Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att företräda privatpersoner i tvister i domstol. Om du som privatperson har ett krav mot en fysisk eller juridisk person inleder vi med att skicka ett krav till motparten för att efterhöra hur motparten ställer sig till kravet. Om motparten bestrider kravet går vi vidare med en ansökan om stämning till domstolen. En ansökan om stämning innehåller ett yrkande, grunder och omständigheter för talan samt de bevisuppgifter som åberopas. När domstolen fått ansökan om stämning delger de motparten densamma och förelägger motparten att inkomma med ett svaromål. I svaromålet ska motparten redogöra för sin inställning till kravet i stämningen samt ange de grunder och omständigheter som åberopas till stöd för deras talan och de bevisuppgifter som de vill åberopa. Sedan följer ofta en ytterligare skriftväxling mellan parterna där respektive parts talan utvecklas.

Stämning – privatpersonNär domstolen anser att parternas talan är tillräckligt utredd sätter de ut en tid för muntlig förberedelse i målet. Detta är ett första möte på tingsrätten då en lagfaren domare samt båda parter med respektive ombud träffas för att utreda målet. På den muntliga förberedelsen klargör respektive part sin talan så att målet blir tydligt både för domstolen och för parterna. Domstolen hjälper också till med ett medlingsförfarande vid den muntliga förberedelsen för att utreda möjligheterna till en förlikning i målet. Detta innebär att förlikningsförhandlingar kan inledas under ledning av domaren om båda parter vill det.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Om en förlikning nås skriver domstolen ofta ett avtal mellan parterna där innehållet om det man kommit överens om framgår. Detta avtal kan man få stadfäst i en dom om parterna vill det. Efter att parterna nått en förlikning avskriver domstolen målet från vidare handläggning.

Om ingen förlikning nås sätter domstolen ut målet till huvudförhandling. En huvudförhandling brukar vanligen hållas inom några månader från den muntliga förberedelsen.

Innan huvudförhandlingen får respektive part inkomma med ett yttrande där den samlade och slutliga bevisningen som respektive part åberopar i målet framgår.

Inför huvudförhandlingen förbereder ombudet målet och upprättar då sakframställan, frågor till part- och vittnesförhör samt plädering mm. Vid huvudförhandlingen redogör ombudet sin klients talan noggrant. Yrkandet, grunder och omständigheter samt bevisuppgifter föredras noggrant inför domstolen. Parts- och vittnesförhör hålls och därefter håller ombudet en plädering inför domstolen.

Efter huvudförhandlingen håller rätten en enskild överläggning om hur de anser att domstolen ska döma i målet. Därefter skriver domaren domen som brukar expedieras ca 2-3 veckor efter avslutad huvudförhandling.

Om en part inte är nöjd med domen och anser att den är felaktigt finns möjlighet att överklaga domen till hovrätten. Det krävs i regel prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal