En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening vars syfte är att äga fastigheter som ska upplåtas till medlemmarna med bostadsrätt. Ibland kan en sådan förening vara i behov av att tillfälligt eller permanent få in mer pengar. Det kan t.ex. handla om att finansiera en större ombyggnad eller renovering, att betala av mer av sina lån eller helt enkelt att det löpande underhållet kostar mer. I den här artikeln ger vi fem juridiska alternativ på hur en bostadsrättsförening kan få in mer pengar till sin verksamhet samt vilka som får besluta om dessa åtgärder. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrätts- och fastighetsrättsjuridik. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Fem sätt för en bostadsrättsförening att förbättra sin ekonomi

1. Höjning av årsavgiften

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Detta är både en av de enklaste och kanske den vanligaste metoden för föreningen att få in mer pengar. Beslut om avgiften bestämmer styrelsen.

Men om avgiftshöjningen är väsentlig kan en bostadsrättshavare ha rätt att frånträda sin bostadsrätt som ska återgå till föreningen. Föreningen blir då skyldig att betala en ersättning motsvarande marknadsvärde till bostadsrättshavaren. Vad som utgör en väsentlig avgiftshöjning beror på omständigheterna i det individuella fallet.

2. Höjning av insatsen

Detta innebär att insatsen istället för den löpande årsavgiften höjs. Alla medlemmar ska då betala in i proportion till sin andel i föreningen.

Beslut om höjning av insatsen måste bestämmas av stämman. Styrelsen får inte själv besluta om detta.

Ett beslut om insatshöjning på stämman måste godkännas av antingen alla bostadsrättshavare eller två tredjedelar samt godkännande från hyresnämnden. Nämnden ska godkänna beslutet som det inte är otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

De långtgående kraven på stämmomajoritet är till för att skydda enskilda bostadsrättshavare som kanske inte kan ha råd att betala en sådan höjning.

3. Hyr ut lägenheter till lokalhyresgäster

Detta innebär att en eller flera lägenheter hyrs ut till lokalhyresgäster som betalar hyra till föreningen. Vanligast är att föreningen väljer lokalhyresgäster som förbättrar trivseln för bostadsrättshavarna genom sin verksamhet. Det kan t.ex. handla om en restaurang i bottenvåningen, en attraktiv butik, mathandel, kafé eller bageri som alla boende i området kan ha glädje av och som i bästa fall vid mycket långvariga hyresförhållanden t.o.m. kan bidra till att höja värdet på bostadsrätterna.

Att avtala om lokalhyra kan dock även resultera i en rad överraskande bekymmer. Hyresgästen har som huvudregel ett indirekt besittningsskydd efter nio månader som innebär att denne endast kan sägas upp via särskilda i lag angivna grunder, om inte denne allvarligt missköter sig. Om hyresgästen sägs upp utan att besittningsskyddet bryts måste föreningen betala ersättning motsvarande minst en årshyra till hyresgästen och ofta mycket mer än så.1

4. Bygg nya bostadsrätter

Detta innebär att föreningen bygger nya lägenheter till huset och upplåter dem med bostadsrätt. Genom förhandsavtal till de tänkta lägenheterna kan föreningen få förskott på insatserna, som kan användas till finansieringen av byggprojektet.

Detta alternativ är särskilt attraktivt för bostadsrättsföreningar i bra lägen. Det finns exempel på mycket lyckade sådana projekt, särskilt i storstäderna, där föreningen finansierat omfattande upprustning av huset genom byggandet av nya taklägenheter med förhandsavtal till så pass höga priser att årsavgiften sedan kunde sänkas.

5. Bygg om gemensamma utrymmen som inte används till bostadsrätter

Detta innebär i stort samma sak som nybyggen. Men föreningen bör inte glömma att undersöka om ansökan om bygglov behövs även här när det kommer till att bygga om t.ex. en vind eller källare till bostadslägenheter.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning för en bostadsrättsförening att förbättra sin ekonomi

  • Vi erbjuder professionell juridisk rådgivning i alla tänkbara bostadsrättsliga frågor
  • Undvik att små problem blir till långdragna tvister genom att tidigt få juridisk hjälp
  • Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen efter föreningens behov och önskemål

Tvistlösning

  • Vi biträder dig genom hela processen
  • Vi hjälper dig att förhandla med motparten

1 Länk till artikel ”Uppsägning lokalhyresgäst för bostadsrättsförening”.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt