Skiljeförfarande: Vi förklarar

För större kommersiella avtal är det mycket vanligt med skiljedomsklausuler. Det innebär att avtalsparterna, vid en eventuell framtida tvist, måste gå till en skiljedomstol istället för en offentlig domstol. I denna artikel förklarar vi kortfattat och översiktligt vad skiljeförfarande är för något och varför många väljer det. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistlösning. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skiljeförfarande: Vi förklarar

Vad innebär skiljeförfarande?

Skiljeförfarande innebär att parterna avtalar om att en eventuell måste lösas vid en viss skiljedomstol, och inte vid t.ex. offentliga domstolar som tingsrätt. En sådan bestämmelse kallas skiljeavtal eller skiljedomsklausul. En skiljedomstol är en privat aktör som löser tvister juridiskt mot betalning. Parterna har oftast avtalat om hur betalningen av skiljeförfarandet ska gå till.

Fördelarna med skiljeförfarande är främst att parterna har större frihet att själva bestämma över reglerna för processen. Några av de viktigaste skälen är att

 • Skiljedomstolens dom inte kan överklagas i sak, utan endast när det kommer till formella fel, t.ex. jäv. Detta är attraktivt för parter med verksamheter där det är lika viktigt att tvisten blir löst inom en viss tid som själva utfallet.
 • Skiljedomstolar är privata institut som offentligheten inte har tillträde till. Detta är attraktivt för parter som vill undvika publicitet som kan skada deras varumärke. Ofta binds alla aktörer av sekretessavtal, men det är naturligtvis också möjligt att offentliggöra tvisten om parterna själva vill det.
 • Vem eller vilka som ska vara domare (skiljemän) bestäms av parterna själva. Det kan t.ex. vara viktigt för parterna att domare med särskild sakkunskap dömer i tvisten. Lagen uppställer endast vissa grundläggande krav på bl.a. opartiskhet och oberoende.
Skiljeförfarande: Vi förklarar

Vilka tvister kan lösas genom skiljeförfarande?

Enligt svensk lag kan endast tvister där parterna kan träffa förlikning ske genom skiljeförfarande. I princip alla tvister på förmögenhetsrätten område omfattas såsom entreprenad, köp, immateriella tjänster.

Avtal mellan företag och konsumenter kan normalt inte lösas genom skiljeförfarande.

När det kommer till hyres- och arrendetvister kan skiljedomsavtal endast träffas avseende mycket begränsade delar av villkoren, före tvisten har brutit ut. Skiljeklausuler kan t.ex. inte omfatta hyresgästens rätt till förlängning eller rätt till tillträde. Det går dock bra att träffa skiljeavtal efter att hyrestvisten har brutit ut.

Det är dock alltid möjligt att avtala om att hyresnämnden ska vara skiljedomstol.

Hur förhåller sig skiljeförfarande till offentliga domstolar?

Om parterna har infört en skiljedomsklausul i sitt avtal innebär det att om en part, i strid med avtalet, ändå vänder sig till en offentlig domstol så kan den andra parten välja att åberopa klausulen. Den offentliga domstolen måste då avvisa tvisten.

Detta innebär å andra sidan att parter som har en giltig skiljedomsklausul i sitt avtal också kan välja att inte åberopa den vid tvist i offentlig domstol. Då kan tvistlösningen ske som vanligt.

Skiljeförfarande: Vi förklarar

Att tänka på om du överväger skiljeförfarande

 • Kostnaderna för skiljedomstolen kan vara höga.
 • Om du är missnöjd med domen går den inte att överklaga
Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig upprätta och tolka avtal med skiljedomsklausuler.
 • Ta tillvara dina rättigheter genom att vara välinformerad

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig med förhandlingar

Läsvärt

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1999116-om-skiljeforfarande_sfs-1999-116

https://www.verksamt.se/driva/om-det-blir-tvist/losa-tvist-i-skiljenamnd

https://www.regeringen.se/492bb7/contentassets/dc5763f3515c41b882812788d27a85f5/en-modernisering-av-lagen-om-skiljeforfarande.pdf

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/03/en-modernisering-av-lagen-om-skiljeforfarande/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skiljedom

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.