Om någon har en skuld till dig och vägrar betala är betalningsföreläggande ett alternativ till att föra en tvist i domstol. Det sker genom att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som ger ett utslag istället för att domstolen avgör tvisten genom en dom. Utslaget kan sedan verkställas och den som är skyldig pengar kan utmätas i enlighet med lag. I den här artikeln förklarar vi kortfattat hur betalningsföreläggande fungerar och vad som händer om den som ska betala bestrider kravet och tvisten hamnar i domstol. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av rättsprocesser. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Så här fungerar betalningsföreläggandet i domstol

Vad är betalningsföreläggande?

Om du t.ex. utfört en tjänst eller sålt en vara till någon men inte får betalt i tid kan du ansöka om betalningsföreläggande istället för att tvista om betalning i domstol. Det senare är ofta kostsamt och tar lång tid, vilket inte är effektivt när det kommer till mindre skulder vars existens är klara och lätta att bevisa. Betalningsföreläggande kan ske oavsett om du eller den som ska betala är konsument eller näringsidkare.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Betalningsföreläggande kan ske för alla skulder som

 • Ska betalas i pengar
 • Är förfallna till betalning

Hur går förfarandet till?

1. Ansökan

Den som vill få betalt ska ge in en skriftlig ansökan hos Kronofogden. Ansökan ska innehålla kravet och grunderna för det. Det är mycket viktigt att dessa anges tydligt. T.ex. att person X ska betala belopp Y på grund av leverans av en bil. Köpet skedde under 7 juli 2020 i Kungsholmen.

Om kravet och grunderna är bristfälliga kan Kronofogden begära att sökanden kompletterar den.

Ansökningsavgiften till Kronofogden kostar i skrivande stund 300 kr. Det är också möjligt att i kravet om betalning också begära ersättning för kostnader för arbete som t.ex. ett ombud eller biträde lagt ner på själva ansökningen.

Så här fungerar betalningsföreläggandet i domstol

2. Betalningsföreläggandet skickas till den som begärs på betalning

Kronofogden skickar ett betalningsföreläggande med kravet och grunderna till den som begärs på betalning, som ska delges.

När väl mottagaren har delgivits föreläggandet har denne normalt två veckor på sig att svara. I undantagsfall kan en längre tid accepteras, men då behöver mottagaren ange godtagbara skäl.

3. Mottagaren svarar

Om mottagaren svarar genom att godta kravet eller inte svarar alls kommer Kronofogden fastställa skulden genom att ge ett utslag. Skulden kan då rättsligt konstateras och Kronofogden kommer sedan att automatiskt verkställa utslaget genom att utmäta mottagaren för skulden i enlighet med lag.

Om mottagaren anser att denne inte har en skuld bör föreläggandet bestridas. Den som vill bestrida bör ange i sitt svar varför denne anser att skulden inte existerar, men det är inget absolut krav. Det är fullt godtagbart att helt ”blankt” bestrida skulden utan att ange några skäl alls.

Det går också att bestrida endast delar av kravet och godta andra delar av det.

Så här fungerar betalningsföreläggandet i domstol

Vad händer om den som ska betala bestrider kravet?

Om mottagaren av föreläggandet bestrider det kommer Kronofogden att skicka tillbaka kravet till den som ansökte. Sökanden har därefter fyra veckor på sig att ta ställning till om denne vill tvista i domstol. Om sökanden vill tvista i domstol ska denne skriftligen meddela Kronofogden, som kommer att överlämna det till tingsrätten. En avgift måste då betalas av sökanden. Avgiften ligger i skrivande stund på 600 eller 2500 kr beroende på skuldens storlek och hur målet kommer att handläggas.

Om sökanden inte vill tvista i domstol kommer målet att avskrivas.

Några tips

 • Var noggrann med grunderna för ditt krav. Om det bestrids och tas till domstol kan grunderna som huvudregel inte ändras.
 • Håll koll på tiden!
 • Var uppmärksam på avgifterna till myndigheterna för förfarandet. Om skulden är liten kan avgifterna ibland bli för höga för att det ska vara ekonomiskt meningsfullt att gå vidare med förfarandet.
 • Mottagaren av ett betalningsföreläggande har en möjlighet att bestrida kravet även efter utslag av Kronofogden p.g.a. att denne inte svarat genom s.k. återvinningstalan i domstol.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig att få betalt
 • Om du har fått ett betalningsföreläggande som du anser är fel hjälper vi dig att bestrida det
 • Undvik kostsamma processer genom att vara välinformerad

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig förhandla

Läsvärt

https://www.uc.se/hjalp–kontakt/anmarkningar/vad-ar-en-ansokan-om-betalningsforelaggande/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1990746-om-betalningsforelaggande-och_sfs-1990-746

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kreditupplysningar/betalningsanmarkningar/

https://www.skatteverket.se/webdav/files/servicetjanster/kfm/form9012.html

https://www.lagboken.se/Lagboken/lagar-och-forordningar/lagar-och-forordningar/rattsvasende/Rattegang-och-annan-process/Betalningsforelaggande-och-handrackning/

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt