Detta gäller vid samfälld väg

I Sverige har vi dels enskilda vägar och dels allmänna vägar som tas hand om av staten eller kommuner. Enskilda vägar är alltså vägar som staten eller kommunerna inte ansvarar för och som istället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. En enskild väg kan även vara samfälld. Termen samfälld väg stöter vi sällan på i vardagslivet men är mer vanligt förekommande än man kanske tror. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad som gäller vid samfälld väg och särskilt vem det är som faktiskt äger en samfälld väg. Vi kommer även att förklara hur en samfällighet kan lösas upp. Om du vill få bättre koll på vad som gäller vid samfälligheter kommer du att ha glädje av att läsa denna artikel.

Vad är samfällt och vem äger en samfälld väg?

För det första bör vi klargöra vad samfällt egentligen är. Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. I en juridisk kontext innebär samfällt att något ägs gemensamt, såsom i detta fall t.ex. en väg. En samfällighet är egendom som tillhör flera fastigheter vilket innebär att en väg är en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Samfälligheten ska även höra till fastigheterna i fråga. När dessa punkter är uppfyllda utgör det en samfälld väg. Det jag nu listat om vad en samfällighet innebär framgår av fastighetsbildningslagens 1 kapitel 3 §. Om din fastighet är en av de gemensamma ägarna till den samfällda vägen uttrycks din del i samfälligheten i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan ägarna.

Som gemensam ägare till vägsamfälligheten utgör du i lagens mening en delägarfastighet. Respektive delägarfastighets andel i en samfällighet bestäms efter vad som är ändamålsenligt och skäligt med hänsyn till omständigheterna. När det kommer till samfälligheter skiljer man mellan marksamfälligheter, gemensamma anläggningssamfälligheter och övriga samfälligheter, som rättighetssamfälligheter, äldre rättighetssamfälligheter och övriga rättigheter. Samfällighet enligt fastighetsbildningslagen och samfällighet enligt anläggningslagen avser en gemensamhetsanläggning eller så kallad vägsamfällighet. I lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan du hitta en drös med regler som gäller just förvaltning av vägsamfällighet, dvs. av samfälld väg. Den stora frågan är emellertid vem det är som äger själva marken som den samfällda vägen sträcker sig över? Det är fortfarande markens ägare som äger marken. Den samfällda vägen skapas i regel bara genom ett servitut. Servitutet innebär dock inte att äganderätten till marken övergår till vägsamfälligheten.

samfälld väg

Vilka skyldigheter har jag som delägarfastighet av en samfälld väg?

En samfälld väg är alltså en vägsamfällighet, även kallad gemensamhetsanläggning. Delägarna har ett gemensamt ansvar för att ta hand om gemensamhetsanläggningen och det är ni tillsammans som utgör en särskild anläggningssamfällighet. Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. Det är ägarna av deltagande fastigheter som är ansvariga för drift och underhåll. Medlemmarna har alltså både ansvar för och inflytande över skötseln av den gemensamma egendomen. Det finns emellertid inte bara ett sätt utan två sätt att förvalta en samfällighet, den ena är som sagt med en samfällighetsförening och den andra genom delägarförvaltning. Med en delägarförvaltning förvaltar delägarna samfälligheten direkt utan att någon organisation behöver bildas medan en samfällighetsförening är en egen juridisk person som måste registreras hos Lantmäteriet. Även när det kommer till en delägarförvaltning blir du automatiskt delägare om du köper en fastighet som har en andel i en delägarförvaltad samfällighet.

Kan man lösa upp en samfällighet?

För att få bort, upphäva, en samfällighet behöver en lantmäteriförrättning göras. Den kan göras på lite olika sätt. Två av dessa är:

  • en fastighetsreglering genomförs så att de delägande fastigheternas andelar i samfälligheten förs över till endast en fastighet. Då upphör samfälligheten automatiskt eftersom definitionen för en samfällighet inte längre är uppfylld.
  • en fastighetsreglering eller sammanläggning genomförs så att de delägande fastigheterna förs ihop till endast en fastighet. Då upphör samfälligheten automatiskt eftersom definitionen för en samfällighet inte längre är uppfylld.

Att tänka på

Om det är så att du hamnat i en tvist med en annan delägarfastighet är det klokt att ta hjälp av en kunnig jurist så att konflikten inte blir långdragen och kostsam. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet inom fastighetsrätt och vi kan bistå dig i tvisten. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

NJA 1985 s. 429 “Om rätt att som servitut i stamfastigheten nyttja samfälld väg” I lagen.nu

Väg och andra fastighetstillbehör som kan bli servitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Upphäva servitut – Olika grunder för att kunna upphäva ett avtalsservitut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Civilrätten – rättsområden som inkluderas i civilrätten – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.