Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

När det inte längre går att lösa problemet genom samtal och en stämning blir oundviklig finns det några viktiga punkter att tänka på. Vid en domstolsprocess är det lätt att rättegångskostnaderna skenar. Beroende på hur kostnadsrisken och hur mycket parterna är beredda att riskera kan rättegångskostnaderna vara avgörande om ärendet tas till domstol eller inte. Nedan kommer vi att gå igenom i korthet hur kostnaderna fördelas mellan parterna och vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att ta ett ärende till domstol.

Vad är rättegångskostnader och vad omfattas?

Utgångspunkten i svensk rätt är att den förlorande eller tappande parten ska betala rättegångskostnaderna enligt 18:1 rättegångsbalken. Vad som utgör rättegångskostnader är enligt regelverket är arvode till ombud eller biträde. För att kostnaderna ska omfattas av biträdeskostnaderna krävs att kostnaderna är skäligen påkallade. Rättegångskostnaderna täcker för processens förberedelse samt talans utförande. För att avgöra vad som är skäligen påkallat i processen ska hänsyn tas till målets beskaffenhet, omfattning samt omsorg som lagts ned på målet. Även förlikningsförhandlingar och förberedelse av målet omfattas av rättegångskostnader. Parter har även rätt till inställelseresor samt kostnader som relateras till eget arbete och tidsspillan i samband med målet. 

Huvudregeln om att den tappande parten betalar kostnaderna i målet blir tillämplig om inget annat anges. Ett alternativ till att den förlorande parten får stå för samtliga rättegångskostnader är att utgifterna kvittas. Med kvittning avses att parterna i processen får stå för sina egna rättegångskostnader. I ett hovrättsavgörande från 2014 kvittades parternas kostnader eftersom ingen klar vinnare kunde finnas. Om parternas kostnad kan särskiljas från varandra ska de i första hand göra det. Om ett mål avvisas ska den part som väckt talan anses ha förlorat målet och stå för rättegångskostnaderna. 

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på?

Varför ser reglerna ut som de gör?

Fördelningen av rättegångskostnaderna syftar till att dirigera parternas handlande och att återställa eventuell skada som uppkommit. Funktionerna kan ta olika uttryck i olika typer av processföring och se olika ut från fall till fall. Huvudregeln om att parterna själva ska stå för sina kostnader kan ses som en strävan om att fler materiellt riktiga domar ska utdömas. 

Vad är bra att tänka på att ta ett mål till domstol?

Rättegångskostnaderna är i många fall avgörande för om ett mål tas till domstol eller inte. Det är i många fall bättre att vara förberedd på hur kostnaderna kan komma att falla ut om man vinner respektive förlorar tvisten. Behöver du hjälp att hantera liknande problem eller rådgivning kring ämnet? Vasa Advokatbyrå har arbetat med processföring i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av juristtrainee Charlotte Törnstrand

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.