Ansvarsfrihet för styrelse

Det kan vara svårt att som styrelseledamot veta vad man får och inte får göra. Det kan till och med vara så att du som styrelseledamot kan bli personligt skadeståndsansvarig om du vidtar åtgärder som ligger utanför styrelsens ansvarsområde och det orsakar ekonomiska skador för föreningen. I denna artikeln skriver vi om vad som omfattas av styrelsens ansvar och vad begreppet ansvarsfrihet innebär.

Vad betyder ansvarsfrihet för en styrelse?

Ansvarsfrihet för en styrelse i en bostadsrättsförening innebär att föreningsstämman, efter granskning av styrelsens arbete och ekonomiska förvaltning under det föregående verksamhetsåret, beslutar att styrelsemedlemmarna inte ska hållas personligt ansvariga för sin förvaltning under det aktuella året. Detta beslut baseras på att styrelsen har handlat i enlighet med föreningens stadgar och gällande lagar. Ansvarsfriheten beviljas vanligen vid årsstämman där medlemmarna granskar styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Vad händer om Brf styrelse inte får ansvarsfrihet?

Om en bostadsrättsförenings styrelse inte beviljas ansvarsfrihet, innebär det att medlemmarna i föreningen har identifierat brister eller felaktigheter i styrelsens förvaltning som kan ha orsakat ekonomisk skada eller andra problem för föreningen. Det öppnar möjligheten för föreningen att vidta rättsliga åtgärder mot de enskilda styrelsemedlemmarna för att söka skadestånd. En sådan situation kan leda till förtroendeförlust och ofta krävs en noggrannare undersökning eller extern revision.

Vem är ytterst ansvarig i en bostadsrättsförening?

Den yttersta ansvaret i en bostadsrättsförening ligger hos föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman, som består av föreningens medlemmar, tar beslut om större frågor såsom val av styrelse, godkännande av årsredovisning, och andra viktiga ärenden som berör föreningen i stort.

Inom styrelsen spelar ordföranden en särskilt viktig roll. Ordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det genomförs effektivt och enligt föreningens stadgar samt gällande lagar. Ordföranden ansvarar också för att kalla till styrelsemöten och stämmor, samt att föreningens beslut verkställs på ett korrekt sätt. Ordförandens ansvar innefattar även att fungera som föreningens ansikte utåt och ofta som första kontaktpunkt för medlemmar och externa parter.

Trots ordförandens viktiga roll i den dagliga förvaltningen och ledningen av föreningen, är det ändå föreningsstämman som ytterst har det slutliga ansvaret för de större besluten och riktlinjerna inom föreningen. Ordföranden och styrelsen är ansvariga inför stämman och måste följa de riktlinjer och beslut som stämman fastställer.

Vad gör man om styrelsen inte följer stadgarna?

Om en styrelse i en bostadsrättsförening inte följer föreningens stadgar, kan medlemmarna ta upp problemet vid en föreningsstämma för diskussion och omröstning. Medlemmarna kan begära en extra stämma för att behandla specifika frågor kring styrelsens förvaltning. Om styrelsen bryter mot stadgarna kan detta leda till omröstning om misstroende och eventuellt avsättning av styrelsemedlemmar. I allvarliga fall kan frågan behöva tas upp juridiskt, och medlemmarna kan behöva konsultera en advokat för att utreda möjligheten till rättsliga åtgärder.

Förvaltning – Vad är styrelsens ansvar och vad är ansvarsfrihet?

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen i föreningen. Styrelsen leder alltså det dagliga arbetet i föreningen och verkställer olika beslut. Styrelsen är också ansvarig för att bedöma den ekonomiska situationen fortlöpande i föreningen, sköta organisationen och andra angelägenheter. Styrelsen ska sköta bokföringen och föreningens medel och se till så att det sker i enlighet med lag. Styrelsen är också ansvarig för att sköta antagande av nya medlemmar till föreningen och att fastställa och uttaxera föreningsavgifterna.

Ansvarsfrihet för styrelse

Vilka beslut kan vi i styrelsen fatta?

En vanlig missuppfattning är att styrelsen bestämmer i föreningen. Som styrelse har ni begränsningar i vilka beslut ni kan fatta. Det är föreningsstämman som är föreningens högst beslutande organ. Stämman bestämmer alltså i huvudregel över styrelsen. Styrelsen ska därför verkställa stämmans beslut. Men det finns vissa uppgifter som lagen anger att styrelsen har ensam beslutanderätt om. Det är tillexempel styrelsens uppgift att utse firmatecknare att sköta själva förvaltningen. Men stämman kan ge styrelsen instruktioner om vilka åtgärder de ska verkställa, och detta har styrelsen i uppgift att följa. Ett undantag från skyldigheten att följa stämmans beslut är när föreningsstämman fattar beslut som strider mot lag eller stadgar.

Huvudregeln är alltså att styrelsen kan sköta den löpande förvaltning. Det kan handla om att styrelsen sköter bokföring, utför mindre reparationer, förvaltar föreningens kapital m.m. Större åtgärder som inte kan anses tillhöra den löpande förvaltningen ska fattas på årsstämman. Är det en dyrare åtgärd som föreningen vill vidta, tillexempel om ni vill renovera stora delar av fastigheten, ska det fattas ett beslut om det på stämman. Är ni osäkra på om ni kan genomföra en åtgärd som är väldigt kostsam och det inte är akut, kan det vara bättre at ta det säkra före de osäkra och låta stämman besluta i frågan.

Begreppet ansvarsfrihet för styrelse

årsstämman röstar stämman om de ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Om styrelsen nekas ansvarsfrihet kan det vara så att medlemmarna i föreningen anser att styrelsen har vidtagit åtgärder som låg utanför styrelsens ansvarsområde och att det inneburit en ekonomisk skada för föreningen. Om styrelsen blir nekad ansvarsfrihet innebär det att föreningen inom ett år kan väcka talan i domstol. Om en domstol anser att styrelsen vidtagit åtgärder som de inte fick vidta, kan styrelsemedlemmarna bli personligt skadeståndsskyldiga. Det skulle till exempel kunna handla om att styrelsen gick emot stämmans beslut om att inte renovera trapphuset. Om styrelsen ändå använder föreningens tillgångar och anlitar en entreprenör för att renovera kan de bli skadeståndsskyldiga.

Ansvarsfrihet för styrelse

Det är ovanligt att talan faktiskt väcks i domstol. Det vanligaste är att föreningarna väljer att inte ta ärendet vidare.

Läs gärna mer om ansvarsfrihet och hur regelverket fungerar i vår artikel Ansvarsfrihet i bostadsrättsföreningar.

Undantag från ansvarsfriheten- Då kan du bli skadeståndsskyldig trots ansvarsfrihet

Trots att ansvarsfrihet har beviljats kan du ändå bli skadeståndsskyldig som styrelseledamot. En situation då du kan bli skadeståndsskyldig är om du vidtagit åtgärder som privatperson, inte i egenskap av styrelseledamot. Då är det de vanliga skadeståndsreglerna som gäller.

En annan situation som ansvarsfriheten inte omfattar, och det kanske är den vanligaste situationen, är om ansvarsfriheten grundades på oriktiga eller osanna uppgifter. Då kan det finnas möjlighet att väcka skadeståndstalan trots beviljad ansvarsfrihet.

Exempel på situationer då ansvarsfriheten inte skyddar mot att skadeståndstalan väcks är om uppgifterna i årsredovisningen eller andra uppgifter som styrelsen la fram som underlag inte stämde. Detsamma gäller om styrelsen har utelämnat viktiga uppgifter som stämman behövde för att fatta ett bra beslut. Ett exempel kan vara om någon styrelseledamot otillåtet lånat pengar av föreningen och det uppdagas först senare.

Om du är osäker på hur ni som styrelse får och inte får agera kan vi hjälpa er i ett konsulterande möte. Ni kan också kontakta oss om ni behöver hjälp att reda ut saker som tidigare styrelser gjort. I vissa fall är det bättre att en revisor tittar på ärendet och i andra fall är det bra att diskutera med en advokat. Alldeles oavsett är ni är alltid välkomna att kontakta oss så hjälper vi er i hur ni kan gå vidare.

Ansvarsfrihet för styrelse

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller om ansvarsfrihet.
 • Få en bedömning av vad styrelsens uppgifter egentligen omfattar.
 • Få konsultation och hjälp att reda ut fel som begåtts av tidigare styrelser.

Tvistelösning

 • Få hjälp om ni behöver gå in i en domstolstvist.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.

Styrelsens uppgifter

 • Få hjälp med att hantera konflikter som uppstått på stämman.

Läsvärt

https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/ansvarsfrihet-vad-innebar-det

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ansvarsfrihet

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ansvarsfrihet för styrelse

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.