Likvidera bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som kan likvideras och upphöra. Det kan ske frivilligt genom att föreningens stämma bestämmer det enligt särskilda i lag uppställda regler, eller genom tvång p.g.a. att föreningen inte uppfyller de skyldigheter och krav enligt lag för ekonomiska föreningar. I denna artikel förklarar vi översiktligt under vilka omständigheter som en bostadsrättsförening kan frivilligt besluta om att likvideras och när den tvångsvis ska likvideras samt vad som sker under en sådan likvidation. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av bostadsrättsliga frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

, Likvidera bostadsrättsförening

Vad innebär likvidation?

Likvidation innebär att ett bolag eller förening ska upplösas och därmed upphöra att existera som juridisk person. Det innebär att dess egendom ska upptecknas och försäljas. Först ska skulderna betalas till borgenärerna. Sedan ska kostnader för likvidationen betalas. Till sist ska medlemmarna få det eventuella överskottet i förhållande till den andelen varje medlem har i föreningen.

Frivillig likvidation

Beslut om att bostadsrättsföreningen ska likvideras måste göras av stämman. För att ett sådant beslut ska vara giltigt ställs mycket långtgående krav på röstmajoritet. Det krävs antingen att

 • Alla röstberättigade medlemmar har röstat för det

Eller att

 • Beslut om likvidation fattas av två på varandra följande stämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har röstat för beslutet.

I stadgarna får det dock tas in längre gående villkor om röstmajoritet för att beslut om likvidation ska vara giltigt. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och med den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

Beslut om likvidation ska sedan slås fast genom ansökan till allmän domstol av styrelsen, styrelseledamot eller medlem.

Tvångslikvidation

Enligt bostadsrättslagen kan även föreningen tvingas till likvidation om den underlåter att uppfylla krav och skyldigheter som ställs på den enligt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. De situationer som kan föranleda tvångslikvidation är om

 • Bostadsrättsföreningens medlemsantal eller bostadsrättshavare understiger tre. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt räkas dessa tre som en medlem.
 • Föreningen inte har anmält till Bolagsverket om behörig styrelse, särskild delgivningsmottagare eller revisor som ska finnas enligt lagen om ekonomiska föreningar.
 • Föreningen inte har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket inom elva månader från att räkenskapsåret gick ut.
 • Bolagsverket har förelagt föreningen att lämna in en årsredovisning eller revisionsberättelse till verket och föreningen inte har gjort det inom tre månader från det att den utsatta tiden gick ut.

Det krävs endast att en av de listade punkterna inte följs för att tvångslikvidation kan bli aktuellt. Beslut om tvångslikvidation fattas av allmän domstol efter anmälan av Bolagsverket.

Styrelsemedlems personliga ansvar

Styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga mot föreningen om denne försummar sin skyldighet att likvidera föreningen p.g.a. för lågt medlems eller bostadsrättsantal. Betalningsskyldigheten gäller för alla skyldigheter som uppkommer för föreningen under tiden som underlåtenheten sker och gäller alla ledamöter solidariskt. Det råder presumtion för betalningsansvar. En ledamot måste därför bevisa att denne inte har förfarit försumligt för att bli fri från ansvar.

Även en medlem kan vara personligt betalningsansvarig mot föreningen om denne vet om att föreningen är skyldig att gå i likvidation men ändå deltar i beslut om att den ska fortsätta.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig att ha koll på vad föreningen och styrelsen ska ansvara för
 • Ha koll på vad som gäller vid likvidation genom att hålla dig välinformerad
 • Vi hjälper dig som har avtal med en bostadsrättsförening som du befarar ska gå i likvidation
 • Vi hjälper dig med beslut om frivillig likvidation

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig förhandla med motparten samt i kontakten med myndigheter
Det här samtalet kostnadsfritt