Ingå avtal – Att tänka på innan du ingår ett avtal

Att skriva ett avtal är ett bra sätt att kunna bevisa att man kommit överens med någon om någonting. För att avtal ska bli giltiga måste det ha ingåtts på ett sätt som inte strider mot lagen. I den här artikeln kommer behandlas olika saker du behöver tänka på för att avtalet senare ska vara giltigt.

, Ingå avtal – Att tänka på innan du ingår ett avtal

Föravtal

Om du ska skriva ett större avtal med någon som tar längre tid och är kostsamt, kanske du vill försäkra dig om att ni kommer ingå avtalet när era förhandlingar om avtalet är klara. Det kan vara så att du behöver fixa fram pengar för att kunna göra det som ni ska avtala om, genom att du kanske kontaktar en bank för att ta ett lån. En trygghet kan då vara att först ingå ett så kallat föravtal. Ett föravtal innebär att ni beslutar om att i framtiden ingå ett avtal. Föravtal är i regel bindande för de som sluter det. Skulle den du avtalat med om att ni senare ska ingå huvudavtal och denne sedan drar sig ur, riskerar din avtalspart att få betala skadeståndsersättning till dig.

Ogiltigt avtal på grund av att motpart inte får ingå avtal

Innan du börjar förhandla med någon och börjar formulera ett avtal är det viktigt att du är säker på att din avtalspart faktiskt får ingå ett avtal. Vissa medborgare får inte ingå avtal så e avtalen blir ogiltiga. Underåriga exempelvis får inte ingå avtal enligt föräldrabalken. Som huvudregel får medborgare under 18 år inte ingå ett avtal om inte vårdnadshavare samtyckt till det. 16-åringar får dock ingå avtal under vissa omständigheter. Ingår du ett avtal med underårig som inte fått vårdnadshavares samtycke kommer avtalet att upplösas. Andra som inte får ingå avtal är de som är ställda under förvaltare eller de som är diagnostiserade med att ha en psykisk störning. Se till att du tar reda på om din avtalspart faktiskt har rätt att ingå avtal med dig. Annars riskerar du att ödsla tid och pengar i onödan. Har någon en fullmakt att ingå avtal för någon annan, försäkra dig om att fullmakten är giltig och vad som tillåts avtalas om inom ramen för fullmakten.

Andra skäl som kan ogiltigförklara avtal

Tvång – om avtalspart tvingas att inga avtal genom våld eller hot om våld. Våldet behöver inte vara riktat mot avtalsparten utan kan även vara mot någon annan. Hotet kan även vara utfört av någon som är anlitad att tvinga igenom ett avtal. Personen som hotas måste själv upplevt riktig fara för att avtalet ska kunna anses vara ogiltigt på grund av tvång.

Svek och lurendrejeri – Om någon blivit lurad att ingå avtal kan avtalet anses som ogiltigt. Är ogiltigt även då man känner till att en utomstående lämnat avtalsparten falska uppgifter som avtalspart senare förlitar sig på när denne ingår avtal. Att lura någon kan också vara att man utelämnar information som kan vara av avgörande betydelse för avtalspartens beslut. Skulle dock avtalsparten känna till att informationen var felaktig kan avtalet inte bli ogiltigt på den här grunden.

Ocker – Avtal kan också bli ogiltiga om man utnyttjar att någon är i ett underläge, och att ett sådant förmånligt avtal inte hade varit möjligt att få till om avtalet ingicks med någon som inte var i samma underläge. Med ”underläge” avses i det här sammanhanget att någon är i nödläge ekonomiskt, i fara för sitt liv eller annan liknande nödsituation. Exempelvis om någon har fattat eld och du avtalar om att personen får köpa din flaska med vatten för tusen kronor. Då har du utnyttjat personens underläge. Personen känner sig tvingad att betala överpriset för att undgå att dö. En person som inte var i samma underläge hade knappast köpt flaskan för samma pris.

Generalklausulen i avtalslagen – då avtalsvillkor inte anses rimliga

Om ett villkor är alldeles för orimligt kan domstol välja att ”jämka” avtalsvillkoret, dvs. sätta ned villkoret helt eller delvis. Varför ett avtalsvillkor kan bedömas som orimligt kan bero på att ena avtalsparten anses ha en lägre ställning än den andre parten. Exempel på avtal mellan två parter med olika stark ställning är om företag ingår ett avtal med en konsument med avtalsvillkor som missgynnar konsumenten på något sätt. Dock finns även möjlighet att domstol jämkar avtalet till förmån för den part som är den starkare i avtalsförhållandet. För att bedöma om avtalsvillkoret är rimligt eller inte bedömer domstolen avtalsvillkoret som helhet. Helhetsbedömningen sker både efter vad som gäller enligt avtalsvillkoret och även under vilka omständigheter som avtalsvillkoret kom till.

Att tänka på innan du ingår avtal

Det är viktigt när du ska ingå ett avtal med någon att du försäkrar dig först och främst om att avtal verkligen kommer ingås, och sen att när avtalet väl är ingått och påskrivet att det faktiskt kommer vara giltigt. För att försäkra dig om avtalets giltighet och din avtalsparts rätt att ingå avtal, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Har du redan ingått ett avtal och din avtalspart hävdar att avtalet är ogiltigt, kan det också vara en stor fördel att jurist hjälper dig med din tvist. Vasa Advokatbyrå är erfarna inom avtalsrätt och tvistelösning. Vi hjälper gärna dig att formulera och ingå avtal eller driva en tvist om redan ingånget avtal. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Undersökning om din avtalspart får ingå avtal.

* Hur dina avtalsvillkor ska formuleras för att vara så tydliga som möjligt.

* Slipp att avtal senare ogiltigförklaras för att avtalsvillkor inte anses rimliga.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsvillkor och gällande rättsläge.

* Minimera risker för att avtalet helt eller delvis ogiltigförklaras av domstol.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt