Vad innebär projektering utförandeentreprenad?

En utförandeentreprenad innebär att en beställare, ofta en byggherre, anlitar ett byggföretag eller en entreprenör för att utföra själva byggarbetet på ett projekt. I detta sammanhang har beställaren redan färdiga ritningar och specifikationer, vanligtvis efter att ha genomfört projekteringen med arkitekter och ingenjörer.

Det är sedan entreprenörens uppgift att följa dessa planer och genomföra byggprojektet enligt avtalade villkor och tidsramar.

I kontrast till andra entreprenadformer som totalentreprenad eller generalentreprenad, begränsar sig entreprenörens roll till det praktiska byggarbetet. De hanterar inte projekteringen utan agerar på de direktiv som beställaren ger.

Detta kräver bra kommunikation och samarbete mellan alla parter för att säkerställa att konstruktionen möter de förväntade kvalitetsstandarderna och överenskomna funktionerna.

Beställarens ansvar

I en utförandeentreprenad har beställaren en central roll. Det är beställarens uppgift att tillhandahålla nödvändiga dokument som bygglov, ritningar och beskrivningar som entreprenören behöver för att utföra arbetet.

Vidare ska beställaren se till att markförhållanden och andra förutsättningar på byggplatsen är testade och klara för konstruktion. Viktig information som påverkar projektets genomförande ska delas med entreprenören i tid.

Klara avtal och kommunikation står högt på listan av beställarens ansvar. De måste också sköta projektkalkyleringen och se till att finansieringen är säkrad. Betalning för utfört arbete ska ske enligt överenskommet schema.

Om ändringar eller tillägg i projektet uppstår, ligger det på beställaren att förhandla fram nya villkor i entreprenadavtalet. Samarbetet med arkitekter och andra konsulter är också en del av beställarens uppgifter för att försäkra att planeringen följer tekniska och funktionella krav.

Entreprenörens ansvar

Entreprenörens ansvar omfattar att säkerställa att byggprojektet följer gällande lagar och förordningar. Det är entreprenörens uppgift att tillhandahålla kvalificerad arbetskraft och nödvändiga resurser för att slutföra arbetet enligt överenskomna specifikationer.

Entreprenören har även ansvaret att hantera eventuella ändringar eller tillägg i projektet och se till att arbetet utförs inom överenskomna tidsramar och budget. Det är viktigt att entreprenören också tar ansvar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och genomför lämpliga åtgärder för att minimera risker för olyckor.

Entreprenören måste dessutom vara ansvarig för att hantera underleverantörer och säkerställa att de följer de överenskomna kraven och specifikationer. Det är också entreprenörens ansvar att kommunicera effektivt med beställaren och andra parter involverade i projektet för att säkerställa en smidig genomförande av arbetet.

Att vara medveten om och agera i enlighet med dessa ansvarsområden är avgörande för att säkerställa framgångsrik utförandeentreprenad.

Skillnad mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad

När det kommer till genomförandet av byggprojekt finns olika upplägg för ansvar och arbetsfördelning. En av de viktigaste skillnaderna är den mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. Tabellen nedan förklarar de centrala olikheterna.

Totalentreprenad Utförandeentreprenad
Entreprenören ansvarar för både projektering och utförande. Beställaren står för projekteringen, medan entreprenören utför arbetet.
Riskerna är främst entreprenörens, då denne ska leverera ett färdigt projekt. Riskerna delas, då beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet.
Kontraktsmässigt förenklas processen för beställaren. Beställaren behöver ha större kunskap och engagemang i projektet.
Lämplig när beställaren vill ha ett fast pris och en klar leveranstid. Passar när beställaren vill ha större kontroll och insyn under projektets gång.
Ändringar och tillägg kan bli dyra för beställaren. Flexibilitet i projektet möjliggör förändringar under arbetets gång.

Fördelar med utförandeentreprenad

Fördelar med utförandeentreprenad inkluderar:

 1. Ekonomisk flexibilitet för beställaren, då denne kan välja entreprenader för olika delar av projektet.
 2. Möjligheten att anpassa projektet vid behov och göra ändringar under byggprocessen.
 3. Konkurrensutsättning av olika delentreprenader ger möjlighet till kostnadsbesparingar.
 4. Det innebär större kontroll över projekterings – och byggfasen för beställaren.
 5. Minskade risker vad gäller entreprenadens tekniska genomförande på grund av möjligheten till tidiga samråd mellan parterna.

Vilken entreprenadform bör man välja?

När det gäller att välja entreprenadform för ett byggprojekt är det viktigt att noggrant överväga mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. Vid totalentreprenad tar entreprenören hand om hela processen, från projektering till färdigställande, medan utförandeentreprenad innebär att beställaren ansvarar för projektering och entreprenören utför arbetet enligt dessa planer.

För mindre projekt kan utförandeentreprenad vara mer kostnadseffektivt medan totalentreprenad kan erbjuda en mer samordnad och enhetlig process för större projekt. Det är viktigt att överväga projektets storlek, komplexitet och beställarens resurser vid val av entreprenadform för att säkerställa ett lyckat resultat.

Säkra byggprojektet

För att säkra byggprojektet är det viktigt att:

 1. Genomföra en noggrann riskbedömning för att identifiera potentiella faror och utveckla åtgärder för att hantera dem.
 2. Säkerställa att alla anställda och entreprenörer har lämplig utbildning i arbetsmiljökrav och följer säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatsen.
 3. Skapa tydliga kommunikationskanaler för att rapportera eventuella olyckor, incidenter eller farliga situationer på arbetsplatsen.
 4. Ha kontrollerande system på plats för kvalitet, miljö och arbetsmiljö för att säkerställa efterlevnaden av regelverk och standarder.
 5. Utföra regelbundna revisioner av arbetsplatsen för att upptäcka och rätta till eventuella brister eller riskfaktorer.
 6. Se till att det finns nödvändig skyddsutrustning tillgänglig och främja en kultur som prioriterar säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen.
 7. Utforma en nödplan med tydliga procedurer för hur man agerar i händelse av olyckor eller katastrofer.

Överväganden vid val av utförandeentreprenad

Innan du väljer en utförandeentreprenad är det viktigt att noggrant överväga flera faktorer. För det första bör du utvärdera entreprenörens tidigare erfarenhet och rykte.

Se till att de har en pålitlig historik av framgångsrika projekt och goda referenser. Vidare är det viktigt att tydligt definiera alla detaljer i kontraktet, inklusive tidslinjer, kostnader och ansvarsområden.

Var inte rädd för att ställa frågor om alla oklarheter eller frågetecken. Slutligen, se till att din entreprenör har rätt försäkringar och licenser för att undvika eventuella komplikationer längs vägen.

När du väljer utförandeentreprenad är det av yttersta vikt att ha en klar uppfattning om entreprenörens bakgrund, kontraktsdetaljer och försäkringsstatus. Detta kommer att bidra till att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt byggprojekt utan onödiga komplikationer.

Välja rätt projektering

Efter att ha övervägt de olika aspekterna vid val av utförandeentreprenad, är det också viktigt att välja rätt projektering för att säkerställa ett framgångsrikt byggprojekt. Här är några överväganden att ta hänsyn till:

 1. Försäkra dig om att projekteringen har erfarenhet och expertis inom den specifika typen av byggprojekt som du planerar.
 2. Se till att projekteringen kan arbeta effektivt med andra parter i byggprocessen, såsom entreprenören och arkitekten.
 3. Kartlägg vilka resurser och tekniker som projekteringen kommer att använda för att säkerställa ett smidigt och välorganiserat byggprojekt.
 4. Utvärdera projekteringens tidigare resultat och kundrecensioner för att få en uppfattning om deras pålitlighet och arbetskvalitet.
 5. Kontrollera om projektören har god kännedom om gällande lagar, regler och byggföreskrifter för det aktuella geografiska området.
 6. Överväg kostnaden för projekteringens tjänster jämfört med den kvalitet de erbjuder för att finna bästa pris-prestandaförhållande.
 7. Diskutera skriftliga avtal och tydliga kommunikationskanaler med projektören för att undvika missförstånd under processens gång.
 8. Be om referenser från tidigare kunder eller samarbetspartners för ytterligare bekräftelse på projekteringens kompetens och professionalism.
 9. Undersök vilka tekniska verktyg, programvaror eller system som projektören använder för planering, dokumentation och kommunikation under byggprocessen.

Risker med utförandeentreprenad

Risker med utförandeentreprenad inkluderar:

 1. Oförutsedda kostnadsökningar på grund av ändringar i material – eller arbetskostnader.
 2. Förseningar i tidplanen på grund av väderförhållanden eller brist på tillgängliga resurser.
 3. Kvalitetsproblem som kan uppstå till följd av underleverantörers prestationer.
 4. Tvister mellan entreprenören och beställaren gällande krav, tolkning av kontraktet eller ansvarsfördelning.
 5. Krav på att säkerställa efterlevnad av byggregler och standarder för att undvika juridiska konsekvenser.

Hantering av tvister

Vid tvister under utförandeentreprenaden kan parterna först försöka lösa problemen genom förhandling. Om detta inte leder till en lösning kan en tvistelösning övervägas, antingen genom förlikning eller genom domstol.

Det är viktigt att ha tydliga avtal och dokumentation för att underlätta hanteringen av eventuella tvister i byggprojektet.

Vid tvist är det också viktigt att utvärdera om det finns möjlighet till medling eller annan alternativ tvistlösning innan man går vidare till domstolsprocessen. Dessa alternativa metoder kan spara både tid och pengar och kan bidra till att bibehålla en god entreprenadrelation mellan parterna.

Sammanfattning

Vid val av entreprenadform är det viktigt att överväga fördelar och risker med utförandeentreprenad. Beställarens och entreprenörens ansvar spelar en avgörande roll i säkerställandet av ett framgångsrikt byggprojekt.

Noggrann planering och hantering av eventuella tvister är också centrala för att säkra ett lyckat projekt. Valet av rätt projektering kan i hög grad påverka projektets utfall och kvalitet.

Vanliga Frågor

1. Vad är projektering inom utförandeentreprenad?

Projektering i utförandeentreprenad innebär att man planerar och förbereder en byggentreprenad för att bygga eller renovera en fastighet.

2. Hur skiljer sig delad entreprenad från utförandeentreprenad?

I delad entreprenad delas de olika byggarbetena upp i separata kontrakt, medan i utförandeentreprenad hanterar en entreprenör alla byggfaserna från arkitektur till byggplanering och slutförande.

3. Vilken roll spelar arkitekten under en utförandeentreprenad?

Arkitekten designar byggprojekteringen och ser till att allt följer fastställda planer samt uppfyller kundens önskemål under en utförandeentreprenad.

4. Kan man utföra renoveringar under en utförandeentreprenad?

Ja, renoveringar kan ingå som en del av arbetet i en utförandeentreprenad där fastighetsservice är nödvändig för att upprätthålla eller förbättra byggnaden.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär projektering utförandeentreprenad?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.