Entreprenadjuridik eller ”entreprenadrätt” är ett av de mest komplexa områdena inom juridiken. Detta har sin anledning i att det faktiskt inte finns någon lag. Avsaknad av lag har troligen föranletts av att lagstiftaren inte funnit något behov av en lag eller att det helt enkelt varit omöjligt att skapa en fungerande sådan. Istället för en allmängiltig lag så präglas entreprenadrätten av ett antal standardavtal; man kan alltså säga att branschpraxis nästan helt ersatt lagar och förordningar. De avtal som den klara majoriteten av entreprenadbranschen använder är de som tas fram av Byggandets Kontrakts Kommitté (BKK). Några av dessa avtal är AB 04, ABT 06 och ABK 09.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Vi förklarar entreprenadjuridik

Dessa avtal är dock endast normer och rekommendationer i vilket man tekniskt sett inte borde vara tvungen att följa dem. Detta är sant till viss del. Dessa normer och rekommendationer har ingen allmängiltig effekt, utan bundenhet uppstår först i och med godkännande. Detta godkännande sker först i och med avtalets ingående där man direkt hänvisar till något av standardavtalen. Av detta följer att bundenhet kan uppstå på kontraktuell väg, men det står även parterna fritt att avtala om annat; vilket då löper parallellt med, eller tar över, standardavtalens bestämmelser.

Skulle tvist uppkomma om vad man avtalat om får man vända sig till allmänna avtalsrättsliga principer. Dessa principer är en form av verktyg man kan använda sig av för att tolka ett avtal. Exempel på några av dessa principer är ”oklarhetsregeln” (avtalet tolkas till den som författat avtalet nackdel) och ”systematisk tolkning” (avtalet ska läsas som en enhet eller i ljuset av andra avtal). Valet mellan vilken tolkningsprincip som ska ligga till grund för tolkningen, eller om flera ska göra det, bestäms från fall till fall. Att tolka ett avtal utan någon form av förbestäms hjälp kan således vara väldigt svårt.

Genom att använda sig av standardavtal, antingen direkt eller genom hänvisning, innebär att man får en förgjord tolkningsgrund. De standardavtal som utfärdas av BKK kommer med en kommentar om hur varje resp. artikel ska tolkas eller i vart fall vilka problem som särskilt uppmärksammas. Genom dessa kommentarer kan bilda sig en uppfattning om hur en otydlig paragraf ska tolkas. Detta problem kan även avhjälpas genom att man helt enkelt formar tydliga paragrafer i sitt egna avtal eller beskriver hur avtalet ska tolkas. Detta är dock ganska svårt.

Den juridik som således råder inom entreprenadrätten är således en väldigt nischad form av avtalsrätt. Detta föranleder dock inte mindre ”juridiskt” arbete utan innebär endast ett nytt sätt att arbeta. Ett exempel är att man istället för att leta i förarbeten sker vägledning i branschens huvudorganisationer (som BKK) eller direkt vad som brukar gälla mellan parterna.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med entreprenadrätt i snart 20 år. Vi har hanterat ett stort antal tvister och ärenden både med och utan standardavtal. Vi har representerat både käranden och svaranden inom branschens alla hörn. Genom detta arbetet har vi förvärvat ens särskild kunskap i området komplexitet och de problem du som klient ställs inför. Vi använder alltid denna kunskap för att tillvarata just dina intressen.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt