Avslag bygglov

Del 1 av 2

Ett avslag på en bygglovsansökan är ett slutgiltigt beslut från kommunen om att neka bygglov. Avslag på bygglov innebär att det inte går att utföra byggplaner som planerat. I vissa fall kan det till och med vara så att fastighetsägaren köpt fastigheten med förutsättningen att bebygga tomten eller ändra befintliga byggnader. Ett avslag kan således bli problematiskt för den enskilde. I denna artikelserie går vi igenom några av de regler som kommunen har att förhålla sig till och hur du kan överklaga avslag på bygglov.

, Avslag bygglov

I 9kap. 2 § plan -och bygglagen anges att bygglov krävs för ”nybyggnad, tillbyggnad samt om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast använts för (…)”.

Vad betyder ”avslag bygglov”?

Termerna avvisa, avslå och ogilla innebär alla att det du ansökt/gått i domstol om nekas. Om ett beslut har avvisats innebär det att beslutet inte har prövats i den materiella frågan som ansökan gäller av kommun/domstol. Frågan har inte prövats i sak på grund av att en formell grund inte är uppfylld. Formella krav kan vara tidsfrister, att parten inte har klagorätt, avgifter inte betalts m.m. Gällande bygglov kan ett beslut avvisas om det har överklagats försent dvs. överklagan har inte kommit in till byggnadsnämnden inom 3 veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. En annan avvisningsgrund kan vara om en överklagan av beviljat bygglov inkommer från en part som inte har klagorätt. Exempelvis en granne som kanske inte bor tillräckligt nära för att i lagens mening omfattas av överklagandekretsen.

Ett beslut om att avslå/ogilla innebär att frågan har prövats i sak. Då har den frågan som sökanden vill få prövad bedömts. Tillexempel kan frågan ha gällt om en altan på visst ställe ska få bygglov, och beslutet anger att yrkandet lämnas helt till sökandens/klagandens nackdel. Ett avslag går att överklaga till högre instanser.

Om en bygglovsansökan beviljas innebär det att ansökan godkänns. Innan nämnden fattar beslut i en fråga kan de begära att sökanden ska göra vissa ändringar. Om ändringarna inte görs kan beslutet avslås.

Överklaga

Om en ansökan om bygglov avslås hos byggnadsnämnden går beslutet att överklaga till länsstyrelsen. Överklagan ska skickas till kommunen inom 3 veckor från den dag då klaganden tog del av beslutet. Byggnadsnämnden skickar därefter vidare ärendet till länsstyrelsen.

För att överklagan inte ska avvisas måste det ha kommit in i rätt tid. Beslutet måste också, i lagens mening, ha angått den sökande och gått den sökande emot. I huvudregel kan den som får avslag på sin ansökan överklaga nekat bygglov. Grannar som äger fastigheten som direkt gränsar till den aktuella fastigheten kan överklaga ett beviljat bygglov.

Vasa advokatbyrå hjälper dig

Om du skulle behöva hjälp att överklaga ett bygglov eller skicka in bygglovsansökningar kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig. Vi kan också företräda dig i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att utforma bygglovsansökan.
  • Få hjälp att skriva överklagande handlingar.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån detaljplan och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka dina rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på tvister med byggnadsnämnden.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

Det här samtalet kostnadsfritt