Du har säkert hört någon gång att ett arbeta ska utföras fackmannamässigt, men du har inte riktigt koll på vad det innebär. I den här artikeln ska vi reda ut den frågan och vi kommer fokusera på vad som gäller för att ett arbeta ska anses som fackmannamässigt enligt konsumenttjänstlagen.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Fackmannamässigt utfört arbete

Innebörden av fackmannamässigt utfört arbete

I 4 § konsumenttjänstlagen anges att ” Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmannamässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.”

Som framgår av lagtexten så är det en grundläggande regel att näringsidkaren ska utföra sin tjänst fackmannamässigt, vilket gäller för i stort sätt hela tjänsteområdet. Det är vanligt att detta är den uppfattningen som domstolar har. I ett fall från hovrätten RH 1998:60, uttryckte sig domstolen på så sätt att ett bolag enligt allmänna rättsgrundsatser, har i sin egenskap som uppdragstagare en skyldighet att handla på ett fackmannamässigt sätt.

Tillfredsställande utfört

När konsumenttjänsteutredningen lade fram sitt förslag, angavs i det förslaget att tjänsten skulle utföras fackmannamässigt på ett tillfredställande sätt. Sedan resonerade lagrådsremissen om att uppdraget som näringsidkaren utför ska ske på ett ”fackmässigt tillfredställande sätt”. Men när regeringen väl lade fram sitt förslag till riksdagen så hade ordet ”tillfredsställande” tagits bort. Lagrådet var då av uppfattningen att det faktum att ordet tagits bort inte gav en annan innebörd till bestämmelsen. Även om det nu bara anges att arbetet ska utföras fackmannamässigt, ligger det i begreppet ”fackmässigt” att arbetet ska utföras tillfredställande.

Bedömning av fackmässighet

I det enskilda fallet brukar det vara vad som är avtalat mellan kund och näringsidkaren som bestämmer vilket uppdrag som ska utföras. Arbetet som framgår av avtalet ska sedan utföras fackmannamässigt. Högsta domstolen har uttalat sig om begreppet fackmässighet, och domstolen menar att det rör professionella kompetensen för näringsidkaren och även de krav som objektivt sätt kan ställas, beroende på vad det är för typ av bransch. Därtill ska även beaktas eventuella normer och bestämmelser som gäller för just den branschen.

Om arbetet inte anses vara fackmässigt utfört

Enligt 9 § konsumenttjänstlagen kan det anses som fel i tjänsten om den inte anses vara fackmannamässigt utförd. Om det är en olyckshändelse som ligger till grund för att tjänsten avviker från fackmässighet, brukar det ändå anses som ett fel i tjänsten. Dock så behöver inte tjänsten leda till ett positivt resultat, för att anses som fackmässigt utförd. En reparatör kan anses ha fackmässigt utfört sin tjänst, även om reparatören inte hittar felet på varan.

Om tjänsten skulle anses som att den inte är fackmannamässigt utförd kan konsumenten ha rätt till avhjälpande av felet från näringsidkaren, vilket framgår av 20 § konsumenttjänstlagen. Rätten till avhjälpande gäller dock inte om ett avhjälpande innebär att det uppstår olägenheter för näringsidkaren, alternativt att näringsidkaren drabbas av oskäliga kostnader i förhållande till hur pass betydande felet är för konsumenten. Skulle näringsidkaren av någon anledning inte kunna avhjälpa felet kan det i stället bli fråga om prisavdrag motsvarande kostnaden som konsumenten får betala för att själv låta avhjälpa felet.

Att tänka på:

Är du hantverkare eller konsument och du är oense med din motpart gällande om ett arbete är fackmannamässigt utfört eller ej, är du välkommen att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå AB. Tveka inte att höra av dig så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt om fackmannamässigt utfört arbete

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/konsumenttjanstlagen/

https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumenttjanstlagen

Konsumenttjänstlagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Hur du som hantverkare undgår tvist med din kund – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtal hantverkare – Använd skriftligt avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt