Tvist om servitut väg

Servitut innebär en rätt för en fastighet att använda till exempel en annan fastighets väg. Det innebär alltså att du kan ha rätt att till och från din bostad använda en annan fastighets väg för att du ska kunna ta dig till din egen bostad. Har du hamnat i en tvist med din granne om hur servitutet ska tolkas, eller har ni bara har olika uppfattningar om servitutets giltighet? Då har du kommit till helt rätt artikel.

Vad innebär det att ha servitut på väg?

Ett servitut är knutet till en viss fastighet och alltså till en visst person. Servitut står sig därför oberoende av vem det är som äger fastigheten. Ett servitut gäller som huvudregel tills vidare och har alltså inget slutdatum.

Tvist om servitut väg

Vem ansvarar för väg med servitut?

Den som är ägare av den tjänande fastigheten, det vill säga den som äger fastigheten som är befäst med ett servitut, är den som ansvarar för underhållet av vägen om det är så att ni har angett det i servitutet. Om ni däremot inte har antagit detta i servitutet så är det den ägaren av den härskande fastigheten som ansvarar för underhållet. Vad som rent faktiskt räknas som underhåll i lagens mening är något otydligt men rent allmänt kan man säga att vägen bör hållas fri från till exempel fallna träd, hål och gropar. Jordabalken (JB) reglerar enbart skyldigheten för underhåll av servitutet, vilket alltså innebär att om ovan nämnda händelser istället skulle vara att se som drift omfattas det inte av skyldigheten i JB (14 kap. 1 § 2 stycket).

Kan man vägra servitut?

Servitut är en frivillig handling mellan parterna som berörs. Det innebär att det är frivilligt att ingå avtalsservitut och man kan alltså inte tvinga någon till att göra det. Om du inte vill ingå servitut behöver du inte det.

Kan man bli av med servitut?

Utgångspunkten är att servitut inte kan sägas upp eftersom servitutet enligt lagstiftaren är tänkt att gälla obegränsat i tiden. En uppsägning kräver alltså i princip en överenskommelse mellan avtalsparterna (det vill säga ni som fastighetsägare). Det finns dock vissa regler som kan åberopas av den tjänande fastighetens ägare (det vill säga den fastighet som är befäst med servitut) som möjliggör ett frånträdande av avtalet. Om grannen i egenskap av ägare till den härskande fastigheten på något sätt överskrider sin rätt enligt avtalet eller åsidosätter några där manifesterade skyldigheter åligger det denne att återställa vad som har rubbats eller fullgöra vad som har eftersatts och sedan ersätta eventuell uppkommen skada (14 kap. 7§ JB). Om det inträffade skulle vara av väsentlig betydelse och grannen efter anmaning alltså inte vidtar rättelse inom skälig tid, har du som ägare till den tjänande fastigheten, rätt att häva servitutet och grannen kan till och med bli skyldig att utge skadestånd (14 kap. 8 § JB).

Man kan också bli av med ett servitut med inblandning av en myndighet genom en så kallad fastighetsreglering. Detta sköts av Lantmäteriet som alltså kan ändra eller upphäva ett servitut. För att de ska kunna ske krävs att servitutet i fråga hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dessa användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändring (7 kap. 4§ 1 stycket FBL). Även ändrade förhållanden som har inträffat efter servitutets tillkomst kan leda till en justering om det skulle medföra en väsentlig fördel för någon av parterna utan att det medför olägenheter av betydelse (7 kap. 4 § 2 stycket FBL). Slutligen finns det också en möjlighet att upphäva servitutet om det på grund av ändrade förhållanden inte längre används eller om nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten (7 kap. 5 § 2 stycket FBL)

Att tänka på

Ovan har vi besvarat några frågor som kan uppkomma vid en eventuell tvist om servitut. Har du fler funderingar eller behöver rådgivning angående just din situation rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har jurister som är specialiserade på tvistlösning.

Läsvärt

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2018/35148/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.