Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd

Förlusterna av en personskada kan vara ingripande och omfattande för den enskilda som drabbas. Varje år uppgår kostnaderna för personskador till mångmiljonbelopp. Vart vänder du dig och hur går du tillväga för att på bästa sätt få ersättning om skadan drabbats av en personskada? Nedan finner du en kort redogörelse för hur du bäst går till väga och vad som omfattas av skadeståndsrättsliga regelverket rörande personskador.

Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd

Vad räknas som personskada?

Regelverket kring skadeståndssystemet kring personskador är relativt svårnavigerat och komplext. Ersättningen av personskador har samband med socialförsäkringsbalkens bestämmelser. Störst betydelse får ersättningen av personskada när sociala skyddssystemet inte skyddar den skadelidande. Rätten att begära ersättning från socialförsäkringsbalken skiljer sig från hur man begär skydd för personskada. Skadestånd kan utkrävas när de allmänna förutsättningarna för skadestånd är uppfyllda. Rätt till socialförsäkringsskydd betalas ut när personens arbetsförmåga är varaktigt nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning till minst en fjärdedel av ersättningen.

Ofta handlar det om fysiska förändringar av kroppen. Exempelvis förgiftningar, funktionsnedsättningar, infektioner och märkbart synliga ärr. Ersättningen av personskada som inte lett till döden tar sin utgångspunkt i skadeståndslagen och delas upp i tre olika kategorier. För det första, beräknas sjukvårdskostnader och andra kostnader inbegripen ersättning som kan anses skälig, förlust av inkomst samt fysiskt eller psykiskt lidande som kan anses vara av övergående natur.

Sjukvårdskostnader som inte ersätts av den vårdsystemet eller olycks- respektive sjukförsäkring kan ersättas genom skadestånd. För att skadestånd ska kunna utbetalas krävs att kostnaderna som ersatts varit nödvändiga. En allmän princip inom skadeståndsrätten är att den skadelidande har en plikt att begränsa sina skador. Det gäller för att kunna ges ersättning för personskador.

Personskada: Ersättningar och att tänka på vid skadestånd
Skada av psykiskt och fysiskt lidande av övergående natur eller bestående art kallas inom juridiska termer för ideell skada. Ersättning betalas ut under övergående natur under tiden för den akuta sjukdomstiden, medan ersättning för bestående skada betalas ut för tiden motsvarande tiden för invaliditet. När ett medicinskt tillstånd anses vara permanent anses invaliditet uppstått.

Hur hamnar ärendet i domstol?

När domstolen prövar frågor om skadeståndsanspråk rörande personskada kommer ett flertal instanser påverka hur själva beräkningen av skadeståndet görs. I första hand svarar försäkringsbolaget för skadan. Innan försäkringsbolaget fattar ett beslut om ersättning ska betalas ut hämtas ibland ytterligare yttrande från en gemensam skadeprövningsnämnd. Exempel på nämnder är Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personnämnd. Därutöver kan man pröva skadan i tingsrätt. Ärendet behandlas som ett vanligt tvistemål eller även kallat dispositivt tvistemål i juridiska termer.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med skadeståndsrätt i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av jur. trainee Charlotte Törnstrand

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.