Fuktskada i fastighet – Vad som gäller före och efter köp av fastighet

Kanske har du funderingar på att köpa en fastighet, eller är det så att du redan köpt en fastighet och därefter upptäckt en fuktskada på fastigheten. I den här artikeln går vi igenom vad du som köpare behöver tänka på innan köp av fastighet. Dessutom tar vi upp några åtgärder du kan vidta om du upptäckt en fuktskada efter det att du redan genomfört fastighetsköpet. Läs gärna vidare om du tycker att det låter intressant.

Fuktskada i fastighet

Undersökningsplikt

Enligt 4 kapitlet 19 § jordabalken, har du som köpare en långtgående undersökningsplikt. Detta innebär att om du inte undersökt fastigheten tillräckligt noga kan du få svårt att göra gällande de felen mot säljaren. Inom ramen för din undersökningsplikt ska du som köpare undersöka fastigheten med tillbörlig omsorg och fackkunskap. Oavsett om du väljer att undersöka fastigheten eller inte, får du som huvudregel svara för de fel som anses ha kunnat upptäckas vid en tillräckligt noga undersökning av fastigheten.

I Högsta domstolens mål NJA 1985 s. 871 framgår att åldern och skicket av en fastighet, samt om säljaren berättat något särskilt om fastigheten, kan göra att en köpares undersökningsplikt blir mer långtgående än vad som gäller normalt sätt. HD gjorde också gällande att undersökningsplikten kan minska. Slutligen konstaterades att det är svårt för en köpare att på egen hand kunna göra en meningsfull undersökning av fastigheten, varför det är lämpligt för köparen att låta anlita en expert som utför undersökningen.

När du som köpare undersöker fastigheten, behöver du som huvudregel använda andra sinnen än bara synen. Exempelvis avseende fuktskador, kan du med fördel använda luktsinnet i alla våtutrymmen. Luktar det konstigt kan det vara en god idé att göra en ännu mer noggrann undersökning, efter fuktskador i våtutrymmet med den konstiga lukten.

Åtgärder om du upptäcker fuktskada

Är det så att du som köpare anser att du uppfyllt din undersökningsplikt, men att du efter köpet upptäckt en fuktskada på fastigheten ändå, är det vissa åtgärder som du bör ta till. Det första som du bör göra är att du reklamerar fuktskadan till säljaren. Reklamera bör du göra så fort som möjligt efter det att du upptäckt fuktskadan. Om du inte har all kunskap om exempelvis hur stor skadan är eller vad det kommer kosta att åtgärda skadan, kan du vanligtvis komplettera med dessa uppgifter senare till säljaren. Lämna dock kompletteringarna så fort som möjligt säljaren.

En åtgärd som inte alltid är möjlig, men som du ändå bör försöka med, är att begränsa omfattningen av fuktskadan. Skulle fuktskadan exempelvis ha uppstått genom läckage från ett vattenrör, skulle du kunna försöka begränsa skadan genom att välja att inte använda utrustningen som är sammankopplad med det rör som läcker.

Att tänka på:

Om du ännu inte köpt en fastighet, minskar du risken för att inte kunna göra gällande ett fel i fastigheten, om du anlitar en besiktningsman som undersöker fastigheten åt dig. Det kan vara svårt som lekman att veta hur man gör en så noggrann undersökning som krävs enligt jordabalken. Var dock medveten om att besiktningsman inte är en skyddad titel. Undersök därför alltid besiktningsmannens referenser och kunskaper, så att du kan känna dig trygg med att besiktningsmannen gör ett ordentligt arbete.

Är det så att du har märkt en fuktskada efter det att du köpt fastigheten, men ändå tro att du gjort en tillräckligt noga undersökning av fastigheten, kan du försöka göra gällande det felet mot säljaren. Skulle du och säljaren inte komma överens och det uppstår en tvist mellan er, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av såväl tvister som fastighetsrätt. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att driva din tvist mot säljaren.

Läsvärt:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.5/2717.html

https://svjt.se/svjt/2007/415

https://www.vasaadvokat.se/kontraktsbrott-fastighetskop/

https://www.vasaadvokat.se/att-tanka-pa-vid-kop-av-fastighet/

https://www.vasaadvokat.se/den-allmanna-fastighetsratten/

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.