Neka medlemskap i förening

Det är inte ovanligt att en bostadsrättsförening vill neka en person som har förvärvat bostadsrätten medlemskap. Föreningen får dock endast neka medlemskap i särskilda situationer. Ofta görs det på godtyckliga grunder som inte är tillåtna enligt lag och föreningens egna stadgar. I den här artikeln förklarar vi översiktligt när en förening kan neka en köpare av en bostadsrätt medlemskap samt vad man kan göra om man har nekats medlemskap på grunder som inte är tillåtna. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrättsfrågor. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Neka medlemskap i förening

När får en bostadsrättsförening neka medlemskap i föreningen?

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som beslutar om medlemskapet. Hur det ska gå till följer av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Nekad medlemskap för en privatperson får endast ske om personen inte uppfyller krav som uppställs enligt föreningens stadgar (s.k. insållningsklausuler). Vanliga villkor som uppställs är t.ex. vid seniorboende en viss åldersgräns, eller att bostaden ska användas som permanentboende och inte som fritidsboende.

Medlemskap kan dock aldrig nekas på vissa grunder, även om de står som krav i stadgan. Sådana grunder är

 • Krav på viss inkomst eller förmögenhet (men inte betalningsförmåga)
 • Krav på visst medborgarskap
 • Krav som diskriminerar p.g.a. hudfärg, nationell eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, kön.
 • Krav som på annat sätt är oskäligt mot den som vill blir medlem

Den sista punkten är den vanligaste grunden som det tvistas om. Det handlar om en helhetsbedömning som generellt sett är generös mot den som ansöker om medlemskap.

Några exempel på när en förening kan neka medlemskap i föreningen är

 • Om det kan bevisas att personen köpt bostadsrätten enbart för att sälja den vidare
 • Om det kan bevisas att personen avser att bedriva verksamhet som är i strid med föreningens ekonomiska plan
 • Om det kan bevisas att personen inte kan antas kunna uppfylla sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen
Neka medlemskap i förening
När det kommer till att neka medlemskap p.g.a. att någon person är notoriskt misskötsam eller inte har betalningsförmåga krävs normalt en relativt hög tröskel och som föreningen måste kunna bevisa.

Om bostadsrättshavaren är en juridisk person, alltså någon som inte är privatperson utan t.ex. bolag, förening eller stiftelse gäller andra regler. Föreningen har då större möjligheter att neka bostadsrättshavaren medlemskap.

Om en kommun eller region har förvärvat bostadsrätten får den dock inte nekas medlemskap.

Vad blir effekten av att medlemskap nekas i en förening?

Om köparen en av bostadsrätt nekas medlemskap av föreningen blir köpet ogiltigt.

Rätten att utöva bostadsrätten är kopplat till medlemskapet. Det innebär att ansvaret att t.ex. betala årsavgifterna till föreningen övergår först när köparen har blivit medlem, annars är det säljaren som formellt sett är betalningsansvarig. Om köparen nekas medlemskap blir det därför säljaren som måste fortsätta att betala årsavgift till föreningen.

Om förvärvaren av bostadsrätten är en juridisk person som har förvärvat bostadsrätten genom tvångsförsäljning och hade panträtt till den eller genom exekutiv auktion får dock bostadsrätten utövas även utan att personen har blivit medlem. Den kan också hyras ut i andrahand utan föreningens samtycke. Föreningen har dock rätt att efter tre år från förvärvet tvinga den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon person som kan bli antagen som medlem har förvärvat bostadsrätten. Annars kan föreningen tvångsförsälja den för ägarens räkning.

Neka medlemskap i förening

Tvist om medlemskap och du blir nekad i en förening

Den som har blivit nekad medlemskap har rätt att få sin sak prövad av hyresnämnden, en myndighet som i praktiken är en bostadsdomstol. Processen i hyresnämnden täcks vanligtvis inte av rättsskyddsförsäkringen, och parterna betalar som huvudregel för endast för sina egna rättegångskostnader, oavsett utgången i målet.

Beslutet från hyresnämnden kan sedan överklagas till Svea hovrätt i Stockholm. Här täcks processen vanligtvis av rättsskyddet och den förlorande parten måste som huvudregel betala för rättegångskostnaderna för både sig själv och motparten. Läs mer om hyresnämnden här och om rättegångskostnader här.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara dina rättigheter mot bostadsrättsföreningen
 • Ha koll på ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna
 • VI hjälper dig som har blivit felaktigt nekad medlemskap

Tvistlösning

 • Vi biträder dig under tvist i hyresnämnden och Svea hovrätt
 • Vi hjälper dig förhandla med din motpart
Länk till artikeln ”Tvist i hyresnämnden”.

Länk till artikeln ”Advokatkostnader”.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.