Tvistemål – dispositiva och indispositiva mål

Inom processrätten görs en uppdelning mellan brottmål och tvistemål. Tvistemål kan också delas upp mellan dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål. I den här artikeln kommer de två olika formerna av tvistemål att behandlas och hur de skiljer sig ifrån varandra.

Dispositiva tvistemål

Den vanligaste typen av tvistemål är de som är dispositiva. I dispositiva mål får inte domstol självt döma att någon av parterna ska få mer än vad som begärts. Domstol får heller inte ta beslut på andra grunder än de som parterna lyft fram i målet. Om någon av parterna erkänner något får inte domstolen å den partens vägnar försöka motbevisa det. Domstol får inte heller ta in bevisning i form av vittnen om inte någon av parterna begär det. Är det ett dispositivt tvistemål får parterna också avgöra målet genom att hålla en förlikningsförhandling, dvs. där parterna försöker komma överens om det som tvisten handlar om, med hjälp av en domare men utanför domstol.

Indispositiva tvistemål

Till skillnad från dispositiva tvistemål är det inte tillåtet för parterna att lösa tvisten genom en förlikningsförhandling. Om tvisten gäller något som rör parternas familjeförhållande brukar sådana tvister oftast vara indispositiva. Anledningen till varför parterna inte får förlikas i indispositiva tvistemål är för att staten har ett intresse av hur tvisten avgörs. På många sätt är indispositiva tvistemål de dispositiva målens motsats. Här får domstolen hämta in vittnesbevisning, grunda domen på annat än vad parterna begärt och erkännande från part binder inte rätten till att döma efter det.

Mål som är indispositiva och varför de är det

Första exempelmålet som är indispositivt är äktenskapsmål. Anledningen till det är för att det ofta är barn involverade i sådana mål. Finns inga barn under 16 års ålder med i bilden kan makar om de är överens upplösa äktenskapet på en gång. Men har någon av makarna ett barn som är under 16 år, måste makarna respektera en betänketid på minst sex månader innan de upplöser äktenskapet. Skulle då äktenskapsmål vara dispositiva skulle makarna kunna komma runt kravet på betänketid. Då det finns ett intresse för samhället att skydda barn, har lagstiftaren bedömt att äktenskapsmål ska vara indispositiva.

Andra exempelmålet som är indispositivt är vårdnadsmål. Även om domstol kan tillåta två vårdnadshavare att få gemensam vårdnad, får domstolen ändå döma till vårdnad för endast en av vårdnadshavarna, om det skulle vara uppenbart att gemensam vårdnad inte är det bästa för barnet.

Att tänka på

Den här artikeln avser endast att ge en överblick om vad som gäller i dispositiva respektive indispositiva tvistemål. Det kan finnas både fler likheter och skillnader mellan de olika formerna av tvistemål. Vill du veta vad som gäller för just ditt tvistemål så rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har länge arbetat med att driva tvister. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Se till att du tar reda på om tvisten du är i är dispositiv eller indispositiv.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att vinna framgång med din tvist

* Om det rör sig om ett dispositivt tvistemål får du hjälp att avgöra om du borde förlikas med din motpart eller låta domstol avgöra ert mål.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.