Inom juridiken finns det en uppdelning mellan dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål. Med anledning av att vår advokatbyrå till största del arbetar med dispositiva tvistemål kommer dessa tvister vara fokuset för den här artikeln.

Dispositiva tvistemål

Dispositionsprincipen

Till skillnad från indispositiva tvistemål, gäller oftast dispositionsprincipen vid dispositiva tvistemål. Enligt principen har domstolen som huvudregel inte möjlighet att ta upp ett mål självmant, vilket i juridiska termer kallas att domstolen inte prövar mål ex officio. Inom ramen för dispositionsprincipen ryms också att rätten normalt sätt inte ska döma ut mer än vad en part i ett mål har gjort gällande. Dessutom är det även så att om en part lämnar ett erkännande, är rätten i vanliga fall bunden av det erkännandet. Det brukar vara så att domstolen får ta upp bevisning i form av vittnesmål endast om någon av parterna i målet skulle begära det.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Förlikning tillåten

I dispositiva tvistemål är det som huvudregel tillåtet att förlikas, vilket det inte brukar vara i indispositiva tvistemål. En förlikning innebär att parterna i målet kommer överens innan målet går till huvudförhandling. Vanligt är att förlikning nås under en så kallad muntlig förberedelse. Den förberedelsen brukar ske enligt den så kallade Göteborgsmodellen. Domaren tar in en part åt gången och håller ett samtal med parten. Därefter får nästa part gå in och prata med domaren. Så fortsätter normalt sätt den muntliga förberedelsen fram tills dess att parterna eventuellt når en överenskommelse, alltså en förlikning. Skulle parterna inte bli överens och förlikas, kan parterna bli tvungna att göra upp i domstol under en huvudförhandling.

Exempel på dispositiva tvistemål

Rent generellt kan man säga att familjerättsliga mål brukar vara indispositiva tvistemål. Mål som anses som förmögenhetsrättsliga brukar vara som dispositiva tvistemål. Bland annat så brukar mål som rör en tvist om en fordran falla under dispositiva tvistemål. Ytterligare en typ av mål som faller under dispositiva tvistemål är då saken gäller fel i en fastighet.

Att tänka på:

I dispositiva tvistemål brukar du inte få lika mycket assistans från domstolen som du får i indispositiva tvistemål. Har du hamnat i en tvist som rör ett dispositivt tvistemål är det en rekommendation att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av i artikeln nämnda exempel på dispositiva tvistemål. Kontakta gärna oss för att få hjälp med att driva ditt dispositiva tvistemål.

Läsvärt om dispositiva tvistemål

Dispositionsprinciper och dispositiva regler | SvJT

PM 20150218 (domstol.se)

Förlikning – vad innebär det i praktiken? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Tvistemål i tingsrätt – så går det till – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokat i Stockholm: Tvistemål och affärsjuridik – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal