Skadeståndsanspråk i efterhand

När man har fördelats vid t.ex. ett köp eller anlitande av hantverkare så brukar de första tänka på avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Att folk tänker på detta sätt är inte på något sätt orimligt, utan ofta en sund inställning att man mest vill ha problemet löst. Att dock få hjälp kan ibland visa sig bli en lång historia om t.ex. näringsidkaren inte anser att det föreligger något fel. I sådana fall är det vanligaste att man stämmer denne i rätten i hopp om att få rätt i domstol.

Skadeståndsanspråk i efterhand
När processen är över och man kanske beviljats avhjälpandet, prisnedsättningen eller hävningen så kommer lugnet. Faktumet att tvisten är över ger känslan av att flera ton lyfts från ens axlar. Det sista man då vill upptäcka är flera problem.

Tyvärr händer det att man som köpare av en defekt vara eller tjänst först ett tag senare upptäcker att varan eller tjänsten dessutom vållat skada på annan egendom. Kan man då komma med detta i efterhand?

Skadeståndsanspråk

Under premissen att näringsidkaren i övrigt är skadeståndsskyldig för händelsen så är det korta svaret ja. Skadeståndsskyldighet för defekt vara eller tjänst föreligger exempelvis starkt inom konsumenträtten; där konsumenten är berättigad skadestånd om inte säljaren kan visa att felet legat utanför dennes kontroll (30§ konsumentköplagen). När det kommer till köp mellan privatpersoner eller mellan två näringsidkare är skadeståndsrätten mer begränsad. Skadeståndsrätten omfattar som klar huvudregel endast s.k. direkt skada. Av detta följer att skadeståndsskyldighet inte omfattar annan egendom som skadats p.g.a. den defekta varan (27 och 40§§ köplagen).

Tvistens process

I svensk processrätt (d.v.s. regler för rättegångar) finns en princip som kallas res judicata. Res judicata innebär att en och samma fråga inte kan prövas flera gånger. Av detta följer att man inte kan stämma någon i en annan domstol om man skulle förlora målet, då frågan redan prövats.

Frågan om när res judicata föreligger måste prövas utifrån själva frågan. Handlar frågan om rätt till prisavdrag avseende fel i vara så är det uppenbart att samma fråga inte kan prövas igen, om processen inte går som man vill. Frågan om prisavdrag avseende den felaktiga varan slukar dock även vissa andra närliggande frågor som hävningsrätt eller avhjälpande avseende samma vara. Anledningen till detta är att dessa tre sanktioner (avhjälpande, prisavdrag och hävning) anses vara delar av samma sanktionssystem, som då utesluter varandra. Ett exempel är att man inte kan beviljas prisavdrag och hävning avseende fel i samma vara.

Skadestånd anses däremot inte utesluta några av dessa tre sanktioner, utan kan löpa parallellt med processen. Anledningen till detta är att skadeståndets funktion har en annan effekt och ett annat syfte än avhjälpande, prisavdrag och hävning. Skadestånd är menat att verka reparativt mot skada som vållats av felet, medan de tre andra sanktionerna är menade att reparera faktumet att varan är felaktig. Sammanfattat så är alltså skadestånd ingen nödvändig följd av fel i vara eller tjänst i vilket denna inte nödvändigtvis utesluts p.g.a. res judicata.

Skadestånd

Reklamation

Även om man således redan har avgjort frågan om avhjälpande, prisavdrag eller hävning så kan man vid ett senare tillfälle även begära skadestånd, om sådan rätt föreligger. Det är dock viktigt att veta att skadeståndet fortfarande måste reklameras för att kunna göras gällande. Reklamationstiden varierar beroende på rättsområde, partförhållande, avtal och dylikt men ska som huvudregel ske ”inom skälig tid”. Enligt konsumentköplagen ska som skälig tid anses vara inom två (2) månader från dess att felet upptäckts, medan köplagen endast föreskriver några få dagar från dess att man ”bort” upptäckt felet.

Av detta följer att man inte kan välja att vänta med att göra gällande skadestånd om man vetat om grunden för kravet. Annars hade man kunnat vänta med att föra ett skadeståndsanspråk i väntan på att frågan om felansvar prövats, vilket ger köparen en känsla av hur det kommer att gå.

Sammanfattat så är det alltså fullt möjligt att begära skadestånd även efter frågan om felansvar prövats. Skadeståndskravet måste dock reklameras till säljaren/motparten inom skälig tid från dess att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Man kan således inte vänta med skadeståndskravet för väntandets skull.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med tvister gällande köp, konsument, entreprenad, hantverkare och mycket mer i snart 20 år. Vi har representerat både köpare och säljare ett stort antal gånger i vilket vi förvärvat en djup insikt i ämnet och en förstående för klientens problem. Vi använder alltid denna kunskap för att tillvarata just dina intressen. Tveka inte att höra av dig!

Författad av jur. trainee Henrik Berg

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.