Att flytta isär kan antingen vara extremt lätt eller det motsatta. Många gånger kommer samborna helt enkelt överens om vad som tillhör vem i vilket man tar sina saker och drar. Ibland kan samboförhållanden ha varat en lång tid i vilket gränsen mellan ”ditt och mitt” i stort sett suddats ut. Har man dessutom köpt en gemensam bostad försvåras situationen ytterligare.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Sambolagen – att separeraSambolagen

Sambolagen omfattar alla förhållanden där två personer bor tillsammans i par liknande förhållanden. Vad som avses med ”par liknande” definieras inte i lagen eller närmare i praxis. Huvudregler för när man brukar anses leva i ”par” är när det ingår någon form av sexuell/intim relation. Således bör syskon, mor/far och bästa kompisar inte omfattas av samboregleringen. Det är däremot, liksom enigt äktenskapsbalken, fullt möjligt att leva i samkönade förhållanden. Om man kan leva som sambos med fler än en person torde inte vara möjligt. Däremot kan ett samboförhållande enl. sambolagen inte föreligga om någon av parterna är gifta enl. äktenskapsbalken.

Egendom och tillgångar

Sambolagens regler gällande parternas egendom påminner i vissa delar de regler som finns i äktenskapsbalken. Även sambolagen föreskriver att en bodelning ska ske på ena partens begäran, att parterna kan avtala om vad som ska ingå i bodelningen m.m. Det som framförallt skiljer sig är att sambolagen utgår från att den mesta av egendomen är enskild, då som gemensam egendom räknas endast de tillgångar som förvärvats för gemensamt bruk ska anses vara samboegendom. Av detta följer för det första att den egendom man tar med sig in i förhållandet inte blir gemensam egendom; då egendomen faller på rekvisitet ”förvärvad”. För det andra omfattas inte egendom som förvärvats enbart i den ena partens intresse och medel. Köper man som part i ett samboförhållande något som man enbart själv har intresse av blir egendomen inte gemensam. Det är dock viktigt att veta att vem som betalat för egendomen inte är avgörande. Skulle således ena parten köpa t.ex. en soffa, som båda använder, kommer soffan troligen anses vara gemensam.

Som samboegendom räknas inte heller sådant som ena parterna fått i gåva, arv eller dylikt med förbehåll om att egendomen ska vara enskild.

Bodelning?

En bodelning ska ske så fort ena parten begär det när förhållandet upphört av annat skäl än att samborna gifter sig. En sådan begäran ska dock senast framställas ett år efter att parterna separerat. Av detta följer att en bodelning inte måste ske. Skulle man dock senare inte komma överens om vem som ska få vad kan det bli jobbigt att lösa.

Fördelningen

Vid fördelningen av vad som ska tillfalla vem börjar man med att utreda varje parts andel. Andelen beräknas som att man läggar samman all egendom varje part äger efter avdrag för skulder. Som nämndes ovan är inte den avgörande faktorn, för om samboegendom föreligger, vem som köpt egendomen och tekniskt sett äger denna. Detta innebär att man kan behöva dela på egendomen trots att endast ena parten äger denna. För att inte skapa en för skev fördelning får man som sambo då även göra avdrag för skulderna. Ett exempel kan demonstrera fördelningen.

A och B är sambos. A flyttade in hos B i dennes lägenhet som innehades långt innan förhållandet;

Sambo A Sambo B
Enskild egendom, värde: 10000kr 12000kr
Samboegendom, värde: 5000kr 3000kr
Skulder: 2000kr 1000kr
! För att förtydliga – det är inte enbart pengar som ingår utan även egendom såsom soffa, tv och bil -som exempel på vad som ingår. Den stora grundläggande skillnaden är om du har köpt det innan eller tillsammans med din sambo för att användas av båda.

Som ovan beskrivit kommer den enskilda egendomen inte att räknas in i vilket den totala samboegendomen/gemensamma egendomen uppgår till 8000kr (5000kr + 3000kr). A och B får dock först göra avdrag för de skulder respektive part hade när förhållandet upphörde. Således ska 3000kr dras bort (2000kr för Sambo A och 1000kr för Sambo B). Den totala samboegendomen blir således 5000kr (8000kr – 3000kr) som ska delas lika.

I sambolagen föreskrivs även regler om jämkning av fördelningen i vissa fall. Bl.a. finns en möjlighet för jämkning i de fallen, med beaktande av förmögenhetsförhållandet och samboförhållandets längd, en jämn fördelning skulle bli oskälig. Man kan då låta ena parten behålla lite mer av sin egendom. Jämkning kan dock inte ske så att man som sambo måste lämna ifrån sig enskild egendom till förmån för den andra parten.

Skulle egendom anses vara gemensam, men sambon inte vill avhända sig egendom man äger, har man rätt att köpa ut denna. Sambon som inte äger egendomen har då endast rätt till halva värdet av egendomen.

Avtal – frivillighet

Som nämndes ovan måste inte en bodelning ske i vilket det är frivilligt för parterna att tillämpa detta förfarande. Det står även fritt för parterna att genom avtal reglera egendomen och komma överens om egna lösningar.

Om parterna väljer att omreglera sina tillgångar så kommer det att kallas för ett samboavtal. Ett samboavtal kan ingås under samboförhållandet, innan förhållandet eller i nära anknytning till en framtida bodelning. Avtalet ska då vara skriftligt och undertecknad av båda parterna. Möjligheten för sambos att avtala om vilken egendom som tillhör vem är således väldigt generös. Ett exempel är att man under ett förhållande kan reglera hur en framtida bodelning ska se ut. Om inte avtalet kommer ses som oskäligt är det bindande.

Vasa Advokatbyrå har arbetet med bodelningar gällande båda sambos och äktenskap. Ofta tar förhållandet slut i ”eld och lågor” där parterna inte alltid kommer överens. Detta kan dels att göra med ekonomin men ofta föreligger även personliga skäl, vilket är helt naturligt. Det viktiga är dock alltid att man blickar framåt och arbetar för den bästa lösningen i tiden. Vasa Advokatbyrå, byrån med klientens intresse i fokus.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt