Handpenning hus & bostadsrätt

Vid bostadsköp är det mycket vanligt att köparen betalar en handpenning. En handpenning är inte samma sak som en kontantinsats. Handpenningen betalas till säljaren medan kontantinsatsen gäller köparens villkor med banken. I den här artikeln förklarar vi översiktligt vad som gäller juridiskt för handpenning om säljaren inte vill fullfölja köpet eller om köparen drar sig ur. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av bostads- och fastighetsrättsliga frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

, Handpenning hus & bostadsrätt

Varför handpenning för hus & bostadsrätt?

En handpenning är en form av förskottsbetalning på oftast tio procent av hela köpeskillingen. En sådan betalas av köparen som säkerhet till säljaren för att visa att denne är seriös och kommer att betala resterande köpeskilling enligt avtalet.

Det finns två juridiskt olika sätt som handpenning kan användas på när det kommer till köp av bostadsrätt eller fastighet.

Den ena är att handpenningen betalas i samband med själva köpet. Här handlar det alltså om delbetalning där parterna ofta har kommit överens om att köparen vid ett senare tillfälle ska betala resterande köpeskilling och sedan få tillträde.

Den andra är att handpenningen betalas, med eller utan andra uttryckliga villkor, före själva köpet har undertecknats av köparen och säljaren. Ett sådant brukar kallas för ett handpenningavtal och är egentligen ett föravtal där säljaren lovar att inte sälja bostadsrätten eller fastigheten till någon annan fram tills köparen har pengarna redo för själva köpet.

Handpenningavtal vid fastighetsköp

När det kommer till köp av fastighet gäller ett krav på köparen och säljaren undertecknar ett skriftligt avtal för att bundenhet ska uppstå. Det innebär att löften och erbjudanden, till skillnad mot lös egendom i allmänhet, inte är bindande fram till att både skriver under köpavtalet. Handpenningavtalet är det enda undantaget där parterna kan med bindande verkan avtala om att i framtiden ingå ett köp av fastighet.

När det kommer till köp av bostadsrätter är det däremot godtagbart att ingå andra avtal än handpenningavtal om att i framtiden ingå ett köp bostadsrätt, om det föravtalet också är skriftligt.

Vad händer med handpenningen om säljaren inte längre vill sälja?

Om handpenningen är en delbetalning vid köpet ska säljaren återbetala den. Att säljaren inte vill fullfölja köpet genom att t.ex. vägra utfärda köpebrev eller ge köparen tillträde i tid efter att köparen har betalat återstoden av köpeskillingen utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger köparen rätt att häva köpet. Köparen kan också ha rätt till skadestånd från säljaren för att denne brutit mot köpavtalet.

Om parterna har ingått ett handpenningavtal ska säljaren också återbetala den till köparen, och därutöver eventuellt betala skadestånd.

Vad händer med handpenningen om köparen drar sig ur?

Om handpenningen är en delbetalning och köparen inte betalar resten av köpeskillingen ska säljaren återbetala handpenningen. Men säljaren kan ha rätt till skadestånd för t.ex. nya annonskostnader och förlust p.g.a. försäljning vid ett senare tillfälle till lägre pris än det som köparen lovade.

Om parterna har ingått ett handpenningavtal har säljaren rätt, om inget annat sägs i avtalet, att få skadestånd ur handpenningen för t.ex. nya annonskostnader eller förlust p.g.a. försäljning vid ett senare tillfälle till lägre pris än det som köparen lovade. Handpenningen utgör också ett takbelopp för skadeståndet som köparen eventuellt måste betala till säljaren. Efter att skadeståndet har tagits ur handpenningen ska det eventuella återstående beloppet återbetalas till köparen.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

  • Vi hjälper dig med handpenningavtal
  • Ta tillvara dina rättigheter genom att hålla dig välinformerad

Tvistlösning

  • Vi biträder dig genom hela processen
  • Vi hjälper dig förhandla med motparten
Det här samtalet kostnadsfritt