Företagsrekonstruktion – vad händer med mina anställda?

När ett företag hamnar i situationen att det börjar bli dags att överväga om man ska ansöka om företagsrekonstruktion så uppkommer många frågor. En av de mest ställda frågorna är vad som händer med personalen?

Företagsrekonstruktion – avtal

Rent allmänt uppkommer ofta frågan om hur man gör med de avtal som ett företag har ingått när de träder in i rekonstruktion. Då en rekonstruktion inte alltid fungerar brukar tredje man bli skeptisk att stanna kvar i avtalsförhållande i vilket man kanske vill häva avtalet. En sådan möjlighet finns även i vissa i fall i bl.a. 62§ köplagen. För att skapa en stabilitet under rekonstruktionen har det i 2 kap. 20§ lag om företagsrekonstruktion intagits en bestämmelse som stadgar att tredje man förlorar sin rätt att häva avtalet om denne fått en chans att göra detta, men meddelat att man önskar fullgöra avtalet. Det finns således en chans för tredje man att ta sig ur avtalet med gäldenären fram tills en viss tidpunkt.

Detta gäller dock inte anställningsavtal. Anställningsavtal regleras särskilt avseende skyldigheten till fullgörelse för anställda, den s.k. lojalitetsplikten. Det innebär således att arbetstagaren har en skyldighet att fortsätta sitt arbete så länge denna får sin lön. Samtidigt har även de flesta anställda ett extensivt skyddsnätverk vilken är lönegaranti där statens står som garanter. På samma sätt som lönegarantier täcker lönefordringar i konkurs täcks även lönefordringar i en företagsrekonstruktion. Lönegarantin förutsätter dock att arbetstagaren har en klar och förfallen fordran på bolaget samt att rekonstruktören beslutat att fordran ska betalas genom den statliga lönegarantin. Lönegarantin innefattar bl.a. lönefordran, pension, uppsägningslön, semesterersättning m.m. dock maximalt upp till ett belopp om fyra gånger prisbasbeloppet totalt. För 2020 uppgår således det maximala beloppet till

Särskilt för en arbetstagare är det viktigt att veta att den statliga lönegarantin har vissa begränsningar. För det första ersätta endast lön under uppsägningstid som följer av lagen om anställningsskydd. Detta innebär att lönegarantin inte omfattar ersättning som utbetalas i enlighet med ev. längre avtalad uppsägningstid i vilket den fordran i så fall blir oprioriterad om företaget sätts i konkurs. För det andra omfattar garantin endast löner som intjänats och förfallit tre månader innan ansökan om rekonstruktion skickades till tingsrätten, lön som intjänats under handläggningstiden samt lön som intjänats månaden efter rekonstruktionsbeslutet fattades i den mån arbetstagaren inte utfört eller borde utfört arbete å arbetsgivarens räkning.

Det är viktigt att veta att bara för att en lönefordran eller dylikt inte täcks av lönegarantin så försvinner den inte. Det kan fortfarande göras gällande vid ett senare stadie när företaget rekonstruerats och börjar gå bättre alternativt göras gällande som oprioriterad i en konkurs.

Arbetsrätt?

Således innebär en företagsrekonstruktion inte något speciellt för de anställda rent juridiskt sett. I praktiken är det dock helt annorlunda. När man genomgår en företagsrekonstruktion är det inte ovanligt att rekonstruktören gör bedömningen att företaget måste minska personalkostnaden, stänga ner vissa avdelningar etc. Det som då är viktigt att tänka på är att arbetsrätten fortfarande är tillämplig vilket innebär att bl.a. Lagen om anställningsskydd, Lag om medbestämmande i arbetslivet, kollektivavtalen m.m. fortfarande gäller. Det kan således bli en lång process att göra sig av med personal i och med uppsägningstid, plikt att varsla m.m. Då uppsägningen av personal vid en företagsrekonstruktion som klar huvudregel föranleds av arbetsbrist gäller även turordningsreglerna och återanställningsreglerna. Det innebär således att om man som företagare öppnar upp avdelningen igen eller när det i övrigt uppkommer nytt behov av att anställa så ska turordningen följas om inte fristen får återanställning gått löpt ut.

Frågan om vad som händer med de anställda en rekonstruktion kan, strikt juridiskt, besvaras som inte mycket. Först när de praktiska konsekvenserna, att inte kunna betala lönerna eller behöva säga upp de anställda, så aktualiseras regleringar som lönegarantilagen, lagen om anställningsskydd etc.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med ekonomisk juridik och arbetsrätt under en lång tid i vilket vi förvärvat en djup kunskap för områdets komplexitet. Vi arbetar ständigt för att tillvarata våra klienters intressen och att hitta den bästa lösningen för just dig!

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.