Del 2 av 2

Ett avslag på en bygglovsansökan är ett slutgiltigt beslut från kommunen om att neka bygglov. Avslag på bygglov innebär att det inte går att utföra byggplaner som planerat. I vissa fall kan det till och med vara så att fastighetsägaren köpt fastigheten med förutsättningen att bebygga tomten eller ändra befintliga byggnader. Ett avslag kan således bli problematiskt för den enskilde. I denna artikelserie går vi igenom några av de regler som kommunen har att förhålla sig till och hur du kan överklaga ett nekat bygglov.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Avslag bygglov

Detta är del 2 i vår artikelserie. Del 1 hittar du här.

Ett avslag på bygglov går att överklaga till en högre instans. Om bygglov avslås av kommunen går det att överklaga till länsstyrelsen. En överklagan ska skickas in till byggnadsnämnden som prövas så att överklagan kommit in i rätt tid. Därefter skickas ärendet vidare till länsstyrelsen.

Vilka regler måste kommunen följa?

För att veta om det finns något att överklaga kan det vara bra att känna till några av de regler som byggnadsnämnden måste följa. Byggnadsnämnden har både att följa regler när de prövar den materiella frågan samt formella regler om hur beslutet ska skickas ut m.m.

Enligt förvaltningslagen ska handläggning ske skyndsamt. Beslut om lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor, det går dock att förlänga tiden en gång med ytterligare 10 veckor. Reglerna om tidsfrister för kommunen finns i 9 kap. 27-27c §§ plan -och bygglagen. Utöver detta har kommunen en skyldighet att upplysa om hur överklagan kan ske. Det ska därför stå en besvärshänvisning i beslutet. Detta är dock formella frågor och kan som huvudregel inte ändra en bedömning som gjorts i själva sakfrågan.

Gällande frågan om bygglov materiellt kan beviljas måste frågan bedömas utifrån varje enskilt fall. Kommunens utgångspunkt är vad som anges i detaljplan, plan -och bygglagen, byggregler, miljöregler m.m. Om det inte finns en detaljplan kan bedömningen göras utifrån områdesbestämmelserna. De kollar också på om det tilltänkta bygget passar väl in i stadsmiljön eller landskapsbilden. De kan vidare ta hänsyn till kulturella eller historiska värden m.m. Det tilltänkta byggnadsverket måste också uppfylla de tekniska kraven som ställs på byggnader. Regler om detta finns bland annat i 8 kap. plan – och bygglagen.

Om en bygglovsansökan är detaljplansstridig ska byggnadsnämnden bedöma om det ändå kan beviljas på grund av att det utgör en liten avvikelse. En liten avvikelse kan beviljas om den inte strider mot detaljplanens syfte, det inte påverkar omgivningen i någon högre grad, Det inte har betydande miljöpåverkan och avvikelsen inte är för stor. Vanligen görs därför en lämplighetsprövning.

Trots att byggnadsnämnden bedömer en åtgärd som olämplig kan en högre instans bedöma frågan annorlunda. Om du anser att byggnadsnämnden har gjort en felaktig bedömning kan du överklaga beslutet.

Vasa advokatbyrå hjälper dig

Om du skulle behöva hjälp att överklaga ett bygglov eller skicka in bygglovsansökningar kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig. Vi kan också företräda dig i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att utforma bygglovsansökan.
 • Få hjälp att skriva överklagande handlingar.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån detaljplan och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på tvister med byggnadsnämnden.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal