda tjänsten reklamera problemet snarast och sedan anlita den bästa hjälpen. På Vasa Advokatbyrå har vi en stark kompetens och erfarenhet av att tvista med VVS-firman. Vasa Advokatbyrå förstår de problem som snabbt uppkommer om en tjänst inte utförs korrekt och håller alltid ditt intresse i fokus när vi arbetar för att nå den bästa möjliga lösningen.

Du kan också läsa om dolda fel

(HB)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om konflikt med vvs-firman

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.