Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Trafikförsäkring skiljer sig typer av försäkringar som täcker skador av motordrivet fordon. Utgångspunkten i svensk rätt är att varje fordon är förpliktigat att vara försäkrat om det inte är särskilt undantaget från trafikförsäkringsplikten. Tanken bakom regleringen är att verksamheten att köra fordonet anses som särskilt farlig. Om skada uppstår bör föraren göras ansvarig för eventuella skador. Ersättningen betalas ut av trafikförsäkringen. I en föregående artikel har vi utvecklat grunderna om vilka skador som omfattas av trafikförsäkringen. I denna artikel utvecklas några grundläggande begrepp, beräkningen och regressrätten inom trafikskadeområdet.

Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Vilka skador omfattas av trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen omfattar personer som är förare eller passagerare. De skadade personerna kan befinna sig utanför eller inne i fordonet. Skador som drabbar saker omfattas även av trafikförsäkringen. Vissa skador som drabbar försäkringstagarens eller förarens egendom undantas från omfattningsområdet. För att skadan ska omfattas krävs att skadan uppkommit som en följd av trafik.

Hur beräknas ersättning av trafikskada?

Trafikförsäkringsersättningen beräknas på samma sätt som andra typer av skadestånd. Hela skadan ska ersättas, vilket omfattar exempelvis inkomstbortfall enligt skadeståndslagens bestämmelser. Om personen erhållit ersättning från annat håll för skadan ska hänsyn till detta tas vid skadeberäkningen. Vid exempelvis personskada kan andra förmåner så som sjukpenning eller ersättning från arbetsgivare utgå. Om en trafikskada ersätts på annat håll görs en avräkning för att undvika att dubbel ersättning utgår. Man har från lagstiftarens sida ansett att det är olämpligt utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. Ett annat namn för avräkningen brukar vara samordning mellan förmånerna och ersättningarna. I vissa fall kan andra typer av förmåner undantas från samordningen. Detta kan bli aktuellt om personen som skadats försäkrat sig exempelvis på egen bekostnad. Detta brukar benämnas som att trafikförsäkringsskyddet kumuleras (läggs till) med personens andra förmåner som uppbärs på grund av trafikskadan.

Trafikförsäkring – vad är det och vad händer om tvist uppstår?

Vi förklarar vad regressrätt är.

Regress innebär att någon som är skyldig att kräva pengar framställer en talan om att kräva tillbaka summan. Inom trafikrätten finns liknande bestämmelser om en försäkringstagare anser sig ha rätt till mer pengar än som utbetalats genom trafikförsäkringen. Om pengar utbetalats för trafikförsäkringsersättning kan pengar i sin tur utkrävas av försäkringsgivaren. Själva beloppet som kan utkrävas begränsas av ersättningens storlek om skadan skulle täckts av trafikförsäkringen. Om en skada uppstått på personens eget fordon som orsakat skada kan han inte kräva ersättning. Om i sin tur trafikförsäkringsbolaget har rätt att kräva personen som orsakat skadan på ersättning finns ingen rätt att utkräva skadeståndet.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med skadestånds- och trafikförsäkringsrätt i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av juristtrainee Charlotte Törnstrand

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.