Vid köp av en fastighet brukar man använda sig av två olika köpehandlingar. Det ena är köpeavtalet, eller köpekontrakt som det mer ofta kallas för. Andra köpehandlingen kallas för köpebrev. Dessa två köpehandlingar kommer vi ge dig en inblick i och även informera om vad respektive köpehandling brukar innehålla.

Köpeavtal och köpebrev – köpehandlingar vid fastighetsköp

Köpekontrakt

Köpekontraktet är alltså det första av de två köpehandlingarna, vid köp av fastighet. I jordabalken där det regleras köp av fastighet, förekommer inte begreppet köpekontrakt. Men köpekontrakt är ändå det begrepp som brukar användas i praktiken för den första köpehandlingen.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Köpekontraktet brukar vara utförligt formulerat. I början av köpekontraktet brukar det anges vilka som är parter i avtalet. Även vilket som är köpeobjektet och vilken som är köpeskillingen brukar anges. Med köpeskilling avses den summa som en säljare och köpare till slut kommer fram till, med andra ord är köpeskillingen alltså det överenskomna slutpriset. Även en överlåtelseförklaring brukar anges i köpekontraktet. I en överlåtelseförklaring medger säljaren uttryckligen att denne överlåter fastigheten till köparen, så snart köpehandlingen är undertecknad av båda parter och att köpeskillingen har betalats av köparen. Om köpehandlingen inte är undertecknad av både säljaren och köparen, är köpet enligt 4 kapitlet 1 § jordabalken som huvudregel inte giltigt.

Övriga villkor i köpekontraktet

I köpekontraktet kan även köparen och säljaren själva bestämma att vissa andra villkor ska finnas med, vilka fastighetsköpet blir beroende av. Om det anges villkor som parterna kommer överens om, att de måste vara uppfyllda för att köpet ska genomföras, brukar regeln vara att de villkoren inte får anges vara giltiga under en längre tidsperiod än två år. Tidsperioden brukar gälla från dess att parterna skriver under avtalet.

Andra typer av villkor som parterna ibland väljer att skriva in i köpekontraktet, är att köparen får en begränsad rätt att överlåta fastigheten eller upplåta rättighet i densamma.

Köpebrevet

Den andra köpehandlingen vid ett köp av en fastighet brukar kallas för köpebrevet. När den här köpehandlingen väl upprättas, är huvudregeln att säljaren inte längre kan göra en hävning av köpet med anledning av att köparen dröjer med betalningen. I köpebrevet brukar det anges betydligt färre uppgifter än i köpekontraktet. De uppgifter som det normalt sätt handlar om är de uppgifter som enligt 4 kapitlet 1 § jordabalken är obligatoriska att de är med. Huvudsakligen innehåller köpebrevet oftast alltså underskrifterna från parterna, vilket som är priset för fastigheten, överlåtelseförklaringen och slutligen vilken fastighet som köpet rör.

Att tänka på:

Om du som part av ett fastighetsköp är oense om något juridiskt med den andra parten, kan det uppstå en juridisk tvist mellan er. I det fallet rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har länge arbetat med fastighetsrätt och med att driva tvister inom det rättsområdet. Tveka inte att kontakta oss för juridisk assistans med din tvist.

Läsvärt

Ett avtal betecknat som både köpekontrakt och hyreskontrakt uppfyllde kraven för fastighetsköp – Sveriges Domstolar

Detta har hänt i hustvisten (aftonbladet.se)

Kontraktsbrott fastighetsköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Undersökningsplikt vid köp av fastighet – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Friskrivningsklausul husköp – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt