Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

När du meddelat ett försäkringsbolag om ditt försäkringsfall så finns det ett krav i försäkringsavtalslagen som kräver att ditt försäkringsbolag reglerar skadan ”skyndsamt”. I 7:e kapitlet i försäkringsavtalslagen där begreppet skyndsamt omnämns, så regleras endast konsumentförsäkringar. I 8:e kapitlet anges vad som gäller kring begreppet skyndsamhet för företag. Vad som avses med skyndsamt kommer vi förklara i den här artikeln och även hur regeln skiljer sig mellan företagsförsäkringar och konsumentförsäkringar. Med konsument menas i i det här sammanhanget en person som har en försäkring för sin egen person, utan koppling till sitt företag.

Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

Vad skyndsamhet innebär

När du som försäkringstagare meddelat ditt försäkringsfall ska försäkringsbolaget så snabbt som möjligt behandla ditt ärende. Med försäkringsfall menas ett fall som ligger inom ramen för ditt försäkringsskydd. Försäkringsbolaget ska i och med behandlingen av ditt försäkringsärende se till att om du har rätt till ersättning, så ska du också få ut den ersättningen.

Skyndsamhet för skadereglering

I förarbetet till försäkringsavtalslagen redogörs för vad som ska anses som skyndsamt. Inledningsvis förklaras i lite mer vaga termer att skadan ska regleras utan uppskov och att när skadan regleras ska även hänsyn tas till försäkringstagarens behov och intressen. Vidare anges att försäkringsbolag konstaterar att de har en ansvarsbegränsning beträffande skadan eller om de enligt försäkringsvillkoren inte ansvarar för densamma.

Skyndsamhet konsumentförsäkringar

Sedan nämns konsumentförsäkring, som det uttrycks att regeln om skyndsamhet är tvingande för. Vidare i förarbetet anges att med skyndsamhet att reglera försäkringsfall kopplade till sådana konsumentförsäkringar, får det ej avtalas att tiden för betalning ska sträcka sig längre än en månad. Den regeln benämns som månadsfristen, och den börjar gälla från det att försäkringsbolaget fått det underlag som rimligen kan krävas och från inträdande av rätten till din ersättning. Ett undantag från tidsfristen gäller när det är fråga om ersättning från en livränta, där försäkringsbolaget har längre tid på sig att betala ut ersättning.

Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt

Skyndsamhet företagsförsäkringar

I 8:e kapitlet i försäkringsavtalslagen anges att gällande tiden för att betala ut ersättning även gäller för företag. Dock skiljer sig företagsförsäkringar från konsumentförsäkringar på det sättet att för företagsförsäkringar så finns det en möjlighet att avtala om en annan tidsfrist för försäkringsbolagen att betala ut ersättning. Är ingenting annat avtalat gäller dock samma ersättningsfrist som för konsumenter.

Konsekvenser för försäkringsbolaget om försäkringsfallet inte hanteras skyndsamt

Om försäkringsbolaget inte betalar ut ersättningen inom den tiden det har på sig, så kan det få olika följder. Till att börja med så kan bolaget bli skyldigt att betala dröjsmålsränta, dvs. en ränta för att de inte betalat ut ersättning inom den förväntade tiden. I vissa fall kan det till och med bli så att försäkringsbolaget måste betala ut skadestånd.

Att tänka på

Som du kanske uppmärksammat när du läst den här artikeln är att begrepp i lagar ofta uttrycks i vaga termer och behöver tolkas för att förstås. Samma kan gälla försäkringsvillkor. Konsekvensen av att så otydliga begrepp används, kan det vara svårt om man inte är jurist att förstå den exakta innebörden av en skrivelse. Vasa Advokatbyrå har länge arbetat med frågor kring försäkringsrätt och hjälper gärna dig med konsultation vad som gäller enligt lag och försäkringsvillkor. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig!

Skadereglering ska av försäkringsbolag behandlas skyndsamt
Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undvik att misstolka lag och försäkringsvillkor.

* Skaffa dig en bedömning om du kan få ersättning för din skada och vad ditt försäkringsbolag har för förpliktelser.

Tvistelösning

* Få en juridisk rådgivning utifrån lag och försäkringsvillkor.

* Maximera dina kunskaper kring vad som gäller enligt din försäkring.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att försäkringsbolaget håller sig till lagen och att du får dina rättigheter tillgodosedda.

* Slipp att själv försöka tolka lagar och försäkringsvillkor.

Kontakta oss här för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Ta kontakt!

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.