Kan jag drabbas privat om företaget går i konkurs?

Kan jag drabbas privat om företaget går i konkurs?Att ställas in för en konkurs är ofta en mardröm för varje företagare. Det innebär att ens arbete och levebröd kommer att försvinna inom en väldigt snar framtid i vilket den personliga ekonomin kommer att drabbas. Frågan är dock om du som privatperson kan komma att bli ansvarig för konkursen?

Svaret på denna fråga är tyvärr mer komplicerad än vad många tror. Ansvaret varierar självklart beroende på vilken företagsform man bedriver sin näringsverksamhet i, men även hur man hanterat den ekonomiska situationen innan dess att konkursen beslutades. Vi kommer att dela in artikeln efter olika bolagsformer.

Handelsbolag och kommanditbolag

Gällande de skulder och förpliktelser som ett handelsbolag har så ansvarar bolagsmännen solidariskt vilket stadgas i 2 kap. 20§ lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Detta innebär att var och en av de bolagsmän som bedriver sin näringsverksamhet i ett handelsbolag löper en risk att själva stå för de skulder som handelsbolaget inte kan betala. Detta gäller även i en konkurs i vilket de skulder som inte får täckning sedan konkursboet avvecklats kan göras gällande mot bolagsmännen. Att handelsbolaget försätts i konkurs innebär även att borgenärer kan göra gällande bolagsmännens ansvar trots att fordringen mot handelsbolaget inte än förfallit till betalning.

Det ansvar som tillskrivs bolagsmännen gäller dock endast de faktiska bolagsmännen. Detta innebär för det första att den som faktiskt driver handelsbolaget kan komma att drabbas av ansvarsgenombrott även om man inte står registrerad som bolagsman. För det andra följer av denna bestämmelse att den som endast står som registrerad bolagsman inte är ansvarig för bolagets förpliktelser. Anledningen till denna reglering är att komma åt de situationer där man använt sig av en ”målvakt”. Att använda sig av en målvakt innebär att man registrerar en person, som ofta saknar betalningsförmåga, som bolagsman vid registreringen av bolaget. Därmed kan andra personer driva ett handelsbolag ”utan ansvar”.

Det som stadgats om handelsbolag gäller även delvis kommanditbolag. Skillnaden som föreligger är konstruktionen av kommanditdelägare. Som kommanditdelägare har man endast en begränsad rätt att företräda bolaget men även ett begränsat ansvar till skillnad från komplementärerna. Som kommanditdelägare är man således skyddad mot en konkurs till det belopp man själv gått med på. Som komplementär är man däremot fullt ansvarig.

Aktiebolag

Huvudregeln gällande ansvarsfördelningen mellan aktiebolaget och delägaren är att det inte föreligger något ansvar alls. Detta innebär att delägaren av ett aktiebolag är helt skyddad gentemot de förpliktelser och skulder som aktiebolaget ingår. Detta gäller även vid konkurser.

Under vissa omständigheter kan man dock som ägare av ett aktiebolag komma att bli ansvarig för aktiebolagets skulder och förpliktelser genom s.k. ansvarsgenombrott. Ansvarsgenombrott regleras i 24 kap. 18 och 19§§ aktiebolagslagen (2005:551) och stadgar ett visst ansvar för styrelseledamöter och för aktieägare. För att pedagogiskt kunna redogöra för de situationer där ansvarsgenombrott kan bli aktuellt så måste vi först gå igenom hur ett aktiebolag ska hantera vissa ekonomiska situationer.

När ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (kritiska gränsen), eller om det finns skälig misstanke om att så är fallet, så ska en kontrollbalansräkning upprättas. Utvisar kontrollbalansräkningen sedan justeringar gjorts att bolagets egna kapital understiger den kritiska gränsen så ska styrelsen kalla till en första kontrollstämma. På stämman ska kontrollbalansräkningen presenteras jämte ett yttrande från revisorn. Stämman ska då rösta om bolaget ska likvideras eller inte. Om inte bolaget ska likvideras så har man 8 månader på sig att få upp det egna kapitalet till det registrerade aktiekapitalet. Det egna kapitalet ska således läkas till fullo. Innan utgången av de 8 månaderna ska en ny kontrollbalansräkning upprättas och presenteras på en andra kontrollstämma. Om inte det egna kapitalet läkts till fullo så ska bolaget försättas i likvidation. Allmän domstol kan besluta att bolaget ska försättas i konkurs på ansökan av styrelsen, enskild styrelseledamot, VD eller aktieägare.

Styrelsens ansvarsgenombrott inträder om (i) inte en första kontrollbalansräkning upprättas och granskas av revisorn, (ii) om styrelsen inte kallar till kontrollstämma eller (iii) om styrelsen inte ansöker om likvidation hos tingsrätten om det egna kapitalet inte läkts. Ansvarsgenombrottet innebär att styrelsens ledamöter svarar solidariskt med bolaget för skulder och förpliktelser under de tid som underlåtenheten består. Detta ansvar gäller även andra som handlar å styrelsens vägnar under ansvarstiden. Dock gäller inte ansvaret den som kan visa att denne inte har varit försumlig. Frågan om man agerat försumlig måste prövas i varje enskild situation utifrån bl.a. den information som funnits tillgänglig. Rent allmänt gäller att styrelseledamöter har en extensiv plikt att hålla sig informeras om bolagets situation. Annat gäller den som har en lägre position inom företaget vilken kan ha förelagts att utföra visst arbete av sin chef. Ansvarsgenombrottet kan även bortfalla om borgenären haft vetskap om styrelseledamots agerande utan att reservera sig om att denne önskar göra ansvarsgenombrottet gällande.

Aktieägarnas ansvarsgenombrott aktualiseras om man vid den andra kontrollstämmas deltar i ett beslut som innebär att bolaget drivs vidare trots att det egna kapitalet inte läks. Om så är fallet tillskrivs aktieägarna samma ansvar som styrelseledamöterna. För att ansvarsgenombrottet ska kunna göras gällande krävs det dock att man varit delaktig i beslutet. Detta utesluter småspararen som har lite aktier vis sidan om. Dock har praxis kommit fram till att ansvarsgenombrottet inte heller kan tillskrivas större aktieägare, som visserligen deltagit på stämman, men som reserverat sig mot beslutet. Den aktieägare som således deltar på stämman måste i stort sett vidta en aktiv åtgärd, som t.ex. reservation, för att undvika ansvar. Den som förhåller sig passiv anses alltså ha varit försumlig.

Sammanfattat

Huruvida du som företagare kan drabbas av din företagskonkurs beror således på vilken typ av bolag som verksamheten bedrivs i, din roll i företaget, ditt agerande m.m. Det som stadgats ovan är huvudregler som inte är heltäckande på området då ansvaret kan komma att utökas och minskas i vissa situationer.

Frågan om du som privatperson kan bli ansvarig för din företagskonkurs är en komplicerad fråga som ibland måste prövas i varje enskilt fall. Särskilt gällande aktiebolag. Det är dock en fråga som är otroligt viktigt att veta. Vasa Advokatbyrå har jobbat med ekonomisk juridik i över ett årtionde och arbetar alltid aktivt för att förse våra klienter med den bästa rådgivningen. Tveka inte att höra av dig!

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om kan jag drabbas privat om företaget går i konkurs?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.