Avtalsbrott garanti

Del II.

Inte sällan förekommer olika former av garantier i avtal. Det kan handla om både muntliga och skriftliga garantier som har stor betydelse för avtalstolkningen. I den här artikeln förklarar vi förenklat vad en garanti innebär juridiskt vid fyra typiska avtalstyper. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av avtalsrätt och tvistlösning för både företag och privatpersoner. Kontakta oss så hjälper vi dig!

, Avtalsbrott garanti

Garanti mellan näringsidkare vid köp eller tjänst

Huvudregeln för köp av varor eller tjänster mellan näringsidkare är att parterna själva kan fritt avtala om hur varans eller tjänstens egenskaper ska vara samt påföljderna om den skulle visa sig vara felaktig. De bestämmelser som finns i lag såsom köplagen är till stora delar dispositiva, dvs. de gäller om inte parterna har avtalat om att något annat eller inte har avtalat om en viss fråga överhuvudtaget.

Det är dock en allmän princip vid avtalstolkning att den som har lovat något men inte håller det den lovat är skadeståndsansvarig. Om en garanti har avtalats eller inte har stor betydelse för frågan om skadeståndets storlek.

Vid köp av en vara omfattar skadeståndet, om inget annat har avtalats

  • Utebliven vinst
  • Produktionsbortfall eller omsättning
  • Annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt
  • Annan liknande förlust som varit svår att förutse

En garanti ger köparen därutöver alltid rätt till skadestånd för skador på personer och egendom som felet har orsakat. T.ex. kan en kemikalie med felaktig koncentration av ett visst ämne orsaka skador på dels köparens slutprodukt där kemikalien varit en ingrediens och dels på anställda hos köparen. Om ingen garanti har ämnats krävs det oaktsamhet från säljarens sida för att skadestånd ska utgå även för dessa typer av skador.

Skadestånd för sakskador och personskador som orsakats av felaktiga produkter reglas i övrigt i produktansvarslagen, men vars tillämpning kan vara begränsat. Ett exempel på detta är vid tjänsteavtal.

Garanti till konsument

Vid köp av tjänst eller vara till konsumenter gäller att villkoren inte får vara sämre än dem som stadgas i lag, t.ex. köplagen, konsumentköplagen, konsumentjänstlagen och produktansvarslagen.

Vid konsumentköp av vara gäller liknande bestämmelser om skadestånd som vid skadestånd mellan näringsidkare.

En garanti gör här också skillnad i att köparen också kan ha skadestånd för skador på saker och person som en felaktig vara har orsakat, utan att produktansvarslagen är tillämplig. Ett exempel är arbete på konsuments egendom t.ex. skomarkarabeten, bilreparationer och entreprenader. En garanti innebär att skadeståndet enligt allmänna principer också omfattar skador på person och egendom, oavsett om utföraren har varit försumlig.

Garanti vid kommersiell entreprenad

Innehållet i lämnade garantier i entreprenadavtal är, precis som garantier i allmänhet, beroende av vad parterna har avtalat om. Olika standardavtal för entreprenader kan ha mycket olika innebörd för garanti.

I AB 04, som är det vanligaste standardavtalet för utförandeentreprenader, gäller en garantitid om fem år för entreprenörens arbetsprestation och två för material och varor. En garanti enligt AB 04 innebär bl.a. en skyldighet för entreprenören att avhjälpa de fel som framträder under garantitiden, men inte för sådant som är på grund av felaktig projektering som istället är beställarens ansvar.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om avtalsbrott

  • Vi hjälper dig med att förhandla fram, skriva, granska och tolka avtal
  • Undvik att små problem blir stora genom att tidigt få professionell juridisk rådgivning

Tvistlösning vid avtalsbrott

  • Vi biträder dig genom hela processen
  • Vi hjälper dig att förhandla med motparten
Det här samtalet kostnadsfritt