Ändra stadgar bostadsrättsförening

Stadgarna i en bostadsrättsförening utgör en grundpelare i föreningen. På sätt och vis kan man säga att stadgarna är som ett skriftligt avtal mellan föreningen och medlemmarna. Här kan grundläggande regler anges och dessutom finns det vissa saker som enligt lag måste finnas i stadgarna. Ibland kan det dock finnas anledning att vilja ändra i stadgarna. I ett sådant fall finns det vissa saker som ni måste ta hänsyn till. I denna artikel reder vi ut några av de regler ni måste förhålla er till när ni vill ändra stadgarna i en bostadsrättsförening.

Ändra stadgar bostadsrättsförening

Måste ingå om stadgar i en bostadsrättsförening skall ändras

I 9 kapitlet 5§ bostadsrättslagen anges uppgifter som måste finnas med i föreningens stadgar. Femte paragrafen anger att stadgarna ska innehålla uppgifter om:


   1. föreningens företagsnamn,
   2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
   3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
   4. huruvida upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut,
   5. grunderna för beräkning av årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse,
   6. för det fall rätten att bestämma ersättning för en bostadsrätt vid överlåtelse ska vara inskränkt, grunderna för beräkning av ersättningen,
   7. grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus,
   8. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
   9. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
   10. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
   11. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
   12. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
   13. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

Det kan vara bra att också ha en uppgift om hur stämman behörigen sammankallas, det är inte en obligatorisk men som ändå är vanlig att ha eftersom det annars kan bli problematisk med registreringsmyndigheten.

De obligatoriska uppgifterna måste finnas med för att föreningen ska kunna registreras. Utöver detta kan stadgarna innehålla andra punkter som föreningen själv väljer om de vill ha med eller inte, så länge som de inte strida mot lagen. En stadgeändring måste anmälas och hos bolagsverket. Bolagsverket kommer då att kontrollera så ändringen inte strider mot lag.

Ändra stadgar bostadsrättsförening

Tillvägagångssätt för att ändra i stadgarna för en bostadsrättsförening

 1. Det är vanligt att styrelsen kommer på ett förslag till stadgeändringar.
 1. Det första steget för att ändra stadgarna är att skicka ut en kallelse. Det är viktigt att kallelsen till stämman sker på ett korrekt sätt. Det är bra att skicka med förslaget som ska röstas om i kallelsen. Minimikraven är dock att det tydligt ska anges att ni avser ändra i stadgarna och ska rösta om det på stämman. Handlingarna ska kunna skickas till den medlem som begär att få tillgång till det.
 1. Ändringen går igenom:
 1. om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det,

 2. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

  Alternativ B innebär att stadgeändringen går igenom om den röstas om två gånger om exakt samma sak på efterföljande stämmor. Den första stämman måste mer än ½ av alla närvarande rösta för och på andra stämman måste mer än 2/3 av alla närvarande rösta för stadgeändringen. Ett exempel är att ni med mer än hälften besluta om ändring på en extra stämma och sedan rösta igenom det igen med 2/3 på en ordinarie stämma.

Om beslutet innebär en ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, krävs dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

 1. Efter att ni röstat igenom ändringen måste ni anmäla och registrera de nya stadgarna till bolagsverket.
Stadgarna kan innehålla andra röstregler med ytterligare villkor som gäller för att rösta igenom ett beslut. Det kan också finnas särregler för vissa typer av beslut, t.ex. kräver ett beslut som innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller för stadgeändringar.
 • Få hjälp att utforma stadgar för er förening.
 • Få konsultation och hjälp att reda ut tvistiga frågor.

Tvistelösning

 • Få hjälp om ni behöver gå in i en domstolstvist.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.

Styrelsens uppgifter

 • Få hjälp med att hantera konflikter som uppstått på stämman.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.