Rättsprinciper – i och utanför lag

Lagar är i regel ändå generellt sett konkreta i någon utsträckning. Utöver lagarna finns det bland annat något som kallas för rättsprinciper, som också talar om vad man får göra och inte får göra. Dessa principer brukar vara ganska allmänt hållna, men kan framgå mer konkret i olika lagar. Vissa rättsprinciper anges i en paragraf och andra har slagits fast i av en domstol i vad som kallas praxis. Med praxis menas förenklat rättsfall som fungerar vägledande när nya ärenden i domstol ska avgöras. I den här artikeln ska vi ange några rättsprinciper och vad de innebär. De rättsprinciper vi kommer ta upp i den här artikeln är också principer på avtalsrättens område, men det finns även rättsprinciper inom andra rättsområden.

Pacta sunt servanda

En rättsprincip som är välkänd inom avtalsrätten är principen om att ett avtal ska hållas mellan de parter som har ingått avtalet. Inom juridiken kan det förekomma att man mer använder den latinska termen än den svenska. Att avtal ska hållas uttrycks ofta med det latinska uttrycket pacta sunt servanda. Den här principen framgår inte riktigt i någon lag, utan anses gälla ändå.

Rättsprinciper - i och utanför lag

Ekvivalensprincipen

Den här principen kan man säga är en motsättning till principen om pacta sunt servanda. Även om man inom avtalsrätten anser att det är viktigt att avtal hålls, finns det också ett intresse av att det finns en balans mellan de som ingår avtal. Principen går ut på att någon part inte ska bli utsatt för en orättvisa. Det framgår inte direkt av lag att det finns en ekvivalensprincip, men den välkända 36 § avtalslagens reglering kans sägas vara ett uttryck för ekvivalensprincipen. Innebörden av 36 § avtalslagen är att om villkor i ett avtal inte anses skäligt, så kan villkoret jämkas. Med jämkning menas inom avtalsrätten att villkoret korrigeras till fördel för den som avtalsvillkoret anses orättvist mot. Sker en fullständig jämkning av ett avtalsvillkor innebär det att villkoret lämnas utan avseende.

Obehörig vinst

Enligt principen om obehörig vinst kan ge någon rätt att få ersättning om någon annan gjort en vinst på bekostnad av den personen. Inte heller denna princip anges direkt i lag, men den anses bland annat framgå av 65 § köplagen. Det intressanta med principen är att den är omstridd i juridisk litteratur. Vissa är av uppfattningen att obehörig vinst är en princip i Sverige, medan andra är av uppfattningen att den utgör en teoretisk förklaring till stöd för andra bestämmelser, vilka du finner i olika lagar.

För att kunna få ersättning på grund av obehörig vinst, krävs det som huvudregel att vissa kriterier ska vara uppfyllda. Det första kriteriet är att någon faktiskt gjort en vinst. Den vinsten ska i sin tur inte grunda sig på någon rättslig grund. Vinsten ska även ha gjorts på bekostnad av någon annan. Inte heller får det finnas en rättfärdigande ansvarsfrihetsgrund, som parten som gjort vinsten kan göra gällande.

Att tänka på:

Om du hamnar i en avtalsrättslig tvist är det inte bara lagar och avtalsvillkoren du behöver ha koll på, utan även på rättsliga principer. Det är mycket man behöver ha koll på om man ska kunna driva en avtalsfrist på egen hand och det är inte helt enkelt. I stället kan du kontakta Vasa Advokatbyrå AB och låta oss driva din tvist åt dig. Du är välkommen att kontakta oss.

Läsvärt

Obehörig vinst-motiveringar | SvJT

”Avtal är till för att hållas” | SvD

Avtalsrätt förklarat på ett lätt sätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtalsjurist Stockholm – Jurist hjälper dig med avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ingå avtal – Att tänka på innan du ingår ett avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.