Tvist om samfälld väg

Det finns både enskilda och allmänna vägar i Sverige. De allmänna vägarna tas om hand av staten eller kommunen och de enskilda vägarna är sådana som i stället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. I den här artikeln ska vi ge dig några tips om samfälld väg och vad det är som gäller.

Vad är en samfälld väg?

Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. Rent juridiskt innebär ordet samfällt att någonting ägs gemensamt, som till exempel en väg. I 1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en samfällighet. Det anges att en samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Detta innebär att en väg anses vara en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Det krävs även att samfälligheten hör till fastigheterna i fråga. Om dessa krav är uppfyllda så rör det sig således om en samfälld väg. Din andel i samfälligheten anges i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger sedan till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan er som är ägare.

Tvist om samfälld väg

Vem äger vägen i en samfällighet?

Eftersom du är gemensam ägare till den samfällda vägen, utgör ni som ägaren till vägen en så kallad delägarfastighet. Respektive delägarfastighets andel i en samfällighet bestäms efter vad som är ändamålsenligt och skäligt med hänsyn till omständigheterna. Man skiljer mellan marksamfälligheter, gemensamma anläggningssamfälligheter och övriga samfälligheter, som till exempel rättighetssamfälligheter, äldre rättighetsamfälligheter och övriga rättigheter. Enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen anses en samfällighet vara en så kallad gemensamhetsanläggning eller så vägsamfällighet.

Det är markägaren som äger marken där vägen finns, och den samfällda vägen skapas i regel endast via ett servitut. Servitutet innebär inte att äganderätten till marken övergår till vägsamfälligheten. En samfälld väg är som nämnts ovan, en väg som en vägsamfällighet har rätt att använda. Rätten att använda är oftast ett slags servitut (12 § anläggningslagen). Ett servitut är dock enbart en rätt att använda annans mark på ett visst sätt. Att vägen är samfälld innebär alltså inte att vägsamfälligheten äger marken som vägen ligger på. Det innebär endast att vägsamfälligheten har rätt att använda vägen som ligger på marken.

Vem äger marken i en samfällighet?

Som nämnts ovan så skiljer man på olika samfälligheter. En marksamfällighet är ett markområde som ägs gemensamt av flera fastigheter. Det kan vara till exempel mark som har lämnats oskiftad, häradsallmänningar, besparingsskogar och fristående samfällda fiske- och vattenområden. De flesta marksamfälligheter som finns idag bildades för länge sedan, då fanns det inga krav på att redovisa samfälligheter i fastighetsregistret. Detta medför att informationen kan vara bristfällig eller hel och hållet saknas i fastighetsregistret, trots att en bildad marksamfällighet ändå gäller.

Måste man betala avgift till samfällighet?

Om man äger en fastighet som ingår i en samfällighet ska man betala en samfällighetsavgift. Ni som delägare i samfälligheten blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Utgångspunkten för en samfällighetsförening är det så kallade anläggningsbeslutet. Detta beslut sätter ramarna för samfällighetsföreningens verksamhet. Det är delägarna till samfälligheten är ansvariga för driften och underhållet. Det finns två möjliga sätt att förvalta en samfällighet, via en samfällighetsförening eller via en delägarförvaltning. Med en delägarförvaltning förvaltar delägarna samfälligheten direkt utan att en organisation bildas och en samfällighetsförening är en juridisk person som ska registreras hos Lantmäteriet.

Kan man avsluta en samfällighet?

För att avsluta en samfällighet behöver man göra en lantmäteriförrättning. Den kan göras på olika sätt, bland annat genom att en fastighetsreglering genomförs så att de delägande fastigheternas andelar i samfälligheten förs över till endast en fastighet. Det innebär att samfälligheten automatiskt upphör eftersom att definitionen av en samfällighet då inte längre är uppfylld.

Att tänka på

Ovan har vi gett dig lite tips om vad som gäller vid samfälld väg. Har du hamnat i en tvist med en annan delägare rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har jurister som är specialiserad på fastighetsrätt och tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/huvudforhandling-i-tvistemal/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om samfälld väg

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.