Om ditt företag har skickat ut en faktura till en kund, men inte fått betalt på länge, kan skulden som den fakturan avser vara preskriberad. Det innebär i korthet att ni inte längre har rätt att kräva in skulden. Däremot finns det ett undantag som kan förlänga tiden som gäller innan en skuld är preskriberad, även kallat preskriptionsavbrott. I den här artikeln kommer vi redogöra för både preskription och preskriptionsavbrott.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Begreppet preskription

När ert företag har haft en rätt att kräva in en skuld och den lagstadgade tiden som den rätten gäller för har passerat, då kan det uttryckas som att skulden har preskriberats. Den allmänna regleringen av preskription, finner ni i preskriptionslagen. Utöver det finns även specialbestämmelser i andra lagar som reglerar preskription. Preskription som regleras enligt preskriptionslagen brukar benämnas som allmän preskription. De preskriptioner som framgår av speciallagar, exempelvis enligt 12 kapitlet 61 § jordabalken, benämns i stället som specialpreskription.

Preskriberad men inte ogiltig fordran

Den rätten som ni har att kräva in en skuld, kallas på juristspråk för fordran. Av 8 § preskriptionslagen framgår att när preskription inträder kommer borgenären, alltså ert företag som kunden är skyldig att betala skulden till, bli av med sin rätt att kunna göra gällande skulden mot kunden. Även om fordran inte längre går att kräva in, leder inte det till att fordran också per automatik anses som ogiltig. Exempelvis kan det finnas en möjlighet att kvitta fordran, vilket regleras i 10 § preskriptionslagen. Med kvittning menas förenklat i ert fall att om ni är skyldig kunden pengar, kan er skuld dras av med så mycket som er preskriberade fordran är på. Men ni kan inte längre genom assistans av domstol, ställa krav på kunden att betala fordran.

Preskription

Preskriptionslagen tvingande

Enligt 12 § preskriptionslagen finns det vissa delar i lagen som i regel inte är möjliga att avtala bort, eftersom de är tvingande. Ett exempel på sådan tvingande regel är att det inte är juridiskt giltigt att avtala bort att fordran ska kunna preskriberas. Däremot brukar det som huvudregel inte finnas några hinder att ert företag och kunden avtalar om att den preskriptionstiden som anges i lagen, ska vara kortare eller längre.

Preskriptionstid

Hur lång tid tar det då för en fordran att preskriberas om parterna inte avtalat om något annat? Om er kund är en företagare brukar den allmänna preskriptionstiden om 10 år gälla, vilket ni kan utläsa av 2 § första stycket preskriptionslagen. Tiden börjar i regel räknas från det datum som fordran uppstår. Är din kund en konsument, är preskriptionstiden enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen, i stället 3 år.

Preskriptionsavbrott

Under de 10 åren för företagskund eller 3 åren för konsumentkund, kan preskriptionstiden avbrytas och en ny lika lång tid börjar gälla. Ett sådan avbrytande av preskriptionstiden kallas för preskriptionsavbrott. Enligt 5 § preskriptionslagen kan preskriptionsavbrott gå till på lite tre olika sätt. I 5 § första punkten anges det första sättet som det kan gå till på. Där anges att preskriptionstiden kan avbrytas genom att kunden som är skyldig er pengar skulle betala en ränta, betala av amortering eller på något sätt erkänner sin skyldighet att betala fordran. Av 5 § andra punkten anges andra sättet för preskriptionsavbrott. Det sättet sker genom att ert företag skickar skriftligt krav eller påminnelse om betalningsskyldigheten av skulden. Slutligen anges i 5 § tredje punkten att avbrytande av preskription kan möjliggöras genom att ni väcker talan mot er kund vid en domstol.

Att tänka på:

Om ni önskar göra ett preskriptionsavbrott enligt 5 § tredje punkten preskriptionslagen, alltså genom att väcka talan mot kund i domstol och därmed inleda en tvist, bör ni kontakta en jurist som hjälper er med er tvist. Vasa Advokatbyrå AB har gedigen erfarenhet av att driva tvister i domstol som gäller en fordran. Kontakta gärna oss redan idag för hjälp med er tvist.

Läsvärt

om preskriptionslag, m.m. Proposition 1979/80:119 – Riksdagen

Anmälan av fordran i konkurs har lett till preskriptionsavbrott – Sveriges Domstolar

Hur en fordran uppkommer – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Fordringsrätt, skuldebrev, fordran och tvister – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Dispositiva tvistemål – Vi förklarar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt