Ansvarsfrihet i bostadsrättsförening

I bostadsrättsföreningens årsstämma röstas det varje år om ansvarsfrihet för styrelsen. Men vad är det som medlemmarna röstar om egentligen? Vad betyder ansvarsfrihet? I denna artikel reder vi ut begreppet ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet i bostadsrättsförening

Så fungerar ansvarsfrihet i en bostadsrättsförening

När föreningen beviljar styrelsen ansvarsfrihet avsäger de sig i huvudregel möjligheten att kräva ekonomisk kompensation för kostnader som styrelsen ådragit föreningen. Ansvarsfrihet är därför ett slags löfte om att inte stämma föreningens styrelse inför en domstol. Det finns undantag då det ändå går att utkräva skadestånd trots att stämman har beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Undantaget kan till exempel handla om att ansvarsfriheten grundades på oriktiga eller osanna uppgifter. Då kan det finnas möjlighet att väcka skadeståndstalan trots beviljad ansvarsfrihet.

Styrelsens uppgift är att sköta föreningens verksamhet. Om styrelsen har låtit utföra uppgifter som låg utanför styrelsens ansvarsområde och det har inneburit en ekonomisk skada för föreningen kan det vara skadeståndsgrundande. Gränsdragningen mellan vad styrelsen får och inte får göra är inte alltid tydlig. Men som huvudregel får styrelsen sköta den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet. Det kan handla om att styrelsen sköter bokföring, utför mindre reparationer, förvaltar föreningens kapital m.m. Större åtgärder som inte kan anses tillhöra den löpande förvaltningen ska dock fattas på årsstämman. Årsstämman är nämligen föreningens högst beslutande organ medan styrelsen är det verkställande organet. Styrelsen ska därför som huvudregel (om det inte strider mot lag m.m) genomföra stämmans beslut.

Även om föreningens styrelse inte har begått en skadeståndsgrundande handling kan föreningen vara missnöjd med styrelsens arbete. Ansvarsfriheten är inte till för att visa allmänt missnöje mot styrelsen. Om missnöje finns men det inte är skadeståndsgrundande, kan stämman istället välja att avsätta styrelsen och välja in andra styrelseledamöter.

För tips för hur du som är styrelseledamot kan tänka för att undvika situationer med nekad ansvarsfrihet, läs gärna vår andra artikel 7 saker att tänka på för styrelse i bostadsrättsföreningen. Vid osäkerhet kan ni också anlita oss för konsultation.

Omröstning på föreningsstämman

Ansvarsfrihet i bostadsrättsförening
Ansvarsfrihet beviljas genom omröstning på ordinarie stämma. Det går inte att återta ett beviljande och det går inte att rösta om ansvarsfrihet på en extrastämma. Ofta ligger revisorernas revisionsberättelse till grund för omröstningen. Revisorn kan nämligen rekommendera föreningsstämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Oavsett vad revisorn har rekommenderat är det fritt för stämman att välja hur de vill rösta i frågan. De måste alltså inte följa revisorns rekommendation.

Ansvarsfriheten beviljas för räkenskapsåret. Vid omröstning av ansvarsfrihet kan stämman bara ta ställning till det som redovisas för räkenskapsåret och har inte möjlighet att ta ställning till saker som inträffat därefter. En styrelseledamots mandatperiod kan dock överlappa två räkenskapsår. Det innebär att en styrelseledamot kan behöva bli beviljad ansvarsfrihet två gånger för att säkra hela sin mandatperiod.

Ansvarsfrihet beviljas inte om:

 1. En majoritet (50 %) av de närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för att ansvarsfrihet inte ska beviljas, eller
 2. En minoritet motsvarande 1/10 av de samtliga röstberättigade i föreningen röstar för att ansvarsfrihet inte ska beviljas.

När ansvarsfrihet i en bostadsrättsförening inte har beviljats

När ansvarsfrihet inte har beviljats innebär det inte per automatik att skadestånd ska utgå. Nekad ansvarsfrihet innebär endast att föreningen kan kräva styrelsen på skadestånd i domstol. De måste alltså fortfarande väcka talan om skadestånd inför domstol. Skadeståndstalan måste väckas inom ett år från att ansvarsfrihet inte beviljades. Det är alltså relativt bråttom att omgående väcka talan om man vill utfå skadestånd. Det är vanligt att föreningar inte väcker skadeståndstalan trots att de inte beviljat ansvarsfrihet.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller om ansvarsfrihet.
 • Få en bedömning av vad styrelsens uppgifter egentligen omfattar.

Tvistelösning

 • Få hjälp med att stämma en styrelse.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.

Styrelsens uppgifter

 • Få hjälp med att hantera konflikter som uppstått på stämman.

Läsvärt

https://lagen.nu/dom/nja/2013s117

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/sa-gar-det-till-att-rosta-pa-stamman#:~:text=Dags%20f%C3%B6r%20r%C3%B6stning,har%20f%C3%A5tt%20de%20flesta%20r%C3%B6sterna

https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/brf-arstamma-corona/

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.