Stämningsansökan: Syfte och kostnad med en stämning

Stämningsansökan, syfte och kostnad med en stämning – Det är vanligt med missförstånd eller olika meningar när det kommer till avtal och överenskommelse. Trots att de ofta är skrivna av erfarna jurister är det komplicerat med att skriva en stämningsansökan. Så långt det är möjligt försöker alla inblandade att lösa tvisten på ett vänskapligt sätt. Förmedlare kopplas in och det kan vara fråga om långa diskussioner. Men om det inte går att lösa det hela på egen hand kan det vara nödvändigt att ta saken vidare till domstol. Den första instansen är tingsrätten.

Andra gånger är det inte fråga om ett missförstånd och därför inte heller möjligt att förhandla sig fram till en lösning. En part anser att de blivit behandlade fel av någon anledning. Antingen genom att motparten gjort något de anser vara oriktigt eller att de har underlåtit att göra det de borde. Det låter komplicerat och kan tidvis vara en riktig djungel. Speciellt när barn är involverade eller stora summor pengar.

För att tingsrätten ska ta sig an ett fall så måste du göra en stämningsansökan. Det finns många regler runt denna process så det bästa är att se på varje fall individuellt. Typen av tvist kan också vara avgörande för hur du ska gå tillväga. Vanliga orsaker till att två parter har ett problem är obetalda skulder eller fakturor, tomtgränser eller byggen. Men i princip så är en stämning en fråga till domstolen att lösa en tvist mellan två olika parter. Det kan alltså handla om så gott som vad som helst. Om tingsrätten inte kan komma fram till en lösning eller deras beslut inte följs så kan parterna gå vidare till högre instans.

Vi går igenom följande ämnen:

 • Vem kan se en stämningsansökan som du gör eller får?
 • Vilka är kraven för att kunna stämma?
 • Hur man praktiskt går tillväga och pappersexercisen
 • Hur lång tid tar en stämning?
 • De olika formerna för en stämning

Kan alla se stämningsansökan?

Det vanliga är att en stämningsansökan är offentlig. Om någon är intresserad så kan de se allt som har att göra med osämjan, samt alla de beslut som fattas. I vissa fall hålls dock stämningen privat, den är sekretessbelagd. Detta kan vara fallet när det rör sig om sexuella brott av olika slag eller om minderåriga är inblandad. Återigen så får du se på varje fall separat, även om det vanligaste är att de är öppna för offentlig insyn. Det är inte du själv som bestämmer om en handling ska vara sekretessbelagd, utan det styrs av lagen.

Stämningsansökan: Syfte och kostnad med en stämning

Innan informationen ges ut så gör tingsrätten en sekretessprövning, för att det ska vara klart om den är offentlig eller inte. Den som ansöker om att få del av handlingarna kan dock förbli anonym. Annars kunde det leda till ytterligare tvister och problem. Om målet är pågående är det kostnadsfritt för parterna att ta del av alla handlingar. För avslutade mål är det bara domar och beslut som är gratis. För den som inte vill betala finns möjlighet att gå till domstolen och läsa allting på plats utan kostnad.

Kraven bakom stämningen och att stämma någon

Den som stämmer någon kallas för kärande och den som blir stämd kallas svarande. Dessa uttryck används sedan i alla dokument, vilket gör det lättare att använda mallar och allmänna stämningsansökningar. I det offentliga dokumentet kallas dina krav att du yrkar något. Du yrkar att domstolen ska döma din motpart till att betala si eller så mycket pengar, till exempel.

För att kunna stämma någon måste du ha en grund, annars kommer din ansökan att avslås med en gång. Denna ska därför anges redan från början i stämningen. Grunden kan vara ett muntligt eller skriftligt avtal som du härrör till. ”Svarande har lovat att utföra en viss uppgift” eller ”Enligt avtal ska kärande få betalt, vilket ännu inte skett.”

I en och samma stämning kan du ha flera yrkanden, alla med tillhörande grund. Ofta leder ju ett brutet avtal eller en tvist till att flera olika krav uppstår. Men om du yrkar för mycket och bara får upprättelse för en del av dem kan du bli delvis skyldig att betala rättegångskostnaderna. Ibland kan dina yrkanden därför vara i en viss ordningsföljd. Det vill säga att du ger domstolen olika alternativ.

Ett exempel: I första hand kanske du vill ha pengarna tillbaka för varan som du köpt och som visat sig vara defekt. Men om det inte går igenom kan du tänka dig att få ett reducerat pris och behålla varan. Svaranden kommer sedan att lämna in ett svaromål där de bemöter kärandes påståenden. Här kan de ge sin sida av saken och bestrida anklagelserna. Du har alltså mer än en chans att få någon form av uppresning.

Fylla i en stämningsansökan för att stämma någon

Det finns förtryckta blanketter för att fylla i en stämningsansökan. Du fyller i alla dina uppgifter, samt den som du vill stämma. Sedan har du ett utrymme för ditt yrkande. Här skriver du helt kort vad du vill stämma personen eller företaget för. Vad du önskar få ut av det hela, vad du anser de är skyldiga dig. Du skriver också dit om du vill att svarande ska stå för dina kostnader i samband med rättegången, och i så fall hur mycket du vill ha.

Förutom att berätta vad du yrkar på ska du också ge en liten kort bakgrund till varför du stämmer dem. Här fyller du i vad tvisten eller oenigheten handlar om. Skriv också vad du tror svarande kommer att säga om stämningen. Allt ska vara skriftligt för att det inte ska vara något tvivel om vad båda parter tycker och tänker.

Det är viktigt att styrka sina påstående och ge bevis för yrkandet. Har du kontrakt eller andra skriftliga avtal ska du bifoga en kopia av dessa. Ibland kan det finnas vittnen som kan styrka det du säger. Då ska deras namn och personnummer, samt kontaktuppgifter, skrivas ner. När du lämnar in en stämningsansökan måste du betala en viss summa för att yrkandet ska behandlas. Det görs direkt på webben via domstolarnas betaltjänst. Hur mycket du ska betala beror på summan som det tvistas om, och beräknas utifrån vare enskilt fall. Det finns naturligtvis ett minimibelopp, ingenting är gratis.

Det kan vara svårt att fylla i en stämningsansökan korrekt. En del beror naturligtvis på fallet, och hur pass många yrkanden du väljer att ta upp. De flesta tar ju inte saken vidare till domstol om det inte är fråga om något viktigt eller stora summor pengar. Så ofta är det bäst att anlita en specialiserad juristfirma för att hjälpa dig. De kan också ge goda råd om dina chanser och vilka saker du bör se till att få med i ansökan.

Stämningsansökan
Stämningsansökan

Hur lång tid tar en stämningsansökan och vad kostar en tvist i tingsrätten?

Det finns inga lagar som styr hur lång tid det tar från det att du lämnar in en ansökan tills svarande får sin stämning. Ibland kan det dröja en längre tid, som när tingsrätten har ovanligt hög arbetsbelastning. För svarande får inte veta att en ansökan lämnats in utan det är först när själva stämningen är klar som de får besked.

En annan orsak till att det tar tid för en stämning att nå fram är om du inte uppfyller alla de formella kraven för att lämna in en ansökan. Då kommer de att skriva till dig så att du kan komplettera med eventuella uppgifter och dokument. Detta leder till en fördröjning av processen. Du bör alltså se till att ha allt under kontroll från din sida innan du sätter igång. Men det är ju därför som du anlitar en advokat.

Ibland kan det alltså bara ta några dagar innan stämningen nått fram till sin destination, andra gånger får du vänta en längre tid. Något annat som kan fördröja processen är om svarande inte skriver under delgivningskvittot. Bor de på en känd, svensk adress kommer det hela igång ändå, men det kan ta ett par månader.

När stämningen väl blivit mottagen och fallet gått vidare kan det ändå ta lite tid innan det hela är avklarat. Det finns 48 tingsrätter i Sverige och de har lokal knytning. Med andra ord tar de upp fall som kommer upp i deras geografiska område. Du ska skicka in din ansökan till den tingsrätt i vars upptagningsområde motparten bodde 1 november förra året. Om det är fråga om ett företag ska du skicka den till den tingsrätt som täcker orten där styrelsen har sitt säte. Naturligtvis finns det undantag till dessa regler, i vissa speciella fall eller efter ett särskilt avtal.

Varje år så kommer det in runt 200 000 olika fall, så det är uppenbart att du inte får svar med en gång. Plus att en del fall tar längre tid. De behandlar ju tvistemål, brottmål, familjefrågor samt annat, typ adoptioner och arv. Det kan ta ett par år innan du får slutlig dom. Om sedan beslutet överklagas kan det ta ytterligare flera år innan ärendet går vidare. Något att tänka på när du startar processen med en stämningsansökan.

Att stämma någon på pengar

I första hand kan det vara klokt att vända sig till Kronofogden för att driva in pengarna som någon är skyldig dig. Anledningen till varför vi rekommenderar att du inte vänder dig till domstol på en gång, är bland annat för att det vanligtvis går fortare att få till ett avgörande vid en handläggning hos Kronofogden än i domstol. När du vänder dig till Kronofogden ansöker du om något som kallas för betalningsföreläggande. Att ansöka om betalningsföreläggande tar Kronofogden 300 kr i avgift för, men den avgiften avräknas från avgiften som domstolen tar i ansökningsavgift. För att ha möjlighet att kunna ansöka om sådant betalningsföreläggande, krävs i regel att kravet på pengar rör ett dispositivt tvistemål, alltså ett mål där det är tillåtet för parterna att försöka nå en förlikning. En förlikning innebär förenklat att parterna kommer överens utan att göra upp i domstol. Och i så kallade indispositiva tvistemål är det alltså inte tillåtet för parterna att göra upp genom en förlikning.

Om den som är skyldig att betala dig pengar, även kallad gäldenären, bestrider betalningsföreläggandet från Kronofogden, får du i stället vända dig till domstol. Domstolens ansökningsavgift beror på beloppet av fordran som du vill kräva in av gäldenären. Om fordran är om en summa som understiger ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2023 ligger på 26 250 kr, tar domstolen en ansökningsavgift om 900 kr. För tvist om fordran som överstiger ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften i stället 2 800 kr. Från dessa ansökningsavgifter räknar domstolen som huvudregel bort de 300 kr som du redan betalat in till Kronofogden, och då betalar du resterande belopp i form av en tilläggsavgift om 600 kr respektive 2500 kr.

Själva ansökan om stämning av penningfordran gör du genom en blankett som du kan fylla i elektroniskt på Sveriges Domstolars hemsida. Att upprätta en stämningsansökan och driva en tvist själv kan vara svårt. Vi rekommenderar därför att du låter en jurist hjälpa dig med din stämning och tvist.

Olika former av stämningsansökningar och hur lång tid tar en stämningsansökan

En vanlig form av stämning är när någon inte betalt sin skuld men man kan också stämma någon på pengar. Det kan vara ett helt vanligt avtal eller en faktura, något som du menar den andre parten är skyldig dig. Men en stämning kan också handla om ersättning för något som du anser den svarande har gjort sig skyldigt till. Har grannens hund bitit din egen hund kan det vara veterinärkostnaderna. Eller så har en persons handling gjort det omöjligt för dig att jobba och du kräver dem på utebliven inkomst.

Olika former av stämningsansökningar

Andra orsaker till att lämna in en stämningsansökan kan vara tvister om var tomtgränsen går eller hur pass nära ditt hus som ett garage får byggas. Det kan verka som småsaker, men handlar ofta om stora pengar eller något annat som anses viktigt.

Naturligtvis så är det också vanligt att gå till domstol över vårdnadstvister. Både käranden och svarande har krav på hur mycket, eller lite, den andre ska få umgås med barnet. Eventuellt kan det vara fråga om att hindra den ena föräldern från att komma i närheten av barnen. Vissa stämningar är mer dramatiska än andra. Just vårdnadstvister kan ofta bli komplicerade.

Ibland är det inte två fysiska personer som har en tvist och som stämmer varandra. Det kan lika gärna vara två företag. Eller ett företag som stämmer ett statligt organ. Som när en viss administration skriver avtal om boende för asylsökande eller byggandet av en skola. Kombination kan alltså vara olika, även om ärendet är minst lika viktigt. Det kan låta svårt att få rätt mot ett stort företag eller statligt verk. Men om du har underlag för det du säger kan även en liten Svensson vinna mot de stora jättarna. Lagen är likadan för alla, speciellt om du har en grund som du kan styrka.

Vad gör jag om jag har blivit stämd?

Många företag tar till stämning som en sista utväg när en klient inte betalar sina fakturor. Som privatperson kan du få en stämning även för mindre summor. det är en del av deras rutiner. Men först skickar de ut betalningspåminnelser, ofta flera stycken. Så det är nog lite onödigt att dra på sig en stämning. Det kan naturligtvis finnas flera olika anledningar till att det går så långt. Du kan ha varit bortrest, totalt glömt bort räkningen eller helt enkelt hoppats på att den skulle försvinna av sig självt.

Vad gör jag om jag har blivit stämd

De flesta företag är dock inte intresserade av orsakerna eller dina ursäkter. Det enda de vill är att få in sina pengar. Så om du betalar räkningen, samt eventuella straffavgifter, så kan det mycket väl hända att de drar tillbaka sin stämningsansökan. Fallet kommer inte upp i domstolen, men du kan få en betalningsanmärkning. Detta är ett sätt att hantera en stämning.

Om du blir stämd av någon annan anledning har du en viss tid på dig att överklaga eller skicka in din version av händelserna. Det står på stämningen när sista datum är, så se till att inte missa det. Ofta är det bara fråga om några veckor. När du svarar på en stämning är det viktigt att vara saklig och lägga fram alla de anledningar du har till att bestrida klagomålet. Eventuella bevis och vittnen ska vidläggas, precis som för den som gör en stämningsansökan.

När du svarar på stämningen kan du ansöka om att få dina utgifter för denna betalda. Det kan vara utebliven inkomst för att du varit tvungen att ta ledigt från jobbet, eller det arvode du betalar din jurist. Men i detta sammanhang är det viktigt att tänka på att du sällan får någon ersättning. Ta gärna upp saken med ditt juridiska ombud, de vet vad som brukar fungera bäst.

Vem är det som bestämmer?

Det finns olika former av tvister och stämningsansökningar. Som redan nämnts kan en stämning vara sista chansen att betala en räkning. En del som försöker undvika att betala av olika skäl förstår att när fallet kommit fram till domstolen så kan det bli dyrt. Det kan också vara så att de inser att kärande har rätt. I vissa fall kan det alltså vara upp till parterna hur de ska komma överens. Efter att stämningen gått ut kan svarande hålla med eller bestrida anklagelserna.

Men i vissa fall så är det inte upp till parterna att komma fram till en lösning. Båda parter måste höras. Först kärandes yrkande, med alla bevis och vittnen. Sedan ska den andra sidan höras, det den svarande har att säga. Först därefter fattar domstolen ett beslut. Denna procedur är till exempel vanlig när det kommer till vårdnadstvister eftersom det då är barnets välfärd som står i fokus.

Vem är det som bestämmer

Därför gäller det att tänka efter noga innan du lämnar in en stämningsansökan. Om den är så kallat dispositiv så har parterna tillåtelse att förlikas privat. Men om det handlar om en indispositiv tvist så måste det gå sin gilla gång. Vilket kan ta både tid och kosta pengar. För dispositiva ärenden finns det två olika undergrupper, ordinära och förenklade. Även dessa har sina egna regler som styr hur det hela går vidare.

Hjälp att lämna in stämningsansökan

Det är viktigt att fylla i ansökan på ett korrekt sätt. Att skicka med alla papper och den information som du menar ligger till grund för dina krav. Annars kan stämningen bli avvisad eller försenad och du måste ändå bifoga all information. Det samma gäller om du inte betalt in avgiften för ansökan.

Något som du också ska tänka på är att vara klar och tydlig. Domstolen kan inte ge dig något utöver de du yrkar på. Det gäller alltså att hitta en balans. Dels ska du inte begära för mycket eftersom det blir svårare att få rätt. Men du kan inte hoppas på någonting extra utan som allra bäst får du exakt det du begärt.

Eftersom allt detta kan vara nog så komplicerat brukar det vara bäst att söka laglig hjälp. Speciellt om du är mer eller mindre säker på att du har rätt och att du kommer att vinna fallet. Men även för att det är mycket möjligt att svarande har skaffat sig en advokat. När då fallet kommer upp i tingsrätten eller annan domstol så kan det vara svårt för dig att på egen hand försvara din ställning.

Du kan mycket väl ha rätt, men ibland så handlar det mycket om hur pass duktig du är på att uttrycka dig lagligen. Eftersom både priser och expertis kan variera brukar det löna sig att vara noga vid valet av juridiskt ombud. Be att få allting specificerat redan från början och se på vilka kvalifikationer de har. Speciellt viktigt är detta när det gäller situationer inom vissa, nischade, branscher. En erfaren jurist kan också ha en tanke på huruvida du har någon chans med din stämningsansökan eller inte. Samt vilka saker du ska yrka eller framföra krav på, och i vilken ordning.

En del har täckning för rättegångskostnader och advokat i sin hemförsäkring, så det kan vara bra att kolla upp den. Om det handlar om en jobbrelaterad tvist kan det hända att du är täckt av din fackförening. De kan också bistå med en jurist. Det är något av orsakerna till att det finns fackförbund. Ingen vill förlora, men i domstol blir det också dyrt. Det är nämligen den som förlorar som betalar kostnaderna för både sig själv och motparten.

Bocka av listan

Det är mycket att tänka på när du gör i ordning en stämningsansökan. Här följer en liten checklista som kan hjälpa dig komma ihåg allting:

 • Den som lämnar in ansökan om stämning kallas för kärande. Personen, företaget eller instansen du anklagar hänvisas som svarande.
 • Dina krav eller klagomål kallas för yrkande. Du kan ha mer än ett yrkande i samma stämning. Men om det är allt för många kan det hända att du inte får rätt i allesamman. Det går också att ha delyrkande, så att du lägger fram det du allra helst vill först.
 • Ditt yrkande måste ha en grund, du kan inte bara kräva att du ska få din vilja igenom utan anledning.
 • Bifoga bevis i form av dokument, avtal eller andra dokument som du har i samband med ansökan. Eventuella vittnens personuppgifter och kontakt ska också finnas med.
 • Den som förlorar en rättstvist betalar vanligtvis alla kostnaderna.
 • Vissa tvister kan inte lösas privat utan när en stämningsansökan väl leverats måste det fattas beslut av en domstol.
 • Det kostar pengar att stämma någon. Hur mycket kan variera och är beroende av beloppet på stämningsansökan. Glöm inte betala avgiften för stämningsansökan.
 • Det kan ta lång tid innan du får en slutgiltig dom från tingsrätten, ibland tar det år från början till slut.

Det kostar pengar att få juridisk hjälp med en stämning, men det tjänar du snabbt in. Lagen är upplagd på ett sådant sätt att det är krångligt för en lekman att kunna förvara sin stämning. Speciellt om det gäller mer komplicerade tvister. Om det är flera personer som har samma problem går de ibland samman om en stämning för att minska den individuella kostnaden.

I vissa situationer kan du diskutera och komma överens med den andra parten. Om inte har alla rätt att lämna in en stämningsansökan. Genom att följa procedurerna och göra allting korrekt redan från början kan du snabbare komma igång med rättegången. Vilket i sin tur ger dig chansen att få det du yrkar på, de pengar eller annat som du anser dig ha rätt till.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om stämningsansökan: syfte och kostnad med en stämning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.